Unit 1 lớp 3: Clean up!-Lesson 3

Bài học Unit 1 "Clean up!" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em luyện nghe và luyện phát âm các số đếm từ 11 đến 20. Mời các em tham khảo bài học chi tiết sau đây nhé!

Unit 1 lớp 3: Clean up!-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 1 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Eleven / twelve / thirteen / fourteen / fifteen / sixteen / seventeen / eighteen / nineteen / twenty.

Tạm dịch

Mười một / mười hai / mười ba / mười bốn / mười lăm / mười sáu / mười bảy / mười tám / mười chín / hai mươi.

2. Task 2 Lesson 3 Unit 1 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

There are ten in the bed

There are ten in the bed,

And the little one says,

"Two more, two more."

Two more get in.

Eleven, twelve!

There are twelve in the bed,

And the little one says,

"Two more, two more,"

Two more get in.

Thirteen, fourteen!

There are fourteen in the bed …

Fifteen, sixteen!

There are sixteen in the bed, …

Seventeen, eighteen!

There are eighteen in the bed, …

Nineteen, twenty!

Help!

Tạm dịch

Có 10 con gấu trên giường.

Có 10 con gấu trên giường

Và có 1 con gấu nhỏ nói,

"2 con nữa, 2 con nữa"

Thêm 2 con gấu nữa vào

Mười một, mười hai!

Có mười hai con gấu trên giường,

Và con gấu nhỏ nói

"Thêm 2 con nữa, 2 con nữa"

Thêm 2 con nữa vào

Mười ba, mười bốn!

Có mười bốn con gấu trên giường …

Mười lăm, mười sáu!

Có mười sáu con gấu trên giường…

Mười bảy, mười tám!

Có mười tám con gấu trên giường, …

Mười chín, hai mươi!

Cứu!

3. Task 3 Lesson 3 Unit 1 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Complete the table (Hoàn thành vào bảng sau)

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng là các số đếm từ 11 đến 20 như sau

  • Eleven: mười một
  • Twelve: mười hai
  • Thirteen: mười ba
  • Fourteen: mười bốn
  • Fifteen: mười lăm
  • Sixteen: mười sáu
  • Seventeen: mười bảy
  • Eighteen: mười tám
  • Nineteen: mười chín
  • Twenty: hai mươi
Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM