Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 6

Bài học Lesson 6 của Unit 6 "What time is it?" lớp 3 tiếp tục củng cố và ôn tập cho các em về các hoạt động tương ứng với từng mốc thời gian cụ thể. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài học dưới đây nhé!

Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 6

1. Task 1 Lesson 6 Unit 6 lớp 3

Listen and draw the time (Nghe và vẽ giờ)

Click here to listen

Tapescript

My dad works at night!

Hello, I'm Linh's dad. I'm a pilot. I fly big plane. I work at night.

1. I get up at ten o'clock at night.

2. I go to work at eleven o'clock at night.

3. I go home at six o'clock in the morning and have breakfast with my family.

4. I have learn with Linh's grandma at twelve o'clock.

Tạm dịch

Bố tôi làm việc vào ban đêm!

Xin chào, tôi là bố của Linh. Tôi là một phi công. Tôi bay trên một máy bay lớn. Tôi làm việc vào buổi tối.

1. Tôi thức dậy lúc 10 giờ tối.

2. Tôi đi làm lúc 11 giờ tối.

3. Tôi về nhà lúc 6 giờ sáng và ăn sáng cùng gia đình.

4. Tôi học với bà của Linh vào lúc 12 giờ.

2. Task 2 Lesson 6 Unit 6 lớp 3

Look and say (Nhìn và nói)

- It's ten o'clock at night. ⇒ He…

Guide to answer

- It's ten o'clock at night. ⇒ He gets up.

- It's eleven o'clock at night. ⇒ He goes to work.

- It's six o'clock in the morning. ⇒ He goes home and has breakfast with his family.

Tạm dịch

- 10 giờ đêm ⇒ Anh ấy thức dậy.

- 11h đêm ⇒ Anh ấy đi làm.

- 6 giờ sáng ⇒ Anh ấy về nhà và ăn sáng cùng cả nhà.

3. Task 3 Lesson 6 Unit 6 lớp 3

Answer the questions. Then circle What and underline When. Draw a square around Where (Trả lời các câu hỏi sau. Sau đó khoanh tròn vào từ What và gạch chân từ When. Vẽ hình vuông quanh từ Where)

Guide to answer

1. I get up at six o'clock.

2. I have my breakfast and go to school.

3. My school is at 123 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City.

4. I have dinner at seven o'clock.

5. My teacher's name is Miss Hoa.

6. I go to bed at ten o'clock.

Tạm dịch

1. Bạn thức dậy lúc mấy giờ?

Tôi ngủ dậy lúc sáu giờ.

2. Bạn làm gì vào buổi sáng?

Tôi ăn sáng và đi học.

3. Trường bạn ở đâu?

Trường mình ở số 123 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Bạn ăn tối lúc mấy giờ?

Tôi ăn tối lúc bảy giờ.

5. Cô giáo bạn tên gì?

Cô giáo của tôi tên là Hoa.

6. Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?

Tôi đi ngủ lúc mười giờ.

4. Practice

Read and answer (Đọc và trả lời)

1. What time do you get up?

2. What time do you have breakfast?

3. What time do you go to school?

4. What time do you have dinner?

5. What time do you go to bed?

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em đã thực hành về hỏi, đáp những hoạt động diễn ra hằng ngày với các mốc thời gian cụ thể.

Khi muốn nói đến một hành động diễn ra vào lúc mấy giờ, các em hãy nhớ dùng giới từ "at" trước các mốc thời gian đó.

Ví dụ

I get up at six o'clock. (Tôi thức dậy lúc 6 giờ.)

Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM