Luận án TS: Cấu trúc vùng thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Luận án Cấu trúc vùng thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với biến đổi khí hậu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng các tiêu chí và các giải pháp chung thích ứng với biến đổi khí hậu cho cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu qua việc lồng ghép với các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng cho định hướng cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất điều chỉnh cấu trúc không gian vùng thích ứng với biến đổi khí hậu trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh.

Luận án TS: Cấu trúc vùng thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với biến đổi khí hậu

1. Mở đầu

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Đề xuất điều chỉnh cấu trúc không gian vùng trong quy hoạch xây dựng vùng, hướng đến quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với biến đổi khí hậu. 

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh, tập trung nghiên cứu những nội dung của cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm vi nghiên cứu: vùng TP.HCM bao gồm 8 tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An và Tiền Giang.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chồng ghép bản đồ

Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

Phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin

Phương pháp mô hình hoá

Phương pháp so sánh đa tiêu chí 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan những vấn đề nghiên cứu

Tổng quan về biến đổi khí hậu và xu hướng nghiên cứu cấu trúc không gian vùng thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch vùng đô thị trên thế giới

Tổng quan về biến đổi khí hậu và nghiên cứu cấu trúc không gian vùng thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch xây dựng vùng đô thị tại Viêt Nam

 • Tác động Biến đổi khí hậu tại Việt Nam
 • Quy hoạch xây dựng vùng đô thị
 • Nghiên cứu cấu trúc không gian vùng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Thực trạng phát triển không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh và định hướng cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh

 • Sơ lược lịch sử hình thành thành phố Hồ Chí Minh và vùng thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực trạng phát triển không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh
 • Định hướng cấu trúc không gian vùng trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh
 • Tình hình nghiên cứu cấu trúc không gian và quy hoạch xây dựng vùng thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng thành phố Hồ Chí Minh

Khái quát các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tác động biến đổi khí hậu lên vùng thành phố Hồ Chí Minh

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố liên quan đến đề tài

Xác định các vấn đề cần nghiên cứu trong luận án

2.2 Phương pháp nghiên cứu và cơ sở khoa học 

Phương pháp nghiên cứu

Những cơ sở khoa học

 • Lý luận nghiên cứu cấu trúc không gian thích ứng trong quy hoạch vùng đô thị
 • Cơ sở nghiên cứu các yếu tố tác động lên cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
 • Cơ sở đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên cấu trúc vùng thành phố Hồ Chí Minh 
 • Cơ sở xây dựng các giải pháp thích ứng với của biến đổi khí hậu cho cấu trúc vùng thành phố Hồ Chí Minh 
 • Cơ sở pháp lý cho nội dung nghiên cứu

Một số bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước

2.3 Kết quả nghiên cứu

Vai trò cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh trong thích ứng với biến đổi khí hậu

 • Đặc điểm cấu trúc không gian thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận  với các điều kiện tự nhiên qua các thời kỳ
 • Thực trạng cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biếu đổi khí hậu
 • Đánh giá thực trạng cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá tính dễ tổn thương và khả năng phục hồi của không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng các giải pháp chung thích ứng biến đổi khí hậu cho không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh

Đề xuất cấu trúc không gian vùng thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh

2.4 Bàn luận kết quả nghiên cứu

Bàn luận kết quả nghiên cứu vai trò cấu trúc không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh trong thích ứng với biến đổi khí hậu

Bàn luận kết quả đánh giá tính dễ tổn thương và khả năng phục hồi của không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh

Bàn luận vế kết quả xây dựng các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu chung cho không gian vùng thành phố Hồ Chí Minh

Bàn luận tính khả thi và thực tiễn của đinh hướng cấu trúc không gian vùng thích ứng với biến đổi khí hậu  trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh

3. Kết luận

Biến đổi khí hậu đang là thách thức đối với quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng vùng, trong đó có quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch vùng Thành phố Hồ Chí Minh góp phần cụ thể hóa về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; vào việc hoạch định và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và quốc gia, nâng cao chất lượng sống của cư dân trong vùng và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường vùng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu Chính Phủ đã tiến hành một bước đi táo bạo để xây dựng để bảo vệ cho vùng thành phố Hồ Chí Minh, một sự đầu tư hạ tầng khổng lồ trong vòng 20 năm tới. Tuy ngay cả khi có hệ thống cống và đê bao đầy đủ, ngập lụt vẫn sẽ đáng kể trong điều kiện khí hậu cực đoan trong tương lai như bão nhiệt đới, gió lớn, sóng lớn khi có bão, triều cường và lượng mưa cục bộ. Điều này sẽ ảnh hưởng tới hầu hết các khu vực trong vùng, và ngay cả khi không ngập, các khu vực ấy cũng gần vùng ngập lụt nên cũng sẽ phải chịu những mức độ ngưng trệ khác nhau.

4. Các công trình đã công bố liên quan

Phạm Anh Tuấn (2016),  Tác động Biến Đổi Khí Hậu lên Vùng Thành Phố Hồ  Chí Minh,  Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây Dựng. Số 8, năm 2016.

Phạm Anh Tuấn (2016), Biến đổi khí hậu – nguy cơ ngập lụt đô thị và xây dựng kế hoạch sử dụng đất nhằm giảm nguy cơ ngập lụt đô thị, Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây Dựng. Số 7, năm 2016

Diep Văn Thạnh, Vương Khải Khoa, Phạm Anh Tuấn, Lê Thị Bích Ngọc (2016), Land Pooling and Land Readiustment Project inTra Vinh city, 2016 KRIHS-WBG/OLC Blended Learning Workshop 
on Sustainable Urban Land Use Planning and Management, Seoul 2016

Diep Văn  Thạnh, Vương Khải Khoa, Phạm Anh Tuấn, Lê Thị Bích Ngọc (2016), Difficulties and Challenges in Land mangement and Urban planning in Tra Vinh, 2016 KRIHS-WBG/OLC Blended Learning Workshop on Sustainable Urban Land Use Planning and Management, Seoul 2016 ...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Đô thị trên ---

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM