Unit 5 lớp 5: The dinosaur museum - Lesson 5

Để giúp các em tìm hiểu về hang động lớn nhất thế giới - động Sơn Đoòng, bài học Unit 5 "The dinosaur museum" Lesson 5 lớp 5 sẽ hướng dẫn các em nắm được các nội dung cơ bản đó. Mời các em tìm hiểu bài học dưới đây nhé!

Unit 5 lớp 5: The dinosaur museum - Lesson 5

1. Task 1 Unit 5 Lesson 5

What do you know about Son Doong Cave? (Bạn biết gì về động Sơn Đoòng?)

Guide to answer

I know that Son Doong is Cave in Quang Binh.

Tạm dịch

Tôi biết động Sơn Đoòng là một động thuộc tỉnh Quảng Bình.

2. Task 2 Unit 5 Lesson 5

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen 

Tapescript

Son Doong – The World's Largest Cave

Son Doong is a cave in Quang Binh province, Viet Nam. It's not a normal cave. It's the world's largest one and has a jungle inside! A local farmer named Ho Khanh first found the small opening to the cave in 1991. There was a strong, cool wind and the sound of water coming out of the opening. He walked into it. The space felt very big. After walking a while, he stopped and went back to his village.

Khanh forgot where the opening was. No one thought Khanh's story of the cave was true. Then in 2009, Khanh and some scientists finally found the cave again. They went inside and were very surprised. They found a large underground river! They also found a jungle! Were the river and jungle outside of the cave? No! They were inside it!

Tourists can now visit the cave, but it's not easy! If you want to vist the cave, but it's not easy! If you want to visit the world's largest cave, you need to climb down ropes, cross rivers, climb up walls, and get very muddy!

Tạm dịch

Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới

Sơn Đoòng là một động ở tỉnh Quảng Bình. Đó không phải động bình thường. Nó là động lớn nhất thế giới và có rừng bên trong. Một người nông dân bản địa tên là Hồ Khánh lần đầu tiên tìm ra lối nhỏ vào động vào năm 1991. Có gió mạnh, lạnh và âm thanh của nước ngay ngoài cửa động. Anh ấy đã đi vào trong. Không gian lớn dần. Sau khi đi bộ trong đó, anh ấy đã dừng lại và trở về ngôi làng của anh ấy.

Khánh quên mất cửa động nằm ở đâu. Không một ai nghĩ rằng câu chuyện về cái động của Khánh là thật. Sau đó, năm 2009, Khánh và một vài nhà khoa học cuối cùng đã tìm lại được động. Họ đã đi vào trong và rất ngạc nhiên. Họ đã tìm ra một con sông lớn phía dưới. Họ cũng tìm ra một khu rừng! Có sông và rừng bên ngoài động không? Không! Chúng ở trong động.

Khách du lịch bây giờ có thể đến thăm động, nhưng chẳng hề dễ dàng gì! Nếu bạn muốn thăm động lớn nhất thế giới, bạn cần phải leo xuống bằng dây thừng, vượt qua sông, leo lên thành vách và có rất nhiều bùn!

3. Task 3 Unit 5 Lesson 5

Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary (Gạch chân những từ dưới đây trong đoạn văn trên. Đoán nghĩa của các từ rồi tra từ điển để kiểm tra lại)

Jungle                     opening                  scientist

Underground           tourist                     muddy

Guide to answer

- Jungle: rừng nhiệt đới

- Opening: chỗ hở, lối vào

- Scientist: nhà khoa học

- Underground: ngầm

- Tourist: du lịch

- Muddy: bùn

4. Task 4 Unit 5 Lesson 5

Read again and match the sentence halves (Đọc lại và nối hai nửa vế câu lại với nhau)

Guide to answer

1 - c

2 - b

3 - a

4 - e

5 - d

Tạm dịch

1. Một người đàn ông tên là Hồ Khánh tìm thấy hang động.

2. Các nhà khoa học lần đầu tiên đi trong hang động phát hiện một con sông và một khu rừng bên trong hang động.

3. Không có ai trong làng của Khánh biết về hang động này.

4. Khánh và các nhà khoa học tìm thấy hang động vào năm 2009.

5. Tham quan hang động rất khó khăn.

5. Practice

Put the correct form of the verbs (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1. He (find) ............. the small opening to the cave in 1991.

2. After walking a while, he (stop) .......... and (go) ............ back to his village.

3. The river and jungle (be) ............... inside of the cave.

4. They (go) ......... inside and (be) ........... very surprised.

5. No one in Khanh's village (know) .......... about the cave.

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • jungle: rừng nhiệt đới
  • opening: chỗ hở, lối vào
  • scientist: nhà khoa học
  • underground: ngầm
  • tourist: du lịch
  • muddy: bùn
Ngày:20/12/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM