Khóa luận: Kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976-1985

Khóa luận Kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976-1985 tìm hiểu về nông nghiệp trong ba giai đoạn từ thời phong kiến độc lập (trước năm 1858) cho đến thời kì Việt Nam bị Pháp thuộc (1858 -1954), sau đó là thời kì chống Mỹ (1954 – 1975) từ đánh giá hoạt động nông nghiệp giai đoạn trước để thấy được nền tảng kinh tế nông nghiệp nước ta trong lịch sử; nghiên cứu tình hình kinh tế hợp tác xã trong kinh tế nông nghiệp giai đoạn 1976 - 1985 để thấy được trương của Đảng và chính sách của nhà nước về nông nghiệp là kịp thời và cấp bách.

Khóa luận: Kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976-1985

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Trong lịch sử, nông nghiệp là ngành kinh tế gắn liền với sự phát triển của đất nước hàng nghìn năm. Nông nghiệp không chỉ đảm bảo đủ cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân trong nước mà còn là một mặt hàng xuất khẩu với số lượng lớn trong ngành nông, lâm, thủy sản mà nó là một yếu tố căn bản tạo nên nền văn minh lúa nước đậm đà bản sắc Việt Nam. Đất nước Việt Nam hiện nay có khoảng 80% dân số sống ở nông thôn cho nên giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn lại càng quan trọng và cấp thiết hơn. Nông dân, nông nghiệp, nông thôn luôn là những vấn đề chiến lược có ý nghĩa to lớn và vị trí quan trọng trong các thời kì cách mạng ở nước ta. Giải quyết tốt vấn đề này Đảng và nhà nước Việt Nam sẽ tạo ra một trong những nhân tố quyết định cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói riêng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Kinh tế nông nghiệp Việt Nam đặc biệt nghiên cứu sâu về giai đoạn 1976 – 1985.

Phạm vi nghiên cứu: tập trung chủ yếu vào những năm đầu từ sau giải phóng miền Nam tính từ năm 1976 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12 năm 1986). Tuy nhiên, để làm cơ sở phân tích cho vấn đề chính trên đây khóa luận tốt nghiệp còn đề cập một cách khái quát về đặc điểm nông nghiệp thời kì trước 1976.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của bài nghiên cứu là hai phương pháp lịch sử và logic. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá và nhận định…

2. Nội dung

2.1 Những yếu tố tác động kinh tế

Kinh tế nông nghiệp Việt Nam trước năm 1976

Bối cảnh kinh tế- xã hội Việt Nam

  • Bối cảnh về kinh tế
  • Bối cảnh xã hội

Chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước về Nông nghiệp

  • Chủ trương của Đảng tại hội nghị Trung Ương 6 khóa IV (8/1979)
  • Chỉ thị 100/ CT (1/1981)
  • Chủ trương của Đảng tại hội nghị Trung Ương 8 khóa V (6/1985)

2.2 Hoạt động kinh tế nông nghiệp

Nông nghiệp Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1980

  • Hoạt động phát triển nông nghiệp Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1980
  • Mô hình hóa kinh tế tập trung

Nông nghiệp Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1985

  • Hoạt động nông nghiệp Việt Nam từ năm 1981 - 1985

Nhận xét về nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976 - 1985

3. Kết luận

Giai đoạn 1976 – 1985 là giai đoạn diễn ra nhiều biến động, mọi hoạt động trong nông nghiệp thời kì này đều được đưa vào tập thể hoạt động trong các hợp tác xã. Qúa trình xây dựng hợp tác xã diễn ra từ rất lâu (1958) đi từ việc xây dựng hợp tác xã bậc thấp lên hợp tác xã bậc cao. Tại sao thời kì này mô hình hợp tác xã lại được lựa chọn mô hình hoạt động chính? Không chỉ ở trên lĩnh vực nông nghiệp trong công nghiệp cũng có những hợp tác xã. Nguyên nhân bởi vì do chính những mặt tích cực mà tổ chức này đem lại đã giải quyết được tình trạng đất nước lúc bấy giờ. Trong suốt những năm tháng chiến đấu chống đế quốc Mỹ mô hình hợp tác xã đã đem lại những bước đầu thành công khi lúc này lực lượng sản xuất chính là các nam giới đều ra chiến trường, người già và trẻ nhỏ ở lại làm hậu phượng tích cực trong sản xuất, để tạo hiệu suất kinh tế cao buộc họ phải đoàn kết với nhau từ đó các tổ chức hợp tác xã ra đời.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thế Anh, (2017), Việt Nam thời Pháp đô hộ, NXB Văn hóa – Văn nghệ, Hà Nội.

Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam,(2005), “Lịch sử quân sự Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

Báo cáo chính trị của BCH TW Đảng tại Đại hội IV,(1977), Nxb.Sự thật, Hà Nội.

Báo cáo của Ban Nông nghiệp Trung ương năm 1985

Bài nói của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị cán bộ nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị sẽ trình Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng ngày 7 tháng 10 năm 1986, (26-7-1986), báo Hà Nội Mới....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận Tốt nghiệp Lịch sử trên ---

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM