Unit 5 lớp 3: Let's buy presents!-Lesson 5

Để giúp các em có kĩ năng đọc hiểu một đoạn văn ngắn về các bước làm một tấm thiệp gửi tặng mẹ của mình; bài học Unit 5 "Let's buy presents!" Lesson 5 lớp 3 dưới đây sẽ giúp các em nắm vững các nội dung đó.

Unit 5 lớp 3: Let's buy presents!-Lesson 5

1. Task 1 Lesson 5 Unit 5 lớp 3

Look at the pictures. Who is the card for? (Nhìn vào các bức tranh. Tấm thiệp này dành tặng cho ai?)

Guide to answer

The card is for your Mom.

Tạm dịch

Tấm thiệp này dành tặng cho mẹ của bạn.

2. Task 2 Lesson 5 Unit 5 lớp 3

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

Make a card for your Mom!

1. Cut a square of card. Fold it in half.

2. Think about your mom. What does she like? Does she like animals? Does she like sports? Or does she like flowers?

3. Draw and color a picture on the front of the card.

4. Now open the card. Draw a picture of you with a big smile.

5. Write in the card, Dear MomThank you for everything you do for me. Then write your name.

6. Give the card to your mom.

Tạm dịch

Hãy làm một tấm thiệp cho mẹ của bạn

1. Cắt một tấm thiệp hình vuông. Gấp tấm thiệp thành một nửa.

2. Hãy suy nghĩ về mẹ của bạn. Mẹ bạn thích gì? Mẹ bạn thích động vật không? Mẹ bạn thích thể thao không? Hay mẹ bạn thích hoa?

3. Vẽ và tô màu một hình ảnh ở mặt trước của thiệp.

4. Bây giờ mở tấm thiệp ra. Vẽ một hình ảnh của bạn với nụ cười lớn.

5. Viết lên thiệp, Mẹ thân yêu, Cảm ơn mẹ vì mọi thứ mẹ đã làm cho con. Sau đó kí tên của bạn.

6. Gửi tấm thiệp tới mẹ của bạn.

3. Task 3 Lesson 5 Unit 5 lớp 3

Read again. Underline the correct word (Đọc lại một lần nữa. Gạch chân từ đúng)

1. Draw a picture on the front of the cake / card.

2. Now close / open the card.

3. Draw a picture of Grandpa / you.

4. Now write / talk on the card.

5. Give the card to your mom / dad.

Guide to answer

1. Draw a picture on the front of the cake / card.

2. Now close / open the card.

3. Draw a picture of Grandpa / you.

4. Now write / talk on the card.

5. Give the card to your mom / dad.

Tạm dịch

1. Vẽ một hình ảnh ở mặt trước của thiệp.

2. Bây giờ mở tấm thiệp ra.

3. Vẽ một hình ảnh của bạn.

4. Bây giờ viết lên thiệp

5. Gửi tấm thiệp tới mẹ của bạn.

4. Practice

Read the text again and rearrange these steps to make the card for your Mom (Đọc bài một lần nữa và sắp xếp các bước sai để hoàn thiện một tấm thiệp tặng cho mẹ của bạn)

1. Draw and color a picture on the front of the card.

2. Give the card to your mom.

3. Write in the card, Dear MomThank you for everything you do for me. Then write your name.

4. Now open the card. Draw a picture of you with a big smile.

5. Cut a square of card. Fold it in half.

6. Think about your mom. What does she like? Does she like animals? Does she like sports? Or does she like flowers?

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • the front of: mặt trước
  • card: tấm thiệp
  • smile: nụ cười
  • square: hình vuông
  • cut: cắt
  • fold: gấp
  • in half: một nửa
  • think about: nghĩ về
  • give: tặng
Ngày:14/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM