Unit 5 lớp 3: Let's buy presents!-Lesson 3

Bài học Unit 5 "Let's buy presents!" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em luyện nghe, phát âm và nghe một bài hát ngắn về chủ đề những người hàng xóm.

Unit 5 lớp 3: Let's buy presents!-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 5 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Neighbor

Nuts

Tie

Tạm dịch

Hàng xóm

Quả hạch

Cà vạt

2. Task 2 Lesson 3 Unit 5 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

Our neighbors

Our neighbors are very kind.

They are Mr. and Mrs.Guss.

Mr. Guss says, "My dear friends,

Come and have lunch with us."

Let's buy a present for Mr. Guss.

What can we buy?

He likes candy. He likes nuts.

Or let's buy a tie.

Let's buy a present for Mrs. Guss.

What can we take?

She likes candy. She likes fruit.

Or let's take a cake.

Our neighbors are very kind.

They are Mr. and Mrs. Guss.

Mr. Guss says, "My dear friends,

Come and have lunch with us."

Tạm dịch

Những người hàng xóm của chúng tôi

Những người hàng xóm của chúng tôi rất là tốt bụng.

Họ là ông bà Guss.

Hãy đến và ăn trưa cùng chúng tôi.

Hãy mua món quà cho ông Guss

Chúng ta có thể mua gì?

Ông ấy thích kẹo. Ông ấy thích quả hạch

Hay là mua một cái cà vạt.

Hãy mua một phần quà cho bà Guss.

Chúng ta có thể lấy cái gì?

Bà ấy thích kẹo. Bà ấy thích trái cây.

Hay là mua một cái bánh.

Hàng xóm của chúng ta rất tốt bụng

Họ là ông bà Guss

Ông Guss nói, "Những người bạn tốt của tôi,

Hãy đến và ăn trưa cùng chúng tôi."

3. Task 3 Lesson 3 Unit 5 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp lại các chữ cái sau để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- hbngorsei

- psentre

- ckea

- lchun

- ntsu

- eit

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng sau

  • neighbor: hàng xóm
  • nuts: quả hạch
  • tie: cà vạt
Ngày:14/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM