Unit 5 lớp 5: The dinosaur museum - Lesson 6

Bài học Lesson 6 Unit 5 "The dinosaur museum" lớp 5 khái quát các câu hỏi đáp về các loài động vật trong sở thú cũng như thực hành giao tiếp với bạn bè về các hoạt động trong quá khứ. Hi vọng đây sẽ là một bài học hữu ích cho các em học sinh lớp 5.

Unit 5 lớp 5: The dinosaur museum - Lesson 6

1. Task 1 Unit 5 Lesson 6

Listen and number (Nghe và đánh số)

Click here to listen

Guide to answer

a – 3

b – 2

c – 1

d – 4

Tapescript

1. I'm Vinh. I went swimming with my friends. We were very excited first. We couldn't swim at the pool. There are too many people there. My favorite part was water slide. It was fun.

2. My name's Hoang. My family and I saw a lots of different animal. My favorite one firt is elephants the wild. They were a lots of snake. But I didn't really like them. I hope we can go back soon.

3. I'm Thu. We went to the beach and spent a lot of time on a big boat. The boat stop at the cave. We went to some island and the boat went to around then. We looked inside the cave and saw all of different plants and animals. It was really fine on the boat…

4. I'm Linh. On our trip, we went to the island. We had a little seafood for every meal. We went swimming after lunch time. But I got tired. My favorite thing was all of monkeys. They were so many on the island. I took picture them.

Tạm dịch

1. Tôi là Vinh. Tôi đã đi bơi với bạn của tôi. Ban đầu chúng tôi rất thích thú. Chúng tôi không thể bơi trong bể bơi. Có quá nhiều người ở đó. Trượt nước là bộ môn yêu thích của tôi. Nó rất thú vị.

2. Tôi là Hoàng. Gia đình tôi và tôi đã nhìn thấy nhiều động vật khác nhau. Con vật yêu thích của tôi là voi hoang dã. Có nhiều rắn. Nhưng tôi thực sự không thích chúng. Tôi hy vọng có thể trở về ngay.

3. Tôi là Thu. Chúng tôi đã đến bãi biển và dành nhiều thời gian trên tàu. Tàu dừng tại động. Chúng tôi đến một vài hòn đảo và tàu vòng quanh các đảo nơi đây. Chúng tôi nhìn bên trong động và thấy nhiều loài động thực vật khác nhau. Ở trên tàu rất tuyệt...

4. Tôi là Linh. Trong chuyến đi này, chúng tôi đến đảo. Chúng tôi ăn một ít hải sản vào mỗi bữa ăn. Chúng tôi đã đi bơi sau thời gian ăn trưa. Nhưng tôi rất mệt. Khỉ là động vật yêu thích của tôi. Trên đảo có nhiều khỉ. Tôi đã chụp ảnh chúng.

2. Task 2 Unit 5 Lesson 6

Listen again and underline the children's favorite things (Nghe lại và gạch chân các thứ yêu thích của trẻ nhỏ)

Guide to answer

a. Boat

b. Elephants

c. Water slide

d. Monkeys

Tạm dịch

a. Thuyền

b. Voi

c. Trượt nước

d. Con khỉ

3. Task 3 Unit 5 Lesson 6

Ask and answer about the children above (Hỏi và trả lời về những đứa trẻ ở trên)

Guide to answer

Tạm dịch

4. Task 4 Unit 5 Lesson 6

Imagine you are in a cave. Write some sentences with exclamation point (Tưởng tượng bạn đang ở trong hang động. Viết một vài câu có dấu chấm than)

1. Be careful! 

2. It's so big!

3. _______________

4. _______________

5. _______________

Guide to answer

1. Be careful! 

2. It's so big! 

3. It's so cold! 

4. So beautiful! 

5. Animal moved! 

Tạm dịch

1. Hãy cẩn thận!

2. Nó lớn quá!

3. Lạnh quá!

4. Đẹp quá! 

5. Động vật di chuyển! 

5. Task 5 Unit 5 Lesson 6

Write F for 'feelings' or I for 'instructions' for your writing in 4 (Viết F "cảm xúc" hoặc I "hướng dẫn" cho các câu đã viết ở mục 4)

Guide to answer

1. Be careful! I

2. It's so big! F

3. It's so cold! F

4. So beautiful! F

5. Animal moved! I

Tạm dịch

1. Hãy cẩn thận!

2. Nó lớn quá!

3. Lạnh quá!

4. Đẹp quá! 

5. Động vật di chuyển! 

6. Practice

Read and write (Đọc và viết câu trả lời phù hợp)

1. Where did you go last weekend?

2. What did you do?

3. What did you see?

4. What did you like?

5. Who went with you?

7. Conclusion

Kết thúc bài học này các em đã được nghe, thảo luận và viết về các động vật ở sở thú

Các em cần luyện tập hỏi đáp với bạn về các hoạt động mà mình đã làm.

Ngày:20/12/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM