Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 5

eLib gửi đến các em học sinh lớp 3 bài học Unit 12 "Look at the photos! Lesson 5. Bài học giúp các em thưởng thức một vở kịch "Cô bé quàng khăn đỏ" với sự diễn xuất chuyên nghiệp của các bạn.

Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 5

1. Task 1 Lesson 5 Unit 12 lớp 3

Look at the pictures. Where are the children wearing? (Nhìn vào các bức tranh. Các đứa trẻ đang mặc gì?)

Guide to answer

Her costume was a big, red coat with a hood.

Tạm dịch

Trang phục của cô gái là một cái áo khoác lớn đỏ với mũ trùm đầu.

2. Task 2 Lesson 5 Unit 12 lớp 3

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

Our School Play by Nguyen Thi Xuan

This year, our school play was Little Red Riding Hood.

The play was in the classroom on Thursday afternoon. Our families were there.

I was the girl. Bao was the wolf and Nga was the grandma.

My costume was a big, red coat with a hood.

The play was lots of fun. Our families were happy and proud of us.

We love English. And we love acting English stories. Thank you to our English teacher, Mrs. Chi, for her hard work. Thank you to our families for their help. Third grade was great. Now we are ready for fourth grade.

Tạm dịch

Vở kịch ở trường chúng tôi - bởi Nguyễn Thị Xuân

Năm nay, vở kịch ở trường chúng tôi có tên là Cô bé quàng khăn đỏ.

Vở kịch diễn ra tại phòng học vào chiều thứ Năm. Gia đình của chúng tôi cũng đến đó. Tôi vào vai cô gái. Bảo là con sói và Nga là bà.

Trang phục của tôi là một cái áo khoác lớn đỏ với mũ trùm đầu.

Vở kịch rất vui. Gia đình của chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào về chúng tôi.

Chúng tôi thích tiếng Anh. Và chúng tôi thích diễn xuất những câu chuyện tiếng Anh. Cảm ơn cô Chi, cô giáo tiếng Anh của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Cảm ơn gia đình của chúng tôi vì sự giúp đỡ của họ. Lớp 3 thật tuyệt. Bây giờ chúng tôi sẵn sàng để lên lớp 4 rồi.

3. Task 3 Lesson 5 Unit 12 lớp 3

Read again. Underline the false word and write the correct word (Đọc lại một lần nữa. Gạch chân dưới các từ sai và sửa lại cho đúng)

1. The play was on Tuesday.

Tuesday ⇒ Thursday

2. The play was in the morning.

3. The play was in the school yard.

4. Xuan's costume was blue.

5. Mrs. Chi is the art teacher.

Guide to answer

2. The play was in the morning.

Morning ⇒ afternoon.

3. The play was in the school yard.

School yard ⇒ classroom.

4. Xuan's costume was blue.

Blue ⇒ red.

5. Mrs. Chi is the art teacher.

Art ⇒ English.

Tạm dịch

1. Vở kịch vào thứ Ba.

Thứ Ba ⇒ Thứ Năm

2. Vở kịch diễn ra vào buổi sáng.

Buổi sáng ⇒ buổi chiều

3. Vở kịch diễn ra ở sân trường.

Sân trường ⇒ lớp học.

4. Trang phục của Xuân màu xanh da trời.

Xanh da trời ⇒ đỏ.

5. Cô Chi là giáo viên mỹ thuật.

Mỹ thuật ⇒ Tiếng Anh.

4. Practice

Complete the words (Hoàn thành các từ sau)

- cost...me

- a...t

- pl...y

- Little R...d Riding H...od

- sch...ol y...rd

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • costume: trang phục
  • act: diễn xuất
  • play: vở kịch
  • Little Red Riding Hood: cô bé quàng khăn đỏ
Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM