Unit 7 lớp 3: Where does she work?-Lesson 3

Bài học Unit 7 "Where does she work?" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em luyện nghe, phát âm và nghe một bài hát ngắn về chủ đề những địa điểm tham quan, vui chơi.

Unit 7 lớp 3: Where does she work?-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 7 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Station: trạm

Zoo: vườn thú

Bank: ngân hàng

2. Task 2 Lesson 3 Unit 7 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

Places to go

Places to go, things to see,

Out and about, my mom and me.

We go to the bank

We go to the park

We go to the zoo

Until it is dark.

Places to go, things to see.

Out and about, my mom and me.

We go to the airport,

We see some planes.

We go to the station

And see some trains.

Places to go, things to see,

Out and about, my mom and me.

Tạm dịch

Những nơi để đi

Những nơi để đi, những thứ để xem,

Ra ngoài và về, mẹ tôi và tôi

Chúng tôi đi đến ngân hàng

Chúng tôi đi đến công viên

Chúng tôi đi đến sở thú

Tới tận khi trời tối

Những nơi để đi, những thứ để xem,

Đi ra ngoài và đi về, mẹ tôi và tôi

Chúng tôi đến sân bay,

Chúng tôi đến xem một số máy bay

Chúng tôi đến trạm tàu

Và nhìn thấy một số tàu

Những nơi để đi, những thứ để xem

Đi ra ngoài và đi về, có mẹ tôi và tôi.

3. Task 3 Lesson 3 Unit 7 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp lại các chữ cái sau để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- stionta

- ozo

- bkan

- pcesla

- airrtpo

- palne

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng sau

  • station: trạm
  • zoo: vườn thú
  • bank: ngân hàng
Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM