Unit 10 lớp 3: You're sleeping!-Lesson 4

Bài học Unit 10 "You're sleeping!" Lesson 4 lớp 3 cung cấp cho các em một tiết học về luyện phát âm của các từ vựng có chứa âm u_e. Bên cạnh đó, các em còn được bổ sung thêm nhiều hoạt động để ghi nhớ các từ vựng lâu hơn.

Unit 10 lớp 3: You're sleeping!-Lesson 4

1. Task 1 Lesson 4 Unit 10 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

June: tháng Sáu

Flute: sáo

Tube: ống

Cube: hình khối

2. Task 2 Lesson 4 Unit 10 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

This month is June

And it's my birthday!

I have a fun cube,

I can play all day.

I have a new flute

For my birthday,

And a poster in a tube.

What a happy day!

Tạm dịch

Tháng này là Tháng Sáu

Và là sinh nhật của tôi

Tôi có một hình khối thú vị

Tôi có thể chơi cả ngày.

Tôi có một cây sáo mới

Cho sinh nhật của tôi

Và một áp phích trên ống.

Một ngày thật hạnh phúc!

3. Task 3 Lesson 4 Unit 10 lớp 3

Underline the sounds u_e (Gạch chân những từ có chứa âm u_e)

This month is June

And it's my birthday!

I have a fun cube,

I can play all day.

I have a new flute

For my birthday,

And a poster in a tube.

What a happy day!

Tạm dịch

Tháng này là Tháng Sáu

Và là sinh nhật của tôi

Tôi có một hình khối thú vị

Tôi có thể chơi cả ngày.

Tôi có một cây sáo mới

Cho sinh nhật của tôi

Và một áp phích trên ống.

Một ngày thật hạnh phúc!

4. Task 4 Lesson 4 Unit 10 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

 

Guide to answer

1. Tube

2. June

3. Flute

4. Cube

Tạm dịch

1. Ống

2. Tháng Sáu

3. Sáo

4. Hình khối

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- u_e: ................

- fl: ................

- pl: ...............

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • June: tháng Sáu
  • flute: sáo
  • tube: ống
  • cube: hình khối
Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM