Giải SBT Sinh 6 Bài 23: Cây hô hấp không?

Để giúp các em học sinh lớp 6 củng cố các kiến thức về quá trình hô hấp của cây eLib xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6. Mời các em cùng tham khảo!

Giải SBT Sinh 6 Bài 23: Cây hô hấp không?

1. Giải bài 6 trang 37 SBT Sinh học 6

Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp và hô hấp ở cây. Phân biệt quá trình quang hợp với quá trình hô hấp?

Phương pháp giải

  • Quang hợp là quá trình cây nhờ chất diệp lục và năng lượng mặt trời, sử dụng nước và khí cacbonic chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi. 
  • Hô hấp là quá trình ôxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ thành khí cacbonic, nước và tích lũy năng lượng ở dạng dễ sử dụng là ATP.

Hướng dẫn giải

  • Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ở cây xanh: 

                                   chất diệp lục

Nước + Khí cacbonic   -------------->Tinh bột + Khí Ôxi

                                      ánhsáng

  • Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp ở cây xanh:

Chất hữu cơ + Khí ôxi ----------->  Năng lượng + Khí cacbônic + Hơi nước

  • Phân biệt quá trình quang hợp và quá trình hô hấp:

2. Giải bài 10 trang 42 SBT Sinh học 6

Cây hô hấp cần sử dụng chất nào sau đây làm nguyên liệu ?

A. Chất hữu cơ.

B. Nước.

C. Khí cacbônic.

D. Khí nitơ

Phương pháp giải

  • Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp.
  • Trong quá trình hô hấp, cây lấy ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.

Hướng dẫn giải

Cây hô hấp cần sử dụng chất hữu cơ và khí oxi làm nguyên liệu. 

Chọn A

3. Giải bài 11 trang 42 SBT Sinh học 6

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp nào sau đây ?

A. Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp.

B. Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn.

C. Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải

  • Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp.
  • Cây sử dụng chất hữu cơ và ôxi làm nguyên liệu cho quá trình hô hấp.

Hướng dẫn giải

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp: Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp; Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn; Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước, …

Chọn D

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM