Unit 4 lớp 5: We had a concert - Lesson 1

Bài học Unit 4 "We had a concert" Lesson 1 lớp 5 hướng dẫn các em phát âm từ vựng liên quan đến chủ đề các dụng cụ trong một buổi hòa nhạc. Bên cạnh đó, các em còn được bổ sung từ mới thông qua đọc một đoạn truyện ngắn.

Unit 4 lớp 5: We had a concert - Lesson 1

1. Task 1 Unit 4 Lesson 1

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Concert: buổi hòa nhạc

Drums: trống

Instruments: dụng cụ

Violin: đàn vi- ô-lông

Audience: khán giả

Recorder: ống tiêu

Cheer: vui lên

Stage: sân khấu

2. Task 2 Unit 4 Lesson 1

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

1. Amy: Two years ago we had a concert at our house in Autralia. All our family and friends were there.

Leo: Look, I played the drums.

2. Holly: I didn't know you played the guitar, Amy!

Amy: I don't play the guitar. Why?

Holly: Look.

Amy: No. That isn't a guitar!

3. Holly: So what instrument, is it? It looks like a little guitar.

Amy: It's a violin! Look. It's on my sholder. It's much smaller than a guitar.

4. Leo: Everyone was great. The audience clapped and cheered.

Max: I have an idea. Let's have a concert here, for our family and friends!

Amy: Great idea!

Tạm dịch

1. Amy: Hai năm trước, chúng ta có một buổi hòa nhạc tại nhà của chúng ta ở Úc. Tất cả gia đình và những người bạn của chúng ta đều ở đó.

Leo. Nhìn kìa, tôi đã chơi cái trống đó.

2. Holly: Tôi không biết bạn đã chơi guitar, Amy!

Amy: Tôi không chơi guitar. Tại sao vậy?

Holly: Nhìn kìa.

Amy: Không. Đó không phải là guitar.

3. Holly: Vậy dụng cụ đó là gì? Nó trông giống như một cây guitar nhỏ.

Amy: Nó là violin! Nhìn kìa. Nó ở trên vai của tôi. Nó nhỏ hơn nhiều so với guitar.

4. Leo: Mọi người tuyệt quá. Khán giả vỗ tay và chúc mừng.

Max: Tôi có ý tưởng. Hãy mở một buổi hòa nhạc tại đây, cho gia đình và những người bạn của chúng ta.

Amy: Ý tưởng tuyệt vời đấy!

3. Practice

Fill in the gap with correct letters (Điền vào chỗ trống chữ cái đúng để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- c_ncert

- dr_ms

- instr_men_s

- vi_lin

- au_ien_e

- rec_rder

- ch_er

- st_ge

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • concert: buổi hòa nhạc
  • drums: trống
  • instruments: dụng cụ
  • violin: đàn vi- ô-lông
  • audience: khán giả
  • recorder: ống tiêu
  • cheer: vui lên
  • stage: sân khấu
Ngày:19/12/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM