Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 6

Bài học Lesson 6 của Unit 12 "Look at the photos!" lớp 3 hướng dẫn các em tự đánh giá thái độ, năng lực qua phần thể hiện của bản thân trong năm học này bằng việc sử dụng các tính từ đã học.

Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 6

1. Task 1 Lesson 6 Unit 12 lớp 3

Listen and write T (True) or F (False) (Nghe và viết T (đúng) hoặc F (sai))

Click here to listen

Guide to answer

1. T

2. F

3. F

4. T

5. T

Tapescript

1. Our school play was on Monday.

2. Our play was about food.

3. I wear the costume in the play. My costume has ear.

4. Son and Lan were hold this. Son was brown horse. And Lan was white horse.

5. Our family were very happy. Thank you teacher. Our play was fun.

Tạm dịch

1. Vở kịch ở trường của chúng tôi diễn ra vào thứ Hai.

2. Vở kịch ở trường của chúng tôi nói về thức ăn.

3. Tôi mặc trang phục để diễn trong vở kịch. Trang phục của tôi có cái tai.

4. Sơn và Lan mặc cái này. Sơn là con ngựa nâu. Và Lan là con ngựa trắng.

5. Gia đình của chúng tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn giáo viên của tôi. Vở kịch của chúng tôi rất vui.

2. Task 2 Lesson 6 Unit 12 lớp 3

Look and say (Nhìn và nói)

Guide to answer

1. She was a lion.

2. They were giraffes.

3. They were birds.

4. He was a donkey.

Tạm dịch

1. Cô ấy là một con sư tử.

2. Họ là những con hươu cao cổ.

3. Họ là những con chim.

4. Anh ta là một con lừa.

3. Task 3 Lesson 6 Unit 12 lớp 3

Underline how you were in 3rd grade (Gạch chân vào từ mà bản thân bạn đã thể hiện được ở lớp 3)

I was happy / sad.

I was good / bad.

Guide to answer

I was happy / sad.

I was good / bad.

Tạm dịch

Tôi vui lắm.

Tôi thật tốt.

4. Task 4 Lesson 6 Unit 12 lớp 3

Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau)

In 3rd grade, I was .................. and .....................

In 3rd grade, I wasn't .................. or .....................

Guide to answer

In 3rd grade, I was good and hard-working.

In 3rd grade, I wasn't lazy or late.

Tạm dịch

Ở lớp 3, tôi ngoan và chăm chỉ.

Ở lớp 3, tôi không lười biếng hay bị muộn.

5. Practice

Read and write "was" or "were" (Đọc và viết "was" hay "were")

1. I ............. lazy.

2. They ................ lovely.

3. Lan and Mai ............. nice.

4. We .......... hard-working.

5. He .............. late.

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em đã được luyện tập cách dùng "was" và "were.

"Was" dùng cho chủ ngữ số ít và "I"

"Were" dùng cho chủ ngữ số nhiều.

Ví dụ

I was a student. (Tôi là một học sinh.)

She was so happy. (Cô ấy rất vui.)

They were lazy. (Họ lười quá.)

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM