Extensive Reading lớp 5: School

Để giúp các em tìm hiểu về Lễ hội mùa xuân và Ngày hội Thể thao cũng như các hoạt động nổi bật của hai sự kiện này, mời các em cùng tham khảo bài học Extensive Reading: School.

Extensive Reading lớp 5: School

1. Task 1 Extensive Reading

Look at the picture. What school events do the pictures show? (Quan sát hình dưới đây. Bức tranh miêu tả sự kiện gì ở trường học?)

Guide to answer

The pictures show Spring Day and Sports Day. (Bức tranh miêu tả Lễ hội mùa xuân và Ngày hội Thể thao.)

2. Task 2 Extensive Reading

Read (Đọc)

Special Days

My name's Vy, and I'm from Viet Nam. My favorite day in the school year is Spring Festival. Schools usually have this festival early in the year when the weather is not too hot, often around Vietnamese New Year. We decorate the school using some spring flowers and play some fun games with our teachers. There is usually delicious food and even sweets! Some children play music or do dances for everyone to watch. Our parents usually come, too. The teachers give prizes for children. Everyone has lots of fun.

Hi. I'm Ji-min.In Korea, we have a special day called "Sports Day". We usually have Sports Day in the fall, because the weather is cooler then. It's too hot to run races in the summer. There is a big rehearsal on the day before Sports Day, to make sure that everything will go well the next day. We practice our races and events on the school field. The teachers always make sure that we drink lots of water, because we get hot from all the exercise. There are races for the students, the parents, and even the grandparents. It's a wonderful day, and we all enjoy it.

Tạm dịch

Ngày đặc biệt

Tôi là Vy, và tôi đến từ Việt Nam. Ngày yêu thích của tôi trong năm học là Lễ hội Mùa Xuân. Trường học luôn tổ chức lễ hội này đầu năm, lúc thời tiết không quá nóng, thường là vào dịp Tết Nguyên Đán của người Việt Nam. Chúng tôi trang trí trường học bằng cách sử dụng một số loài hoa mùa xuân và chơi những trò chơi vui vẻ với giáo viên. Thường có những món ăn ngon và có cả kẹo! Một vài đứa trẻ nghe nhạc hoặc nhảy để mọi người xem. Bố mẹ của chúng tôi cũng đến. Giáo viên trao giải cho những đứa trẻ. Mọi người rất vui.

Xin chào, tôi là Ji-min. Ở Hàn Quốc, chúng tôi có một ngày đặc biệt gọi là "Ngày hội Thể Thao". Chúng tôi thường tổ chức Ngày hội Thể Thao vào mùa Thu, bởi vì thời tiết khi đó mát hơn. Thời tiết quá nóng để chạy thể thao vào mùa hè. Có một buổi tập dượt lớn vào ngày trước Ngày hội Thể Thao, để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp vào ngày kế tiếp. Chúng tôi tập dượt đua và sự kiện trên khu vực trường. Giáo viên luôn đảm bảo rằng chúng tôi uống nhiều nước, bởi vì chúng tôi sẽ thấy nóng lên khi luyện tập. Có nhiều cuộc đua cho học sinh, phụ huynh, và thậm chí cả ông bà. Đó là một ngày tuyệt vời. Và chúng tôi thích nó.

3. Task 3 Extensive Reading

Read again. Where are the children from? (Đọc lại bài. Những đứa trẻ đến từ đâu?)

Guide to answer

Vy's from Viet Nam.

Ji-min from Korean.

Tạm dịch

Vy đến từ Việt Nam.

Ji-min đến từ Hàn Quốc.

4. Task 4 Extensive Reading

Read again and answer the question (Đọc lại và trả lời câu hỏi)

1. Why do Vietnamese schools have Spring Festival early in the year?

2. Who do dances on their Spring Festival?

3. Who has sweets on their Spring Festival?

4. Why do Korean schools have Sports Day in the fall?

5. Why do Korean children practice on the day before Sports Day?

6. Why do Korean teachers make sure the children drink lots of water?

Guide to answer

1. Because the weather is not too hot.

2. Some children do dances for everyone to watch.

3. The teachers give prizes for children.

4. Because the weather is cooler.

5. Because they want to make sure that everything will go well the next day.

6. Because they get hot from all the exercise.

Tạm dịch

1. Tại sao trường học ở Việt Nam thường tổ chức Lễ Hội Mùa Xuân vào năm mới?

⇒ Vì thời tiết không quá nóng.

2. Ai nhảy trong Lễ Hội Mùa Xuân?

⇒ Một vài đứa trẻ nhảy cho mọi người xem.

3. Ai có kẹo ngọt trong Lễ Hội Mùa Xuân?

⇒ Giáo viên trao giải cho những đứa trẻ.

4. Tại sao trường học ở Hàn Quốc có Ngày hội Thể Thao vào mùa thu?

⇒ Bởi vì thời tiết mát hơn.

5. Tại sao những đứa trẻ Hàn Quốc tập dượt vào ngày trước Ngày Hội Thể Thao?

⇒ Bởi vì họ muốn đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp vào ngày tiếp theo.

6. Tại sao giáo viên Hàn Quốc phải đảm bảo rằng những đứa trẻ uống nhiều nước?

⇒ Bởi vì chúng sẽ thấy nóng lên khi luyện tập.

5. Task 5 Extensive Reading

Ask and answer (Hỏi và trả lời)

1. What special days does your school have?

2. What your favorite school event? why?

Guide to answer

1. My school have Children's Day on June 1st.

2. My favorite school event is some children dance for everyone to watch..

Tạm dịch

1. Trường của bạn có những ngày lễ hội gì?

⇒ Trường của tôi có ngày Tết Thiếu Nhi vào ngày 1 tháng Sáu.

2. Sự kiện ở trường học mà bạn yêu thích là gì? Tại sao?

⇒ Sự kiện yêu thích của tôi ở trường học là những đứa trẻ nhảy cho mọi người xem.

6. Task 6 Extensive Reading

Make a program for a special day at your school. Include your favorite activities and events. Talk about your program (Lập chương trình cho một ngày đặc biệt ở trường của bạn. Bao gồm các hoạt động và sự kiện yêu thích của bạn. Nói về chương trình của bạn)

Guide to answer

At ten o'clock, there's a running race. At ten fifteen, there's a jump rope race for the teacher. At ten thirty, there's a dance competition. At eleven o'clock. there's parent's race.

Tạm dịch

Lúc 10 giờ, có một cuộc thi chạy. Lúc 10 giờ 15, có một cuộc thi nhảy dây cho giáo viên. Vào lúc 10 giờ 30, có một cuộc thi khiêu vũ. Lúc 11 giờ, có cuộc thi chạy cho cha mẹ.

7. Practice

Odd one out (Chọn từ khác loại)

1. Old     Book     Pen     Chair     Door

2. Banana     Grapes     Apple     Coconut     Tiger

3. Pink     Orange     Blue     Green     Write

4. Hair     Eyes     Stage     Ears    Finger

5. Spoon     Plates     Bowl     Knife     Milk

8. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ: 

  • Đọc bài viết về Lễ hội mùa xuân và Ngày hội Thể thao
  • Lập kế hoạch và nói về chương trình các sự kiện yêu thích ở trường
Ngày:19/12/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM