Unit 11 lớp 3: Look at all the animals!-Lesson 4

Bài học Unit 11 "Look at all the animals!" Lesson 4 lớp 3 hướng dẫn các em phát âm các từ vựng có chứa âm ee. Bên cạnh đó, các em còn được bổ sung thêm nhiều hoạt động để ghi nhớ các từ vựng lâu hơn.

Unit 11 lớp 3: Look at all the animals!-Lesson 4

1. Task 1 Lesson 4 Unit 11 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Tree: cây

Green: màu xanh lá cây

Cheese: phô mai

Feet: chân

2. Task 2 Lesson 4 Unit 11 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

Look up at the green tree.

What can you see?

Two feet and a tail.

Count them: one, two, three!

What's in the green tree?

What's hiding there?

A monkey with a piece of cheese,

That's what's hiding there!

Tạm dịch

Hãy nhìn lên những cây xanh kia

Bạn có thể nhìn thấy gì?

2 cái chân và 1 cái đuôi

Đếm chúng đi: 1, 2, 3!

Có gì ở trên cây xanh?

Thứ gì đang ẩn nấp ở đó?

Một con khỉ với một miếng phô mai,

Đó là những gì ẩn nấp sau đó.

3. Task 3 Lesson 4 Unit 11 lớp 3

Underline the sounds ee (Gạch chân những từ có chứa âm ee)

Look up at the green tree.

What can you see?

Two feet and a tail.

Count them: one, two, three!

What's in the green tree?

What's hiding there?

A monkey with a piece of cheese,

That's what's hiding there!

Tạm dịch

Hãy nhìn lên những cây xanh kia

Bạn có thể nhìn thấy gì?

2 cái chân và 1 cái đuôi

Đếm chúng đi: 1, 2, 3!

Có gì ở trên cây xanh?

Thứ gì đang ẩn nấp ở đó?

Một con khỉ với một miếng phô mai,

Đó là những gì ẩn nấp sau đó.

4. Task 4 Lesson 4 Unit 11 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

Guide to answer

1. Green

2. Tree

3. Feet

4. Cheese

Tạm dịch

1. Màu xanh lá cây

2. Cây

3. Chân

4. Phô mai

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- ee: ................

- gr: ................

- tr: ...............

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • tree: cây
  • green: màu xanh lá cây
  • cheese: phô mai
  • feet: chân
Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM