Unit 5 lớp 3: Let's buy presents!-Lesson 2

eLib gửi đến các em học sinh lớp 3 nội dung bài học Unit 5 "Let's buy presents!" Lesson 2. Bài học hướng dẫn các em đóng vai thực hành theo các vai diễn, đồng thời hỏi đáp về những gì người khác thích hay không thích.

Unit 5 lớp 3: Let's buy presents!-Lesson 2

1. Task 1 Lesson 2 Unit 5 lớp 3

Listen to the story and repeat. Act (Nghe câu chuyện lần nữa và lặp lại. Đóng vai thực hành theo câu chuyện đó)

Click here to listen

Tapescrip

1. A. It's Billy's birthday tomorrow. Let's buy presents. What does he like?

B. He likes trains and cars.

2. A. I like these balloons.

B. No. Billy doesn't like balloons. He's scared of balloons.

3. A. He likes candy.

B. Ok

4. A. Billy is asleep now. Put his presents here.

B. Good idea, Mom.

5. A. Mom, Dad! Someone's in the living room!

6. A. Oh Billy! It's five o'clock!

B. Thank you for my presents. I'm three now!

Tạm dịch

1. A. Ngày mai là sinh nhật của Billy. Hãy đi mua quà nhé. Em ấy thích gì nhỉ?

B. Em ấy thích tàu hỏa và xe ô tô.

2. A. Con thích bóng.

B. Không, Billy không thích bóng. Em ấy rất sợ bóng.

3. A. Em ấy thích kẹo.

B. Đúng rồi.

4. A. Billy bây giờ đang ngủ. Để quà của em ấy ở đây.

B. Ý hay đó mẹ.

5. A. Mẹ ơi, bố ơi! Có ai đó trong phòng khách.

6. A. Oh Billy! Mới 5 giờ.

B. Cám ơn mọi người vì những món quà. Con đã được 3 tuổi rồi.

2. Task 2 Lesson 2 Unit 5 lớp 3

Listen and say (Nghe và nói)

Click here to listen

Tapescript

- What do you like? I like balloons.

- I don't like candy.

- What does he like? He likes candy.

- He doesn't like balloons.

Tạm dịch

- Bạn thích cái gì? Tôi thích bóng.

- Tôi không thích kẹo.

- Cậu ấy thích gì? Cậu ấy thích kẹo

- Cậu ấy không thích bóng.

3. Task 3 Lesson 2 Unit 5 lớp 3

Look and say (Nhìn và nói)

Guide to answer

1. He likes candy.

2. He doesn't like balloons

3. She likes presents.

4. She doesn't like cake.

Tạm dịch

1. Cậu ấy thích kẹo.

2. Cậu ấy không thích bóng.

3. Cô ấy thích quà.

4. Cô ấy không thích bánh.

4. Task 4 Lesson 2 Unit 5 lớp 3

Look again and write likes / doesn't like (Nhìn lần nữa và viết likes / doesn't like)

Guide to answer

1. He likes candy.

2. He doesn't like balloons

3. She likes presents.

4. She doesn't like cake.

Tạm dịch

1. Cậu ấy thích kẹo.

2. Cậu ấy không thích bóng.

3. Cô ấy thích quà.

4. Cô ấy không thích bánh.

5. Practice

Read and give the correct form of the verbs in the brackets (Đọc và cho dạng đúng động từ trong ngoặc)

1. He (like) candy.

2. He (not like) balloons

3. She (like) presents.

4. She (not like) cake.

5. They (not like) candy.

6. We (like) cake.

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các cấu trúc sau:

- Hỏi ai đó thích gì:

What do you like?

What does she/he like?

⇒ I like (don't like)  ...............

⇒ She/He likes (doesn't like) .............

Ví dụ

- What do you like? (Bạn thích gì?)

⇒ I like cake. (Tôi thích bánh.)

What does she like? (Cô ấy thích gì?)

⇒ She likes present. (Cô ấy thích quà.)

Ngày:14/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM