Unit 3 lớp 3: Do you have a milkshake?-Lesson 3

Bài học Unit 3 "Do you have a milkshake?" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em luyện nghe, phát âm các số đếm tròn chục từ 10 đến 100. Mời các em tham khảo bài học chi tiết sau đây nhé!

Unit 3 lớp 3: Do you have a milkshake?-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 3 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.

Tạm dịch

Mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi, bảy mươi, tám mươi, chín mươi, một trăm.

2. Task 2 Lesson 3 Unit 3 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

Let's count to one hundred!

Let's count to one hundred.

It's time to start.

10,20, 30 …

Yes, good start!

Let's count to one hundred.

It's easy to do.

40, 50, 60 …

Yes, clever you!

Let's count to one hundred.

It's easy if you try.

70, 80 …

The numbers are high.

Let's count to one hundred.

Counting is fun! 

90, 100.

Now we are done.

Tạm dịch

Hãy đếm tới 100!

Hãy đếm tới 100!

Thời gian bắt đầu,

10, 20, 30 …

Vâng, bắt đầu tốt!

Hãy đếm tới 100

Thật dễ để đếm

40, 50, 60…

Đúng rồi, các bạn thật thông minh.

Hãy đếm tới 100

Thật dễ dàng nếu bạn cố gắng

70, 80…

Những số thật là cao

Hãy đếm tới 100

Đếm số thật là vui

90, 100

Bây giờ chúng ta đã xong.

3. Task 3 Lesson 3 Unit 3 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Write the correct number (Viết số thích hợp)

- Ten: ..........

- Twenty: .............

- Thirty: ...............

- Forty: ..............

- Fifty: ..............

- Sixty: .............

- Seventy: .............

- Eighty: ................

- Ninety: ..........

- One hundred: ............

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng là các số đếm tròn chục từ 10 đến 100 như sau

  • Ten: 10
  • Twenty: 20
  • Thirty: 30
  • Forty: 40
  • Fifty: 50
  • Sixty: 60
  • Seventy: 70
  • Eighty: 80
  • Ninety: 90
  • One hundred: 100
Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM