Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Tính giá trị của biểu thức

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập trang 80 SGK Toán 3 bên dưới đây. Đây là tài liệu hữu ích vừa giúp các em ôn tập kiến thức đã học vừa củng cố kĩ năng làm bài tập hiệu quả thông qua hệ thống các bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết sau đây.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Tính giá trị của biểu thức

1. Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(253 + 10 \times 4\)

\(41 \times 5 -  100\)

\(93 – 48 : 8\)

b) \(500 + 6 \times 7\)

\(30 \times 8 + 50\)

\(69 + 20 \times 4\)

Phương pháp giải

Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Hướng dẫn giải

a) \(253 + 10 \times 4 = 253 + 40 = 293\)

\(41 \times 5 -  100 = 205 – 100 = 105\)

\(93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87\)

b)  \(500 + 6 \times 7 = 500 + 42 = 542\)

\(30 \times 8 + 50 = 240 + 50 = 290\)

\(69 + 20 \times 4 = 69 + 80 = 149\)

2. Giải bài 2 trang 80 SGK Toán 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

\(\begin{align} a) \,\, 37 - 5 \times 5 = 12 \,\, \Box \end{align}\)             \(\begin{align} b) \,\, 13 \times 3 - 2 = 13 \,\, \Box \end{align} \)

\(\begin{align} 180 : 6 + 30 = 60\,\, \Box \end{align} \)                   \(\begin{align} 180 + 30 : 6 = 35 \,\, \Box \end{align}\)

\(\begin{align} 30 + 60 \times 2 = 150 \,\, \Box \end{align} \)                  \(30 + 60 \times 2 = 180 \,\, \Box\)

\(\begin{align} 282 - 100 : 2 = 91 \,\, \Box \end{align} \)                  \(282 - 100 : 2 = 232 \,\, \Box\)

Phương pháp giải

- Tính giá trị các biểu thức.

- So sánh với kết quả đã cho rồi điền Đ hoặc S thích hợp vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính:

a) \(37 - 5 \times 5 = 37 -25 =12 \)

\(180 : 6 + 30 = 30 + 30 = 60\) 

\(30 + 60 \times 2 = 30 + 120 = 150 \)

\(282 - 100 : 2 = 282 - 50 = 232 \)

b) \(13 \times 3 - 2 = 39 - 2 = 37\) 

\(180 + 30 : 6 = 180 + 5 = 185\) 

\(30 + 60 \times 2 = 30 + 120 = 150\)

\(282 - 100 : 2 = 282 - 50 = 232\)

Vậy ta có kết quả như sau:

\(\begin{align} a) \,\, 37 - 5 \times 5 = 12 \,\, \bf Đ \end{align}\)             \(\begin{align} b) \,\, 13 \times 3 - 2 = 13 \,\, \bf S \end{align} \)

\(\begin{align} 180 : 6 + 30 = 60\,\, \bf Đ \end{align} \)                   \(\begin{align} 180 + 30 : 6 = 35 \,\, \bf S \end{align}\)

\(\begin{align} 30 + 60 \times 2 = 150 \,\, \bf Đ \end{align} \)                  \(30 + 60 \times 2 = 180 \,\, \bf S\)

\(\begin{align} 282 - 100 : 2 = 91 \,\, \bf S \end{align} \)                  \(282 - 100 : 2 = 232 \,\, \bf Đ\)

3. Giải bài 3 trang 80 SGK Toán 3

Mẹ hái được \(60\) quả táo, chị hái được \(35\) quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào \(5\) hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Phương pháp giải

Tóm tắt

 Mẹ: \(60\) quả

Chị: \(35\) quả

Xếp vào 5 hộp

Mỗi hộp: ... quả?

Lời giải

- Tìm tổng số quả của mẹ và chị hái được.

- Lấy số quả vừa tìm được chia cho 5.

Hướng dẫn giải

Mẹ và chị hái được tất cả số quả táo là:

\(60 + 35 = 95\) (quả)

Mỗi hộp có số quả táo là:

\(95 : 5 = 19\) (quả)

Đáp số: \(19\) quả.

4. Giải bài 4 trang 80 SGK Toán 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau. Hãy xếp thành hình dưới đây:

Phương pháp giải

Chia hình tứ giác thành các hình tam giác đã cho, từ đó tìm được cách xếp hình thích hợp.

Hướng dẫn giải

Có thể xếp như hình dưới đây:

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM