Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng chia 9

Dựa theo cấu trúc SGK Toán 3, eLib xin mời các em học sinh tham khảo giải bài tập bài Bảng chia 9. Với các bài tập có lời giải chi tiết tương ứng với từng bài, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng chia 9

1. Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

\(18 : 9 =\)         \(27 : 9 = \)        \(54 : 9 =\)       \(63 : 9=\)

\(45 : 9 =\)          \(72 : 9 =\)        \(36 : 9 =\)       \(63 : 7 =\)

\(9 : 9 = \)           \(90 : 9 = \)        \( 81 : 9 = \)      \(72 : 8 =\)

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của phép chia rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

\(18 : 9 = 2\)     \(27 : 9 =  3\)      \(54 : 9 =  6\)     \(63 : 9 = 7\)

\(45 : 9 = 5\)     \(72 : 9 = 8 \)      \(  36 : 9 =  4\)   \( 63 : 7 = 9\)

\(9 : 9 = 1\)      \(90 : 9 =  10\)     \(81 : 9 =  9\)     \(72 : 8 = 9\)

2. Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

\(9 \times 5 =\)           \( 9 \times 6 =\)           \( 9 \times 7 =\)            \( 9 \times 8 =\)

\(45 : 9 =\)           \( 54 : 9 = \)           \(63 : 9 =\)             \( 72 : 9 =\)

\(45 : 5 =\)           \( 54 : 6 =\)            \( 63 : 7 =\)           \( 72 : 8 =\)

Phương pháp giải

- Nhẩm giá trị phép tính nhân.

- Điền nhanh kết quả của hai phép tính chia liên quan.

Hướng dẫn giải

\(9 \times 5 =45\)       \( 9 \times 6 =54\)       \( 9 \times 7 =63\)       \( 9 \times 8 =72\)

\(45 : 9 =5\)         \( 54 : 9 = 6\)       \(63 : 9 =7\)        \( 72 : 9 =8\)

\(45 : 5 =9\)        \( 54 : 6 =9\)        \( 63 : 7 =9\)         \( 72 : 8 =9\)

3. Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 3

Có \(45\) kg  gạo, chia đều vào \(9\) túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải

Tóm tắt

9 túi: 45kg

1 túi: ... kg?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng gạo đang có chia đều cho 9.

Hướng dẫn giải

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

\(45 : 9 = 5 (kg)\)

Đáp số: \(5 kg\).

4. Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 3

Có \(45 kg\) gạo chia vào các túi, mỗi túi có \(9kg\). Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Phương pháp giải

Tóm tắt

9kg: 1 túi

45kg:... túi?

Lời giải

Muốn tìm số túi ta lấy 45 chia cho 9.

Hướng dẫn giải

Có số túi gạo là:

\(45 : 9 = 5\) (túi)

Đáp số: \( 5\) túi.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM