Luận văn ThS: Mạng Noron Wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoán

Luận văn Mạng Noron Wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoán tìm hiểu mạng Noron Wavelet, các thuật toán học trong mạng Nơron và ứng dụng mạng Nơron Wavelet.

Luận văn ThS: Mạng Noron Wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoán

1. Mở đầu

Mạng Noron nhân tạo (Artificial Neural Network-ANN) nói chung. Mạng Nơron Wavelet nói riêng đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ và thành công ở nhiều lĩnh vực trong những năm gần đây. Với các quá trình như: xấp xỉ phi tuyến, dự báo thị trường chứng khoán, dự báo mô phỏng các hệ thống điều khiển…được đưa ra, giải quyết có nhiều kết quả. Các lớp bài toán của các lĩnh vực trên cũng có thể sử dụng và giải quyết theo các phương pháp truyền thống như phương pháp thống kê, quy hoạch tuyến tính … Mạng nơron nhân tạo, mạng Nơron Wavelet được hình thành có nhiều khả năng vượt trội trong việc tuyến tính hóa, dự báo, phân tích, đánh giá dữ liệu, và áp dụng thành công cho một số lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế.

2. Nội dung

2.1 Mạng Noron Wavelet

Mạng nơron sinh học 

Mạng nơron nhân tạo 

Phép biến đổi Wavelet liên tục 

Các tính chất của hàm wavelet

2.2 Các thuật toán học trong mạng Nơron

Các luật học 

Quy tắc học của mạng nơron nhân tạo

 • Học có giám sát
 • Học không giám sát
 • Học tăng cường
 • Các thuật toán học trong mạng Noron Wavelet 

Chương trình học tập tham số Ghép

2.3 Ứng dụng mạng Nơron Wavelet

Bài toán dự báo chứng khoán

 • Một số khái quát cơ bản về thị trường tài chính 
 • Sự cần thiết của việc dự báo giá chứng khoán
 • Phân tích chứng khoán
 • Xác định giá mở cửa của thị trường chứng khoán
 • Xây dựng mô hình hệ thống WNN 
 • Vấn đề xác định các quan hệ dữ liệu
 • Biến đổi và tiền xử lý dữ liệu

Đánh giá kết quả 

 • Giá trị thực tế thay đổi hàng ngày và việc cần thiết phải dự báo
 • Số bước dự đoán

Đánh giá

 • Ưu điểm
 • Hạn chế

3. Kết luận

Mạng WNN là một mạng nơron kết hợp với Wavelet cho phép áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau của các ngành khoa học và kỹ thuật. Mạng Noron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) nói chung. Mạng Nơron Wavelet nói riêng đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ và thành công ở nhiều lĩnh cực trong những năm gần đây. Với các quá trình như: xấp xỉ phi tuyến, dự báo thị trường chứng khoán, dự báo mô phỏng các hệ thống điều khiển…được đưa ra, giải quyết có nhiều kết quả. Các lớp bài toán của các lĩnh vực trên cũng có thể sử dụng và giải quyết theo các phương pháp truyền thống như phương pháp thống kê, quy hoạch tuyến tính,… Mạng nơron nhân tạo, Mạng Nơron Wavelet được hình thành có nhiều khả năng vượt trội trong việc tuyến tính hóa, dự báo, phân tích, đánh giá dữ liệu, và áp dụng thành công cho một số lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, đặc biệt trong lĩnh dự báo chứng khoán.

4. Tài liệu tham khảo

Lê Bá Dũng, Bài giảng mạng Nơron và ứng dụng lớp Cao học Thái Nguyên, 2012.

Bùi Công Cường, Nguyễn Doãn Phước, Hệ thống mạng Nơron mờ và ứng dụng, NXB Khoa học và Công nghệ , 2006.

Nguyễn Đình Thúc (2000), Trí tuệ nhân tạo Mạng nơron phương pháp & ứng dụng , Nhà xuất bản Giáo dục.

Chong Tan, Financial Time Series Forecasting Using Improved Wavelet Neural Network, Master's Thesis 2009

S. Haykin, Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Second Edition, Prentice Hall,NewJersay, 1999.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM