Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Communication and Culture

Bài học Unit 6 lớp 10 mới phần Communication and Culture giới thiệu cho các em sự bình đẳng giới ở Việt Nam và sự bình đẳng giới ở Anh quốc. Qua đó các em hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan. Mời các em theo dõi bài học để biết chi tiết.

Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Communication and Culture

1. Communication

Gender equality in Viet Nam (Bình đẳng giới ở Việt Nam)

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 10

Read the following statements about achievements in addressing gender equality in Viet Nam. Do you want to add any achievements? Tell your partner. (Đọc những câu sau đây về những thành tựu trong việc giải quyết bình đẳng giới ở Việt Nam. Em có muốn thêm bất kì thành tựu nào không? Nói cho bạn em biết.) 

1. The gender gap in primary education has been eliminated.

(Khoảng cách giới tính ở giáo dục tiểu học đã được giới hạn.) 

2. More women than men earn college degrees, although there are slightly more boys than girls at primary and secondary levels.

(Càng nhiều phụ nữ có được bằng cao đẳng, đại học nhiều hơn cả nam, mặc dù có nhiều nam học tiểu học và cấp hai hơn là nữ.)

3. Seventy-three per cent of Vietnamese women participate in the labour force, which is one of the highest rates in the world.

(73% phụ nữ Việt Nam tham gia vào lực lượng lao động, là một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.)

Guide to answer

1. Seventy percent of all public school teachers are women.

(70% tất cả giáo viên trường công đều là nữ.)

2. Fourty-nine porcent of lecturers of two-year colleges and fourty-three percent of University lecturers are women. (49% giảng viên của những trường cao đẳng hai năm là nữ và 43% giảng viên đại học là nữ. ) 

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 10

Work in pairs. Talk about achievements in addressing gender equality in Viet Nam, using the statements in 1. (Làm theo cặp. Nói về những thành tựu trong việc giải quyết bình đắng giới ở Việt Nam, sử dụng những câu trong phần 1.)

Example:

Student A: I think the Vietnamese government has made considerable progress in gender equality. 

Student B: I agree. Seventy-three percent of Vietnamese women participate in the labour force. No doubt that we have one of the highest rates in the world.

Tạm dịch:

Học sinh A: Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể trong vấn đề bình đẳng giới.

Học sinh B: Tôi đồng ý. 73% phụ nữ Việt Nam tham gia vào lực Lượng Lao động. Không nghi ngờ rằng chúng ta có một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.

Guide to answer

Student C: It’s the fact that more women than men earn college degrees, although there are slightly more boys than girls at primary and secondary levels.

Student D: That’s true, fourty-nine percent of lecturers of two-year colleges and fourty-three percent of University lecturers are women.

Tạm dịch:

Học sinh C: Sự thật là càng nhiều phụ nữ có được bằng cao đẳng, đại học nhiều hơn cả nam, mặc dù có nhiều nam học tiểu học và cấp hai hơn là nữ.

Học sinh D: Đúng vậy, 49% giảng viên của những trường cao đẳng hai năm là nữ và 43% giảng viên đại học là nữ.

2. Culture 

Read the following text about gender equality in the United Kingdom and answer the questions. (Đọc bài văn sau về bình đẳng giới ở Anh và trả lời những câu hỏi sau.)

Gender equality in the United Kingdom

As a high-income country, the United Kingdom has made a remarkable progress in gender equality.  

First, girls perform better than boys at all levels of education. At university level, there are more women than men in full-time undergraduate courses. In addition, men and women equally gain first class degrees.

Second, according to a survey in 2012, women make up 47 percent of the British workforce. Only 35 per cent of women aged 16 to 64 are now not working.

However, the United Kingdom still faces challenges in gender equality. Millions of women and girls experience domestic violence every year. The gap in full-time wage between men and women is 10 per cent and most of the people in low-paid jobs are women. 

Tạm dịch:

Bình đẳng giới ở Anh

Là một quốc gia có thu nhập cao, Anh Quốc có tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới.

Đầu tiên, nữ học tốt hơn nam ở tất cả các bậc giáo dục. Ớ bậc đại học, có nhiều nữ hơn nam trong các khóa học đại học toàn thời gian. Hơn nữa, nam và nữ có bằng cấp đầu tiên bằng nhau.

Thứ hai, theo một khảo sát năm 2012, nữ chiếm 47% lực lượng lao động Anh. Chỉ 35% nữ tuổi 16 đến 64 là không làm việc.

Tuy nhiên, Anh vẫn đối mặt với thách thức về bình đẳng giới. Hàng triệu phụ nữ và các bé gái có trải qua bạo lực gia đình hàng năm. Khoảng cách về lương toàn thời gian giữa đàn ông và phụ nữ là 10% và hầu hết những người làm công việc lương thấp là nữ.

Questions

1. How do girls and boys perform at school in the United Kingdom?

(Nam và nữ học ở Anh Quốc như thế nào?)

2. How many women participate in the British workforce?

(Bao nhiêu nữ tham gia vào lực lượng lao động ở Anh Quốc?)

3. What challenges does the United Kingdom still face in achieving gender equality?

(Anh Quốc đang đối mặt với thử thách nào trong việc đạt được bình đẳng giới?)

Guide to answer

1. Girls perform better than boys at all levels of education in the United Kingdom.

(Nữ học tốt hơn nam ở tất cả các bậc giáo dục ở Anh Quốc.)

2. Women take up 47 percent of British workforce.

(Phụ nữ chiếm 47% lực lượng lao dộng Anh.)

3. Millions of women and girls still experience domestic violence, and the gap in full- wage between men and women is 10% and most of people in low-paid job are women.

(Hàng triệu phụ nữ và các bé gái có trải qua bạo lực gia đình hàng năm. Khoảng cách về Lương toàn thời gian giữa đàn ông và phụ nữ là 10% và hầu hết những người làm công việc lương thấp là nữ.)

3. Practice Task 1 

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: I/ not/ think/ women’s/ natural roles/ be/ care-givers/ housewives.

A. I not think that women’s natural roles are care-givers and housewives.

B. I not think that women’s natural roles is care-givers and housewives.

C. I don’t think that women’s natural roles is care-givers and housewives.

D. I don’t think that women’s natural roles are care-givers and housewives.

Question 2: Women/ be/ hard-working/ than/ men/ although/ they/ be/ physically weaker.

A. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

B. Women are more hard-working than men because they are physically weaker.

C. Women are hard-working than men because they are physically weaker.

D. Women are hard-working than men although they are physically weaker.

Question 3: Men/ should/ share/ housework/ tasks/ wives.

A. Men should to share housework tasks with wives.

B. Men should share housework tasks to their wives.

C. Men should share housework tasks to wives.

D. Men should share housework tasks with their wives.

Question 4: Women/ usually/ get/ less/ pay/ men/ for/ do/ same job.

A. Women usually get less pay than men for do the same job.

B. Women usually get less pay than men for doing the same job.

C. Women usually get less pay than men for doing same job.

D. Women usually get less pay as men for doing the same job.

Question 5: We/ promote/ strategies/ prevent/ violence/ discrimination/ against/ girls, boys and women.

A. We promote strategies prevent violence and discrimination against girls, boys and women.

B. We promote strategies to prevent violence and discrimination against girls, boys and women.

C. We promote strategies to preventing violence and discrimination against girls, boys and women.

D. We promote strategies preventing violence and discrimination against girls, boys and women.

4. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. treatment         B. heal               C. earbud            D. meat

Question 2: A. remarkable      B. wage              C. limitation         D. eliminate

Question 3: A. effective           B. encourage     C. force               D. income

Question 4: A. challenge         B. chemical        C. school            D. schedule

Để nắm các từ vựng và các điểm ngữ pháp hỗ trợ giao tiếp, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 6 Communication and Culture Tiếng Anh 10 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

6. Conclusion

Kết thúc bài học, các em làm bài tập đầy đủ, thảo luận về sự bình đẳng giới ở nước ta và tìm hiểu về sự bình đẳng giới ở Anh quốc; đồng thời ghi nhớ các từ vựng sau:

  • high-income: thu nhập cao
  • remarkable (adj): đáng ghi nhớ
  • full-time: toàn thời gian
  • make up (phr.v): chiếm đến
  • workforce (n): lực lượng lao động 
  • domestic violence: bạo lực gia đình
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM