Unit 11 lớp 5: Something new to watch! - Lesson 3

Mời các em đến với phần Lesson 3 - Unit 11 để học cấu trúc hỏi sự thường xuyên và cách trả lời; đồng thời học thêm một bài hát mới liên quan đến điểm ngữ pháp này có tên "How often....?". Chi tiết bài học ở ngay bên dưới.

Unit 11 lớp 5: Something new to watch! - Lesson 3

Grammar and Song (Ngữ pháp và Bài hát) 

1. Task 1 Unit 11 Lesson 3

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch

Bạn thường xuyên xem TV như thế nào?

Mình xem TV hàng ngày.

Mình xem TV ba lần một tuần.

Mình không bao giờ xem TV. Chúng mình không có TV.

Tôi xem phim tài liệu mỗi tuần một lần.

Tôi mua đĩa CD mới hai lần một năm.

2. Task 2 Unit 11 Lesson 3

Ask and answer (Hỏi và trả lời)

How often do you…

1. watch a movie?

2. watch TV?

3. play computer games?

4. watch the news?

5. listen to music?

6. use a cell phone?

Guide to answer

1. How often do you watch a movie?

=> I watch a movie once a week.

2. How often do you watch TV?

=> I watch TV every day.

3. How often do you play computer games?

=> I never play computer games.

4. How often do you watch the news?

=> I never watch the news.

5. How often do you listen to music?

=> I listen to music twice a week.

6. How often do you use a cell phone?

=> I use a cell phone four times a week.

Tạm dịch

1. Bạn thường xuyên xem phim như thế nào?

=> Mình xem phim mỗi tuần một lần.

2. Bạn thường xuyên xem TV như thế nào?

=> Mình xem TV mỗi ngày.

3. Bạn thường xuyên chơi trò chơi trên máy tính như thế nào?

=> Mình không bao giờ chơi trò chơi trên máy tính.

4. Bạn thường xuyên xem tin tức như thế nào?

=> Mình không bao giờ xem tin tức.

5. Bạn thường xuyên nghe nhạc như thế nào?

=> Mình nghe nhạc hai lần một tuần.

6. Bạn thường xuyên sử dụng điện thoại di động như thế nào?

=> Mình sử dụng điện thoại di động bốn lần một tuần.

3. Task 3 Unit 11 Lesson 3

Now write sentences about how often you and your friend do these things. (Bây giờ viết các câu về em và bạ của em thường xuyên làm những điều này như thế nào)

I watch a movie once a week, but Khang watches a movie three times a week.

Hướng dẫn giải:

I watch a movie once a week, but Hoa watches a movie five times a week. I watch TV every day, but Hoa watches TV twice a week. I never play computer games, but Hoa plays computer game every day. I never watch the news, but Hoa watches the news once a week. I listen to music twice a week, but Hoa never listens to music. I use a cell phone four times a week, but Hoa uses a cell phone three times a week.

Tạm dịch

Mình xem phim mỗi tuần một lần, nhưng Hoa xem phim năm lần một tuần. Mình xem TV mỗi ngày, nhưng Hoa xem TV hai lần một tuần. Mình không bao giờ chơi trò chơi trên máy tính, nhưng Hoa chơi trò chơi trên máy tính mỗi ngày. Mình không bao giờ xem tin tức, nhưng Hoa xem tin tức mỗi tuần một lần. Mình nghe nhạc hai lần một tuần, nhưng Hoa không bao giờ nghe nhạc. Mình sử dụng điện thoại di động bốn lần một tuần, nhưng Hoa sử dụng điện thoại di động ba lần một tuần.

4. Task 4 Unit 11 Lesson 3

Listen and sing. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Thường xuyên như thế nào …?

Bạn thường xuyên xem phim hoạt hình như thế nào?

Ba lần một tuần.

Ba lần một tuần.

Mình xem phim hoạt hình ba lần một tuần.

Bạn thường xuyên xem phim như thế nào?

Mỗi tuần một lần...

Mình xem phim mỗi tuần một lần.

Bạn thường xuyên đi tới biển như thế nào?

Hai lần mỗi năm…

Bạn thường xuyên gặp bạn của bạn như thế nào?

Hàng ngày …

5. Practice

Ask your friends some questions with "How often do you...?" and tick the boxes (Hỏi bạn của em các câu hỏi với "How often do you...?" và đánh dấu vào các ô)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cấu trúc hỏi sự thường xuyên: How often do you + V?

- Các trạng từ thường dùng trong câu trả lời: never, every day, once/ twice/ three times... a week/ a month/ a year.

* Lưu ý:

  • once: một lần
  • twice: hai lần
  • three times: ba lần
  • four times: bốn lần
  • never: không bao giờ

Ex:  How often do you go to school? (Bạn thường xuyên đi học như thế nào?)

=> I go to school every day. (Mình đi học hàng ngày)

- Lời bài hát "How often....?"

Ngày:19/12/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM