Unit 5 lớp 5: The dinosaur museum - Lesson 4

Bài học Unit 5 "The dinosaur museum" Lesson 4 lớp 5 cung cấp cho các em một tiết học về luyện phát âm của các từ vựng có chứa nguyên âm dài "p", "v", "w" và "b". Ngoài ra các em còn được luyện nghe giữa các từ có cách phát âm tương tự nhau.

Unit 5 lớp 5: The dinosaur museum - Lesson 4

1. Task 1 Unit 5 Lesson 4

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Best: tốt nhất, giỏi nhất

Vest: áo vest

Vet: khám bệnh

Wet: ướt

Pig: con lợn

Big: lớn

2. Task 2 Unit 5 Lesson 4

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

It was a cold day, so I put on a warm vest and went out for a walk.

We saw some pigs. Some were big, but one was really little. I liked the little one best.

One pig was ill and a vet was looking after it.

Then it started to rain and we got really wet.

Tạm dịch

Đó là một ngày lạnh, vì vậy tôi mặc áo ấm và ra ngoài đi bộ.

Tôi nhìn thấy nhiều con lợn. Một vài con lớn, nhưng có 1 con nhỏ. Tôi thích con nhỏ nhất.

Một con lợn bị ốm và có người đang khám và chăm sóc nó.

Sau đó trời bắt đầu mưa bà chúng tôi đã thực sự ướt.

3. Task 3 Unit 5 Lesson 4

Read again. Underline the words with the sounds from 1. Use red for "b", pink for "v", blue for "w", and green for "p" (Đọc lại bài. Gạch chân dưới các từ có âm từ mục 1. Dùng màu đỏ cho âm "b", màu hồng cho âm "v", màu xanh da trời cho âm "w" và màu xanh lá cây cho âm "p")

Guide to answer

"b": big, but, best

"v" : vest, vet

"w": was, warm, went, we, were,was, wet

"p": put, pigs

Tạm dịch

Âm "b": lớn, nhưng, tốt nhất

Âm "v": áo vest, bác sĩ thú y

Âm "w": là, ấm, đi, chúng tôi, đã, đã, ướt

Âm "p": đặt, lợn

4. Task 4 Unit 5 Lesson 4

Listen and underline the correct word. Match. (Nghe và gạch chân dưới từ phù hợp. Nối)

Click here to listen

1. I really like pears / bears.

2. My favorite vest / best is blue.

3. Let's follow this bath / path.

4. Oh no! My school work is vet / wet.

 

Tapescript

1. I really like pears.

2. My favorite vest is blue.

3. Let's follow this path.

4. Oh no! My school work is wet.

Guide to answer

1. I really like pears / bears.

2. My favorite vest / best is blue.

3. Let's follow this bath / path.

4. Oh no! My school work is vet / wet.

a – 2

b – 3

c – 1

d - 4

Tạm dịch

1. Tôi thực sự thích lê.

2. Sở thích của tôi là bộ vest màu xanh nước biển.

3. Hãy theo lối mòn này.

4. Ôi không, bài tập của tôi bị ướt.

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- "p": ...............

- "w": ................

- "v": ................

- "b": ................

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • best: tốt nhất, giỏi nhất
  • vest: áo vest
  • vet: khám bệnh
  • wet: ướt
  • pig: con lợn
  • big: lớn
Ngày:20/12/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM