Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 4

Bài học Unit 12 "Look at the photos!" Lesson 4 lớp 3 hướng dẫn các em phân biệt các từ có nguyên âm ngắn và dài. Bên cạnh đó, các em còn được nghe một bài hát và luyện đọc nhiều để giúp mình phát âm tốt hơn.

Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 4

1. Task 1 Lesson 4 Unit 12 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Cub: con thú con

Cube: khối hộp

Cap: mũ lưỡi trai

Cape: áo choàng

Pin: ghim

Pine: cây thông

2. Task 2 Lesson 4 Unit 12 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

A lion cub plays with a cube.

Cub, cub, cub. Cube, cube, cube.

There's a big pin under the pine.

Pin, pin, pin. Pine, pine, pine.

She has a red cap and a cape.

Cap, cap, cap. Cape, cape, cape.

Tạm dịch

Có một con sư tử con chơi với một khối hộp

Thú con, thú con, thú con. Khối hộp, khối hộp, khối hộp

Có một cái ghim lớn dưới cây thông

Ghim, ghim, ghim. Cây thông, cây thông, cây thông

Cô ấy có một chiếc mũ lưỡi trai và áo choàng màu đỏ.

Mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai. Áo choàng, áo choàng, áo choàng.

3. Task 3 Lesson 4 Unit 12 lớp 3

Circle the short vowels. Underline the long vowels (Khoanh tròn vào nguyên âm ngắn. Gạch chân nguyên âm dài)

1. Tim     2. cube       3. cap       4. pin

5. cape    6. time       7. cub       8. pine

Guide to answer

Tạm dịch

1. Tim

2. Khối hộp

3. Mũ lưỡi trai

4. Ghim

5. Áo choàng

6. Giờ

7. Con thú con

8. Cây thông

4. Task 4 Lesson 4 Unit 12 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

Tapescript

1. Cube

2. Pin

3. Cap

4. Cub

5. Pine

Guide to answer

Tạm dịch

1. Khối hộp

2. Ghim

3. Mũ lưỡi trai

4. Thú con

5. Cây thông

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- Words containing the short vowels:

...................................

- Words containing the long vowels:

...................................

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • cub: con thú con
  • cube: khối hộp
  • cap: mũ lưỡi trai
  • cape: áo choàng
  • pin: ghim
  • pine: cây thông
Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM