Unit 4 lớp 5: We had a concert - Lesson 5

Để giúp các em thảo luận về các hoạt động trong ngày Festival Day, bài học Unit 4 "We had a concert" Lesson 5 lớp 5 sẽ hướng dẫn các em nắm được các nội dung cơ bản đó. Mời các em tìm hiểu bài học dưới đây nhé!

Unit 4 lớp 5: We had a concert - Lesson 5

1. Task 1 Unit 4 Lesson 5

Describe what is happening in the picture (Mô tả những gì đang diễn ra trong bức tranh)

Guide to answer

Everyone is happy, they dance on the street. Some other people clap their hands and enjoy on Festival Day.

Tạm dịch

Mọi người trông rất vui vẻ, họ nhảy nhót trên đường. Một số người khác vỗ tay và thưởng thức tiết mục trong Ngày hội.

2. Task 2 Unit 4 Lesson 5

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

Festival Day

Tạm dịch

Ngày hội

3. Task 3 Unit 4 Lesson 5

Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary (Gạch chân những từ dưới đây trong đoạn văn trên. Đoán nghĩa của các từ rồi tra từ điển để kiểm tra lại)

Boom      rhythm       gong             dragon           gold

Guide to answer

- Boom: tiếng nổ

- Rhythm: nhịp

- Gong: cồng

- Dragon: rồng

- Gold: vàng

4. Task 4 Unit 4 Lesson 5

Read again and match the question with the answer (Đọc lại và nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp)

Guide to answer

1 – c

2 – e

3 – a

4 – d

5 – b

Tạm dịch

1. Ai đang cổ vũ?

Mọi người.

2. Bên ngoài cửa sổ là gì?

Cái trống.

3. Cái gì tạo ra âm thanh vỗ tay?

Tay của mọi người.

4. Con rồng đang làm gì?

Nhảy.

5. Con rồng có màu gì?

Vàng và đỏ.

5. Practice

Put the following sentences into the negative one (Chuyển các câu sau sang câu phủ định)

1. He is doing his homework now.

2. It cost $3.

3. It takes me 20 minutes to go to school.

4. She lives in Nam Dinh.

5. It will rain tomorrow.

6. I have a pen.

7. This village is very peaceful.

8. My favourite subject is English.

9. I often play football after school.

10. She comes from England.

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • boom: tiếng nổ
  • rhythm: nhịp
  • gong: cồng
  • dragon: rồng
  • gold: vàng
Ngày:19/12/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM