Unit 7 lớp 3: Where does she work?-Lesson 1

Bài học Unit 7 "Where does she work?" Lesson 1 lớp 3 hướng dẫn các em nói về nơi làm việc và các ngành nghề phổ biến thông qua một đoạn hội ngắn.

Unit 7 lớp 3: Where does she work?-Lesson 1

1. Task 1 Lesson 1 Unit 7 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen


Tapescrip

Hospital

Airport

Police station

Fire station

Store

Tạm dịch

Bệnh viện

Sân bay

Đồn cảnh sát

Trạm cứu hỏa

Cửa hàng

2. Task 2 Lesson 1 Unit 7 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

Hospital, hospital, hospital

Airport, airport, airport

Police station, police station, police station

Fire station, fire station, fire station

Store, store, store

Tạm dịch

Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện

Sân bay, sân bay, sân bay

Đồn cảnh sát, đồn cảnh sát, đồn cảnh sát

Trạm cứu hỏa, trạm cứu hỏa, trạm cứu hỏa

Cửa hàng, cửa hàng, cửa hàng

3. Task 3 Lesson 1 Unit 7 lớp 3

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescrip

1. My dad's a police officer.

2. A. Where does he work?

B. He works in a police station.

3. A. Does your grandma work?

B. No, she doesn't.

4. A. Does your mom work?

B. Yes, she does. She works in a store.

5. A. There are lots of cakes here, Tim.

B. Yes, I know. My mom works in a cake store!

6. A. Have a cake, boys.

B. Oh, thank you.

C. Great.

Tạm dịch

1. Bố tớ là một cảnh sát.

2. A. Chú ấy làm việc ở đâu?

B. Bố tớ làm việc ở đồn cảnh sát.

3. A. Bà của cậu đi làm phải không?

B. Không.

4. A. Mẹ của cậu đi làm phải không?

B. Ừ. Mẹ làm việc ở một cửa hàng.

5. A. Tim, có rất nhiều bánh ở đây.

B. Ừ. Mẹ của tớ làm việc ở một cửa hàng bánh!

6. A. Chúc các con ăn bánh vui vẻ.

B. Cám ơn mẹ.

C. Tuyệt vời.

4. Practice

Choose the best answer (Chọn câu trả lời đúng nhất)

1. Where do doctors work?

A. police station

B. hospital

C. store

2. Where do police work?

A. police station

B. hospital

C. store

3. Where do teachers work?

A. police station

B. school

C. store

4. Where do nurses work?

A. police station

B. hospital

C. store

5. There are lots of ...........

A. cakes

B. cake

C. candy

6. ......... does he work?

He works in a police station.

A. When

B. What

C. Where 

7. My mom ........... in a cake store!

A. works 

B. work

C. is works 

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • hospital: bệnh viện
  • airport: sân bay
  • police station: đồn cảnh sát
  • fire station: trạm cứu hỏa
  • store: cửa hàng
Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM