Extensive Reading lớp 5: Fossils

Để giúp các em tìm hiểu về nguồn gốc hình thành và sự phát triển của Hóa thạch, mời các em cùng tham khảo bài học Extensive Reading: Fossils.

Extensive Reading lớp 5: Fossils

1. Task 1 Extensive Reading

Describe the pictures. What do you know about fossils? (Miêu tả các bức tranh. Bạn biết gì về hóa thạch?)

Guide to answer

Fossils are important and they appear very long time ago. We can see them in the museum. (Hóa thạch rất quan trọng và chúng xuất hiện cách đây rất lâu. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng trong bảo tàng.)

2. Task 2 Extensive Reading

Read (Đọc)

What are fossils?

Fossils are parts of animals that died a very long time ago. You can find fossils in rocks. You can see the shape of the animal. Some fossils are more than 500 million years old.

Why are fossils important?

Fossils tell us about the past. We can learn about types of rocks and we can learn about animals that lived a very long time ago.

Where can you find fossils?

You can find fossils in many places. You can find them on mountains and in lakes. You can fine them in rivers and on beaches. You can find in rivers and on beaches. You can find them under the ground, too.

How can I see a fossil?

You can visit museums to look at fossils. The Geological Museum in Ha Noi has a nice collection. You can also look for fossils on the beach. Sometimes you can see them on the sand or in the rocks.

This is a fossil of an ammonite. These animals lived in the sea about 400 million years ago. Today, you can find these fossils on beaches in England. Some scientists even found ammonites in Da Lat!

This fossil was found in Na Duong in Viet Nam and was part of type of rhinoceros that used to live in Viet Nam. From looking at the teeth, scientists think that the rhinoceros used to live in the forest.

Tạm dịch

Hóa thạch là gì?

Hóa thạch là một phần của động vật đã chết cách đây rất lâu. Bạn có thể tìm thấy hóa thạch trong đá. Bạn có thể nhìn thấy hình dạng của con vật. Một vài hóa thạch xuất hiện cách đây 500 triệu năm.

Tại sao hóa thạch lại quan trọng?

Hóa thạch nói cho chúng ta biết về quá khứ. Chúng ta có thể hiểu biết về các loại đá và chúng ta có thể biết về những con vật đã sống cách đây rất lâu.

Bạn có thể tìm thấy hóa thạch ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy hóa thạch ở nhiều nơi. Bạn có thể tìm thấy chúng trên núi và trong hồ. Bạn có thể tìm thấy chúng ở sông hoặc biển. Bạn cũng có thể tìm chúng dưới mặt đất.

Làm thế nào mới nhìn thấy một hóa thạch?

Bạn có thể đến bảo tàng để xem hóa thạch. Bảo tàng Địa Chất Hà Nội có một bộ sưu tập. Bạn cũng có thể tìm kiếm hóa thạch ở bãi biển. Thỉnh thoảng bạn có thể nhìn thấy chúng ở trên cát hoặc trong đá.

Đây là một hóa thạch vỏ ốc hóa đá. Có nhiều động vật đã sống dưới biển khoảng 400 triệu năm trước. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy những hóa thạch này trên bãi biển ở Anh. Một vài nhà khoa học còn tìm thấy hóa thạch vỏ ốc ở Đà Lạt!

Hóa Thạch này được tìm thấy ở Na Dương, Việt Nam và một phần của loài tê giác đã sống ở Việt Nam. Từ việc quan sát hàm răng, các nhà hoa học nghĩ rằng tê giác sống trong rừng.

3. Task 3 Extensive Reading

Read again. Where did they find the fossils in the pictures? (Đọc lại bài. Họ tìm thấy hóa thạch ở đâu?)

Guide to answer

They find the fossils on beaches in England, in Da Lat and Na Duong in Viet Nam.

Tạm dịch

Họ tìm thấy hóa thạch ở biển ở Anh, ở Đà Lạt và Na Dương, Việt Nam.

4. Task 4 Extensive Reading

Read again and answer the question (Đọc lại và trả lời câu hỏi)

1. What are fossils?

2. How old are some fossils?

3. What can we learn from fossils?

4. Where can we find fossils?

5. Where did scientists find the ammonites in Viet Nam?

6. Where did the rhinoceros use to live?

Guide to answer

1. Fossils are parts of animals that died a very long time ago.

2. Some fossils are more than 500 million years old.

3. We can learn abour types of rocks and we can learn about animals that lived a very long time ago.

4. We can find fossils in many places. We can find them on mountains and in lakes. We can fine them in rivers and on beaches. We can find in rivers and on beaches. We can find them under the ground, too.

5. Some scientists found ammonites in Da Lat.

6. Rhinoceros used to live in the forest.

Tạm dịch

1. Hóa thạch là gì?

Hóa thạch là những bộ phận của động vật đã chết cách đây rất lâu. 

2. Một số hóa thạch có tuổi thọ bao nhiêu?

Một số hóa thạch hơn 500 triệu năm tuổi. 

3. Chúng ta có thể học được gì từ hóa thạch?

Chúng ta có thể tìm hiểu các loại đá và chúng ta có thể tìm hiểu về những loài động vật sống cách đây rất lâu. 

4. Chúng ta có thể tìm thấy hóa thạch ở đâu?

Chúng ta có thể tìm thấy hóa thạch ở nhiều nơi. Chúng ta có thể tìm thấy chúng trên núi và trong hồ. Chúng ta có thể đánh bắt chúng ở sông và bãi biển. Chúng ta có thể tìm thấy ở các con sông và trên các bãi biển. Chúng ta cũng có thể tìm thấy chúng dưới mặt đất. 

5. Các nhà khoa học tìm thấy các loại đạn ở Việt Nam ở đâu?

Một số nhà khoa học đã tìm thấy đạn ở Đà Lạt. 

6. Tê giác đã từng sống ở đâu?

Tê giác đã từng sống trong rừng.

5. Task 5 Extensive Reading

Ask and answer (Hỏi và trả lời)

1. Would you like to find a fossil? Why?

2. Do you like learning about the past? Why?

Guide to answer

1. Yes. Because I can learn about types of rocks and I can learn about animals that lived a very long time ago.

2. Yes, I do. Because I can learn many things.

Tạm dịch

1. Bạn có muốn tìm thấy một hóa thạch? Tại sao?

Có. Bởi vì tôi có thể tìm hiểu về các loại đá và tôi có thể tìm hiểu về các loài động vật sống cách đây rất lâu.

2. Bạn có thích tìm hiểu về quá khứ không? Tại sao?

Có. Vì tôi có thể học được nhiều thứ.

6. Task 6 Extensive Reading

Draw of find a picture of an animal that lived in the past. Talk about it (Vẽ một bức tranh về một loài động vật sống trong quá khứ mà em tìm thấy được. Hãy nói về nó)

Guide to answer

Các em vẽ tranh và nói về con vật của mình.

7. Practice

Complete the following words (Hoàn thành các từ sau)

1. f_ssi_s

2. ro_k

3. am_onit_s

4. rhinoc_ros

5. mu_eums

8. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ: 

  • Nguồn gốc hình thành và vai trò của Hóa thạch
  • Vẽ và nói về những loài vật sống trong quá khứ
Ngày:19/12/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM