Luận văn ThS: Phân tích đột biến trong kiểm thử phần mềm và áp dụng trong kiểm thử ứng dụng Android

Luận văn Phân tích đột biến trong kiểm thử phần mềm và áp dụng trong kiểm thử ứng dụng Android trình bày về ứng dụng Android và bài toán kiểm thử ứng dụng trên thiết bị di động; trình bày về phương pháp và các kỹ thuật toán tử đột biến trong kiểm thử ứng dụng Android trên thiết bị di động; đề nghị mô hình áp dụng kiểm thử; thực nghiệm việc kiểm thử ứng dụng Android.

Luận văn ThS: Phân tích đột biến trong kiểm thử phần mềm và áp dụng trong kiểm thử ứng dụng Android

1. Mở đầu

Android mobile là một chương trình phần mềm chạy trên thiết bị di động chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Số lượng ứng dụng di động được phát triển nhiều khi nền tảng trở nên có sẵn, và chất lượng là một vấn đề nghiêm trọng đang gia tăng. Các ứng dụng Android được xây dựng hoàn toàn từ phần mềm truyền thống và được sử dụng cấu trúc, kết nối dữ liệu kiểu mới. Cấu trúc của ứng dụng di động khác với cấu trúc  các loại phần mềm khác, vì vậy việc kiểm thử cũng sẽ khác nhau nên cần có các phương pháp khác nhau  để kiểm thử  phần mềm trên di động. Phương pháp tiếp cận là phương pháp để kiểm thử các ứng dụng di động và kiểm thử đột biến thường được sử dụng như một cách để đánh giá mức độ đầy đủ của các trường hợp khi kiểm thử. Khi kiểm thử được tất cả các trường hợp xảy ra sẽ giảm thiểu được rủi ro khi bàn giao sản phẩm cũng như dễ dàng trong việc vận hành, bảo trì phần mềm trong giai đoạn sau. Từ đó cải thiện được chất lượng phần mềm. Sản phẩm được phát triển theo yêu cầu của khách hàng, đáp ứng mục tiêu mong muốn đồng thời đảm bảo chất lượng cao và đáng tin cậy hơn.

2. Nội dung

2.1 Ứng dụng Android và bài toán kiểm thử

Giới thiệu chung về kiểm thử phần mềm

 • Vòng đời phát triển của phần mềm
 • Vòng đời của kiểm thử phần mềm

Ứng dụng Android trên thiết bị di động và kiểm thử ứng dụng Android

 • Ứng dụng Android trên thiết bị di động
 • Kiểm thử ứng dụng Android

Những thách thức trong kiểm thử Android 

Về mô hình kiểm thử dựa trên đột biến 

Về phương pháp toán tử đột biến trong kiểm thử phần mềm

2.2 Kỹ thuật toán tử đột biến trong kiểm thử 

Phương pháp toán tử đột biến trong kiểm thử phần mềm

Toán tử đột biến trong kiểm thử phần mềm 

 • Toán tử đột biến ý định                           
 • Thay thế trọng tải ý định                         
 • Mục tiêu thay thế                                   

Vòng đời hoạt động của toán tử đột biến 

 • Phương pháp xóa vòng đời                     

Xử lý toán tử đột biến

 • Thay thế sự kiện bằng onClick               
 • Thay thế sự kiện bằng onTouch             

Toán tử đột biến XML

 • Xóa nút trên giao diện                           
 • Sửa đổi thành phần                                 
 • Chuyển đổi nút trên giao diện                

Ý tưởng áp dụng trong luận văn

2.3 Mô hình đề nghị, thực nghiệm và đánh giá

Phát biểu bài toán

Mô hình đề nghị và các bước thực hiện 

 • Mô hình thực hiện kiểm thử                   
 • Các bước thực hiện kiểm thử             
 • Đánh giá                                                 

Môi trường thực nghiệm

 • Cấu hình phần cứng                               
 • Công cụ phần mềm                                 

Dữ liệu thực nghiệm 

Thử nghiệm trên dữ liệu thực tế

Kết quả và Đánh giá 

 • Kết quả sau khi chạy thực nghiệm         
 • Đánh giá kết quả các thực nghiệm

3. Kết luận

Qua tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và  kiểm thử đột biến trên ứng dụng Android, luận văn đã áp dụng kiến thức về toán tử đột biến và những phương pháp về toán tử đột biến để kiểm thử phần mềm để nhằm nâng cao chất  lượng cho ứng dụng Android. Luận văn đã đạt được các kết quả sau đây: 

 • Áp dụng kỹ thuật toán tử đột biến, phương pháp xử lý vòng đời toán tử đột biến và sử dụng kỹ thuật toán tử đột biến XML để kiểm thử ứng dụng Android. 
 • Kiểm thử chức năng của phần mềm Flashair như chỉnh sửa ảnh, đồng ý nhận thông báo từ nhà phát triển và chức năng chọn  ảnh, xem album từ màn hình chính. 

Tuy nhiên do hạn chế về thời gian nên luận văn vẫn còn một số hạn chế sau như:  

 • Chưa kiểm thử được nhiều chức năng của phần mềm. 
 • Chưa kiểm thứ nhiều phần mềm chạy trên nền tảng Android. 

Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ thực hiện với nhiều dữ liệu, cụ thể ở đây là nhiều ứng dụng chạy trên nền tảng Android để nâng cao kết quả thực nghiệm. 

4. Tài liệu tham khảo

Lin Deng, Jeff Offutt, Paul Ammann, Nariman  Mirzaei . Mutation operators for testing Android apps. Information & Software Technology 81: 154-168 (2017)

Lin Deng, Jeff Offutt, David Samudio. Is Mutation Analysis Effective at Testing Android Apps? QRS 2017: 86-93

Birgitta Lindström, Jeff Offutt, Daniel Sundmark, Sten F. Andler, Paul Pettersson. Using mutation to design tests  for  aspect-oriented models. Information & Software Technology 81: 112-130 (2017)

Birgitta Lindström, Sten F. Andler, Jeff Offutt, Paul Pettersson, Daniel Sundmark. Mutating aspect-oriented models to test cross-cutting concerns. ICST Workshops 2015: 1-10

Reyhaneh Jabbarvand,  Sam Malek. µDroid: an energy-aware mutation testing framework for Android . ESEC/SIGSOFT FSE 2017: 208-219...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:19/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM