Unit 4 lớp 5: We had a concert - Lesson 3

Bài học Unit 3 "We had a concert" Lesson 3 lớp 5 sẽ giúp các em làm quen với một số trạng từ thể hiện dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn. Mời các em tham khảo bài học bên dưới.

Unit 4 lớp 5: We had a concert - Lesson 3

1. Task 1 Unit 4 Lesson 3

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

We had a concert last week.

Last night I played my drums.

My birthday was yeaterday.

Two week ago they had a party.

Tạm dịch

Chúng tôi có buổi hòa nhạc vào tuần trước.

Tối hôm qua, tôi đã chơi trống.

Sinh nhật của tôi vào hôm qua.

Hai tuần trước họ có một bữa tiệc.

2. Task 2 Unit 4 Lesson 3

Look at the calendar and write (Quan sát lịch và viết)

Last week            four weeks ago            yesterday             five days ago

Hi, my name is Hoa. Look, this is my calendar. 1Yesterday, it was my birthday. I turned ten. We had a family concert 2_____. I played my recorder. 3______, my friend Thu had a party at her house. We had dinner at Grandma's house 4______ . We visit her every month.

Guide to answer

Hi, my name is Hoa. Look, this is my calendar. Yesterday, it was my birthday. I turned ten. We had a family concert last week. I played my recorder. 3 five days ago, my friend Thu had a party at her house. We had dinner at Grandma's house 4 four weeks ago . We visit her every month.

Tạm dịch

Xin chào, tôi là Hoa. Nhìn này, đây là lịch của tôi. Hôm qua là sinh nhật của tôi. Tôi đã lên 10 tuổi. Chúng tôi có một buổi hòa nhạc gia đình vào tuần trước. Tôi đã chơi ống tiêu. Năm ngày trước, bạn của tôi là Thu, đã có bữa tiệc tại nhà của cô ấy. Chúng tôi ăn bữa tối tại nhà của bà vào 4 tuần trước. Chúng tôi thăm bà hàng tháng.

3. Task 3 Unit 4 Lesson 3

Look at the calendar again. Talk about Hoa (Xem lịch lại lần nữa. Nói về Hoa)

Yesterday was Hoa's birthday. She was ten........

Guide to answer

Yesterday was Hoa's birthday. She was ten. Yesterday, it was Hoa's birthday. She had a family concert last week. Five days ago, Hoa's friend Thu had a party at her house. Hoa had dinner at her Grandma's house four weeks ago.

Tạm dịch

Hôm qua là sinh nhật của Hoa. Cô ấy mười tuổi. Hôm qua là sinh nhật của Hoa. Cô ấy đã có một buổi hòa nhạc gia đình vào tuần trước. Cách đây 5 ngày, Thu bạn của Hoa có tổ chức tiệc tại nhà cô. Hoa đã ăn tối ở nhà bà ngoại cách đây 4 tuần.

4. Task 4 Unit 4 Lesson 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

What a busy week it is!

It was my birthday yesterday,

Yesterday, yesterday.

It was my birthday yesterday. What a busy week it is!

I went to the movies last night…

And today my friends are coming to play.

Coming to play, coming to play.

Today my friends are coming to play.

What a busy week it is!

Tạm dịch

Một tuần thật bận rộn!

Hôm qua là sinh nhật của tôi.

Hôm qua, hôm qua.

Hôm qua là sinh nhật của tôi. Một tuần thật bận rộn!

Tôi đi xem phim tối qua, tối qua, tối qua

Tối qua tôi đi xem phim, một tuần thật bận rộn!

Và hôm nay, những người bạn của tôi đến để chơi

Đang đến đây chơi, đang đến đây chơi

Hôm nay những người bạn của tôi đang đến đây chơi

Một tuần thật bận rộn!

5. Practice

Put the verbs in correct form (Cho dạng đúng của động từ)

Hi, my name (be) ............. Hoa. Look, this (be) ............... my calendar. Yesterday, it (be) ......... my birthday. I (turn) ........ ten. We (have) ......... a family concert last week. I (play) ........... my recorder. Five days ago, my friend Thu (have) ......... a party at her house. We (have) ......... dinner at Grandma's house four weeks ago . We (visit) ................ her every month.

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn như sau:

- Last night, last week, last month, last year, .......: đêm tối qua, tuần trước, tháng trước, năm ngoái, .........

- Two days ago, five days ago, ..........: hai ngày trước, năm ngày trước, .........

- Yesterday: ngày hôm qua

Ngày:19/12/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM