Unit 8 lớp 3: It's hot today!-Lesson 3

Bài học Unit 8 "It's hot today!" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em luyện nghe, phát âm và nghe một bài hát ngắn về chủ đề những hoạt động khác nhau tương ứng với thời tiết.

Unit 8 lớp 3: It's hot today!-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 8 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Fly a kite: thả diều

Make a snowman: làm người tuyết

Go outside: đi ra ngoài

2. Task 2 Lesson 3 Unit 8 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

What's the weather like today?

What's the weather, what's the weather,

What's the weather like today?

Is it cold or is it sunny?

Can we go outside to play?

When it's windy, when it's windy,

We go outside, we fly our kite.

The kite goes high up in the sky

And we play intil it's night.

When it's snowing, when it's snowing.

We make a snowman in the snow

We wear our coats and play together,

Until it's time to go.

When it's sunny, when it's sunny,

We wear our hats and go outside.

We play together at the park,

And have a fun time on the slide.

What's the weather, what's the weather …

Tạm dịch

Thời tiết hôm nay thế nào?

Thời tiết thế nào, thời tiết thế nào,

Thời tiết hôm nay thế nào?

Trời lạnh hay nóng?

Chúng ta có thể ra ngoài chơi không?

Khi trời có gió, khi trời có gió

Chúng ta có thể đi ra ngoài, chúng ta thả diều

Diều bay cao trên bầu trời

Và chúng ta chơi tới tận đêm.

Khi trời có tuyết, khi trời có tuyết

Chúng ta sẽ mặc áo khoác của chúng ta và chơi cùng nhau,

Tới tận khi thời gian trôi đi

Khi trời nắng, khi trời nắng

Chúng ta đội mũ và đi ra ngoài

Chúng ta chơi cùng nhau ở công viên,

Và chơi cầu trượt vui vẻ

Thời tiết thế nào, thời tiết thế nào…

3. Task 3 Lesson 3 Unit 8 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp lại các chữ cái sau để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- ietk

- mkae

- sidetuo

- snmanow

- lyf

- weaerth

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng sau

  • fly a kite: thả diều
  • make a snowman: làm người tuyết
  • go outside: đi ra ngoài
Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM