Toán 6 Chương 3 Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

eLib xin giới thiệu đến các em nội dung bài giảng dưới đây cho eLib biên soạn và tổng hợp. Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tìm tỉ số của hai số cùng các bài tập minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

Toán 6 Chương 3 Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tỉ số của hai số

Thương trong phép chia số a cho số b \((b \ne 0)\) gọi là tỉ số của a và b.

Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b (cũng kí hiệu là \(\frac{a}{b}\))

Ví dụ 1: Tỉ số của hai số 3 và 5 là \(3: 5 = \dfrac{3}{5}\)

1.2. Tỉ số phần trăm

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả \(\dfrac{{a\,\,.\,\,100}}{b}\% \)

Ví dụ 2: Một lớp học có 40 học sinh. Trong đó có 30 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữa chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

Giải

Số học sinh nữa chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là

\(\dfrac{30.100}{40} \%=75 \% \)

1.3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trên thực tế:

\(T = \dfrac{a}{b}\) (a, b có cùng đơn vị đo)

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tìm tỉ số phần trăm của

a) 5 và 8;

b) 25 kg và \(\dfrac{3}{10}\) tạ.  

Hướng dẫn giải

a) 5 và 8

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là : \(\displaystyle {{5.100} \over 8} = 62,5\% \)  

b) 25kg và \(\dfrac{3}{10}\) tạ 

Ta có: \(\dfrac{3}{10}\) tạ = 30 kg

Tỉ số phần trăm của 25kg và 30kg hay tỉ số phần trăm của 25kg và \(\dfrac{3}{10}\) tạ là:

\(\displaystyle {{25.100} \over {30}} = 83,3\% \)

Câu 2: Khoảng cách từ điểm cực Bắc ở Hà Giang đến điểm cực Nam ở mũi Cà Mau dài 1620 km. Trên một bản đồ, khoảng cách đó là 16,2 cm. Tìm tỉ lệ xích của bản đồ. 

Hướng dẫn giải

Tỉ lệ xích trên bản đồ: \(\dfrac{{16,2}}{{162\,000\,000}} = \dfrac{1}{{10\,000\,000}}\)

Câu 3: Tỉ số của hai số bằng \(2 : 7\). Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng \(11 : 14\). Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{2}{7},\,\,\,\dfrac{{a + 35}}{b} = \dfrac{{11}}{{14}}\)

Ta có: \(\dfrac{a}{b} + \dfrac{{35}}{b} = \dfrac{{11}}{{14}}\)

\( \Rightarrow \dfrac{{35}}{b} = \dfrac{{11}}{{14}} - \dfrac{a}{b} = \dfrac{{11}}{{14}} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{1}{2}\)

Do đó:

b = 35.  2 =70

\(a = \dfrac{2}{7}.70 = 20\)

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1:  Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là \(5000{m^2}\). Trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 1000, khu đất đó có diện tích bao nhiêu?

Câu 2: Hiệu của hai số là 32. Biết 25% số lớn bằng 0,375 số nhỏ. Tìm hai số đó.

Câu 3: Tỉ số của hai số là \(\dfrac{3}{5}\), hiệu các bình phương của chúng là -64. Tìm hai số đó.

Câu 4: Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng \(2:5\) và tích của chúng bằng 40.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tỉ số của hai số a và b là 120%. Hiệu của hai số đó là 16. Tìm tổng hai số đó.

A. 96

B. 167

C. 150 

D. 176 

Câu 2: Trong một khu vườn có trồng ba loại cây mít, hồng và táo. Số cây táo chiếm 30% tổng số cây, số cây hồng chiếm 50% tổng số cây, số cây mít là 40 cây. Hỏi tổng số cây trong vườn là bao nhiêu?

A. 20 cây

B. 200 cây

C. 100 cây

D. 240 cây

Câu 3: Một lớp có chưa đến 50 học sinh. Cuối năm có 30% số học sinh xếp loại giỏi, \(\dfrac{3}{8}\) số học sinh xếp loại khá, còn lại là trung bình. Tính số học sinh trung bình 

A. 15 số học sinh

B. 13 số học sinh

C. 20 số học sinh

D. 9 số học sinh

Câu 4: Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là 80%. Tính số học sinh nam, biết lớp 6A có 36 học sinh

A. 20 học sinh

B. 15 học sinh

C. 18 học sinh

D. 16 học sinh

Câu 5: Hiệu của hai số là 21. Biết 37,5% số lớn bằng 0,6 số nhỏ. Hai số đó là:

A. 56;  35

B. 45; 56

C. 60; 39

D. 56; 45

Câu 6: Hai đám ruộng thu hoạch tất cả 990kg thóc. Biết rằng \(\frac{2}{3}\) số thóc thu hoạch ở ruộng thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\) số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai. Hỏi đám ruộng thứ hai thu hoạch bao nhiêu thóc?

A. 450 kg

B. 540 kg

C. 600 kg

D. 300 kg

4. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Nắm được các loại tỉ số (tỉ số của hai số, tỉ số phần trắm, tỉ lệ xích). 
  • Sử dụng kiến thức làm một số bài tập liên quan.
Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM