Khóa luận: Đô thị hóa ở Việt Nam từ năm 1989 đến năm 2009

Khóa luận Đô thị hóa ở Việt Nam từ năm 1989 đến năm 2009 tập trung phản ánh những nhân tố tác động quá trình đô thị hóa ở Việt Nam; phân tích quá trình mở rộng đô thị hóa ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó thấy được tốc độ đô thị hoá của hai thành phố lớn đối vơi nền kinh tế đất nước; đánh giá những tác động của quá trình đô thị hóa của đất nước đối với các vấn đề kinh tế - xã

Khóa luận: Đô thị hóa ở Việt Nam từ năm 1989 đến năm 2009

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Hiện nay, đô thị hoá luôn là xu thế tất yếu và có vai trò quan trọng của mọi quốc gia đặc biệt là các quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, từ khi đất nước đi vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa các đô thị của Việt Nam đã thức giấc sau một cơn ngủ dài chậm phát triển do chiến tranh, nhất là từ cuối thế kỷ XX đã mở ra bước phát triển mới của đô thị. Đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 10 (1998) về Chiến lược Phát triển và xây dựng Hệ thống đô thị đến năm 2020, Luật Doanh nghiệp (năm 2000), Luật Đất đai (năm 2003), Luật Đầu tư (năm 2005)…

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là đô thị hóa ở Việt Nam từ 1989 đến năm 2009.

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi không gian nghiên cứu của khóa luận: là quá trình đô thị hóa trên phạm vi cả nước nói chung hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
 • Phạm vi thời gian khóa luận tập trung nghiên cứu: là những năm cuối của thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI. Đây là khoảng thời gian mà quá trình đô thị hóa của đất nước diễn ra một cách nhanh chóng.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài khóa luận thuộc chuyên ngành lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, nên trong quá trình nghiên cứu tác giả đã vận dụng hai phương pháp chính là phương pháp lịch sử và phương pháp lô-gíc để giải quyết các vấn đề do đề tài đặt ra. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng nhiều các phương pháp khác như: phương pháp sưu tầm, phương pháp đối chiếu, phương pháp liên ngành, phương pháp tổng hợp.

2. Nội dung

2.1 Những yếu tố tác động

Thực trạng đô thị hóa ở Việt Nam trước năm 1989

 • Bối cảnh kinh tế - xã hội trước năm 1989
 • Thực trạng đô thị hóa ở Việt Nam trước năm 1989

Chủ trương của Đảng về đô thị hóa 

 • Vai trò của đô thị hóa
 • Tính tất yếu của đô thị hóa

2.2 Sự phát triển hệ thống đô thị

Phát triển hệ thống đô thị và mở rộng không gian 2009

Sự mở rộng không gian đô thị ở một số thành phố trong những năm 1989 – 2009

 • Sự mở rộng và phát triển không gian đô thị ở Thành phố Hà Nội.
 • Sự mở rộng và phát triển không gian đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh

2.3 Tác động của đô thị hóa

Tác động đến tình hình kinh tế

 • Tác động đến các mặt kinh tế của vùng ven đô
 • Tác động đến tăng trưởng kinh tế

Đến các vấn đề xã hội

 • Thay đổi phân bố đô thị theo quy mô dân số
 • Tác động, chuyển biến tình trạng giàu nghèo
 • Tác động đến mức thu nhập bình quân giữa các vùng

3. Kết luận

Thực tế cho thấy, chỉ trên cơ sở của cơ chế và những chính sách mang tính đồng bộ, cứng rắn, được đảm bảo bằng sự cưỡng chế pháp luật thì hiệu quả việc đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất, cho hạ tầng kỹ thật, cho quy hoạch đô theo hướng hiện đại mới được đảm bảo. Khi quy hoạch đô thị, chúng ta cần mạnh dạn tham khảo kinh nghiệm từ các thành phố lớn, văn minh trên thế giới, nhưng cũng phải dựa trên đặc thù về mặt kinh tế - xã hội của địa phương. Cần phải có chiến lược dài hạn trong qui hoạch và phát triển đô thị, tránh và chống việc tổ chức qui hoạch theo tư duy nhiệm kỳ. Phải quyết liệt hơn nữa với việc xử phạt các lỗi như: xây dựng trái phép, không phép, lấn chiếm lòng lề đường... Trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý đô thị phải thực hiện chuẩn hóa đối với đội ngũ cán bộ đô thị.

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Bang, Mấy ý kiến về mối quan hệ giữa đô thị hóa bền vững và phát triển nông thôn ở Việt Nam từ kinh nghiệm lịch sử, Phát triển đô thị bền vững, NXB Khoa học Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

Nguyễn Xuân Dũng (2003), Một số định hướng đẩy mạnh CNH – HĐH ở Việt Nam giai đoạn 2001- 2010, Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đạt biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

Đảng Cộng sàn Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận tốt nghiệp Lịch sử trên ---

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM