Unit 8 lớp 10: New Ways To Learn - Reading

Bài học Unit 8 lớp 10 mới phần Reading hướng dẫn các em xây dựng từ vựng, đọc hiểu và trả lời về chủ đề "Tiếng anh kĩ thuật số". Thông qua các dạng bài tập khác nhau, các em sẽ hiểu rõ hơn về chủ đề này. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 8 lớp 10: New Ways To Learn - Reading

Digital English (Tiếng Anh kĩ thuật số)

1. Task 1 Unit 8 lớp 10 Reading

Look at the pictures. What are the students doing? What do you think you are going to read about? (Nhìn vào bức hình. Những học sinh đang làm gì? Em nghĩ gì khi đọc về nó?) 

Guide to answer

1. Students are using smartphones and tablets to study English and do projects in the classroom.

(Những học sinh đang sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng đề học tiếng Anh và làm bài tập trong lớp.)

2. I think we are going to read about using electronic devices to study

(Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đọc về việc sử dụng thiết bị điện tử để học)

2. Task 2 Unit 8 lớp 10 Reading

Match each of the words or phrases with its meaning. (Nối mỗi từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó.)

Guide to answer

1 - c      2 - d      3 - a      4 - e       5 - f       6 - b

Tạm dịch

1. hướng dẫn - thông tin chi tiết về cách để làm hoặc sử dụng cái gì đó

2. có ích - tạo ra kết quả thành công

3. sự nhận dạng giọng nói - khả năng của một thiết bị hoặc chương trình để hiểu giọng nói của người

4. cầm tay - dễ dàng mang theo và di chuyển

5. thiết bị đa phương tiện - một thiết bị lưu trữ và phát âm thanh và hình ảnh

6. ứng dụng - một chương trình phẩn mềm được thiết kế để làm một việc đặc biệt.

3. Task 3 Unit 8 lớp 10 Reading

Quickly read the text. Choose the best title for it. (Đọc nhanh bài đọc. Chọn tựa đề hay nhất cho nó.)

A. Advanced Electronic Devices (các thiết bị điện tử tiến bộ)

B. New Ways to Learn English (cách mới để học tiếng Anh)

C. Software Programmes (các chương trình phần mềm)

In the age of technology, you can take advantage of new applications which are very useful for learning English.

One way is to download free digital lessons and put them in your media player or other similar mobile devices. Then you can listen and study anywhere because these devices are portable.

Many devices offer apps which use voice recognition technology. This technology allows the use of speaking electronic dictionaries. You can see words on the screen and hear them spoken. Other devices may have word lists, exercises, tests and games.

There is also software that can help improve your pronunciation. You can choose to practise with different native English speakers. Some English learning software offers a choice of accents and genders of the speakers. This software can be used with different kinds of media players.

Many electronic mobile devices can work as recorders or cameras. They can be used to record real-life English speech, lessons, songs or English language films from television or the Internet. This is also an excellent way to learn English because these recordings can be used again and again.

New technology opens new ways to learn. Choose a device that suits your learning style. This will make learning English easier, faster, more effective and more enjoyable. 

Guide to answer

B. New Ways to Learn English

Tạm dịch:

Trong thời đại công nghệ, bạn có thể tận dụng những ứng dụng mới mà rất hữu ích để học tiếng Anh.

Một cách để tải những bài học số miễn phí và đặt chúng trong ứng dụng đa phương tiện hoặc những thiết bị di động tương tự. Sau đó bạn có thể lắng nghe và học ở bất kỳ đâu bởi vì những thiết bị này có thể mang đi.

Nhiều thiết bị có những ứng dụng mà sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói. Công nghệ này có phép sử dụng từ điển điện tử ở dạng nói. Bạn có thể thấy những chữ trên màn hình và nghe chúng được phát (nói) ra. Những thiết bị khác có thể có những danh sách chữ, bài tập, bài kiểm tra và trò chơi.

Cũng có những phần mềm mà có thể giúp cải thiện phát âm của bạn. Bạn có thể chọn thực hành với những người nói tiếng Anh bản địa khác nhau. Vài phần mềm học tiếng Anh có sự lựa chọn giọng và giới tính của người nói. Phần mềm này có thể được dùng với những loại ứng dựng đa phương tiện khác nhau.

Nhiều thiết bị di động điện tử có thể hoạt động như một máy ghi âm hoặc máy chụp hình. Chúng có thể được dùng đế ghi âm bài nói tiếng Anh trong đời thực, bài học, bài hát hoặc phim tiếng Anh từ tivi hoặc Internet. Đây cũng là cách hay để học tiếng Anh bởi vì những bài ghi âm này có thể được dùng đi dùng lại.

Công nghệ mới mở ra những cách học mới. Chọn một thiết bị mà phù hợp với cách học của bạn. Điều này sẽ làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và vui hơn.

4. Task 4 Unit 8 lớp 10 Reading

Read the text again. Answer the following questions. (Đọc bài văn lần nữa. Trả lời những câu hỏi sau.)

1. How convenient are digital lessons?

(Những bài học số thuận tiện như thế nào?)

2. What can you do with speaking electronic dictionaries?

(Bạn làm gì với những từ điển điện tử nói?)

3. How can software help improve your pronunciation?

(Phần mềm giúp cải thiện phát âm của bạn như thế nào?)

4. How can English learners use mobile devices as recorders or cameras?

(Người học tiếng Anh có thể sử dụng thiết bị di động như máy ghi âm hoặc máy ảnh như thế nào)

5. Why do you need to choose a device that suits your learning style?

(Tại sao bạn cần chọn một thiết bị mà phù hợp với cách học của bạn?)

Guide to answer

1. We can download them on mobile devices and study anywhere.

(Chúng ta có thể tải chúng lên những thiết bị di động và học ở bất kỳ đâu.)

2. We can see words on the screen and hear them spoken.

(Chúng ta có thể thấy những từ trẽn màn hình và nghe chúng được đọc.)

3. We can choose to practice with native English speakers of different accents and general.

(Chúng ta có thể chọn thực hành với người nói tiếng Anh bản địa với giọng và giới tính khác nhau.)

4. They can use them to record real-life English speeches, lessons, songs or English language films from television or Internet.

(Họ có thể sứ dụng chúng để ghi âm bài nói tiếng Anh ờ đời thực, bài học, bài hoặc phim tiếng Anh từ ti vi hoặc Internet.)

5. Because it will make learning English easier, faster, more effective and more enjoyable.

(Bởi vi nó sẽ làm cho việc học tiếng Anh dễ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và vui hơn.)

5. Task 5 Unit 8 lớp 10 Reading

Discuss in pairs / groups. (Thảo luận theo cặp/ nhóm.)

How can school students use personal electronic devices to learn English? (Những học sinh trong trường sứ dụng những thiết bị điện tử cá nhân để học tiếng Anh như thế nào?)

Guide to answer

Some of my classmates have more modern smartphones and laptops. So they use these devices to record materials, look up new words, download and store digital lessons and practice. The devices help them improve their pronunciation and vocabulary as well thanks to some Languages Learning Apps. They also can study the other languages around the world with a small smartphone. They even can talk face to face with native teachers through video call apps. I also want to have one for my study. Although I don’t have intention of learning English but I do want to look up reference information for other subjects. I am saving money to buy myself one without asking for money from parents.

Tạm dịch

Vài bạn lớp tôi có điện thoại thông minh và máy tính xách tay hiện đại hơn. Vì vậy họ sử dụng những thiết bị này để ghi âm bài học, tra từ mới, tải và lưu trữ bài học số và thực hành. Những thiết bị này giúp họ cải thiện phát âm và từ vựng nhờ vào những ứng dụng học ngôn ngữ. Họ cũng có thể học các ngôn ngữ khác trên khắp thế giới chỉ với một chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn. Họ thậm chí còn có thể nói chuyện trực tiếp với giáo viên bản ngữ thông qua các ứng dụng gọi video. Mặc dù tôi không có ý định học tiếng Anh nhưng tôi muốn tra cứu thông tin tham khảo cho các môn học khác. Tôi đang tiết kiệm tiền để tự mua cho mình một cái mà không cần xin tiền bố mẹ.

6. Practice Task 1

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Traditional Education And Advantages Of Online Learning

There are several problems with the traditional system of education. First of all, you need to pay thousands of dollars per term to attend a prestigious school. With all those budget cuts, busy classrooms, and course shortages, you won’t always get the chance to study exactly what you want.

It’s no wonder why millions of students from all around the world opt for online degree programs or take at least one college course through an online platform. Online learning has to be the greatest revolution in contemporary education. It made a huge change in the system and opened great opportunities for everyone who wants to learn something.

Nevertheless, online education is still related to stereotypes. People often think that online students are not smart enough for a traditional college or university, they are lazy, and they don’t get “real” degrees. These claims discourage many people from taking online courses, so they get stuck in the traditional educational system that consumes a huge deal of money, nerves, and years of their lives.

Allow us to explain why online learning is more awesome than you think. We have 5 advantages of online learning that will make you reconsider your attitude towards this type of education.

1. You can learn whatever you want!

You can pick the program of your dreams in traditional education, too, but that would involve traveling away from home, living in a completely unknown city, and struggling in an extremely competitive learning environment. With online education, you can take any program or course present in traditional four-year universities.

2. Comfort.

Forget about attending classes for hours, sitting in an uncomfortable chair, and suffering from back pain by the end of the day. You will not be bound to physical class session when you opt for online education. All lectures and needed materials are provided via online platforms, so you’ll easily access them from the comfort of your home. You will not take public transport to get to campus, you won’t have to spend money on gas for your car, you won’t have to get up early to get dressed for class… the list of conveniences goes on and on.

3. Online courses look great on a resume.

It doesn’t matter where your career stands at this moment; an online program will always look good on your resume. It will show potential employers that you’re committed to learning and you’re eager to obtain more knowledge and new skills. Hiring managers don’t see online degrees as inferior to traditional ones. A degree is a degree. If you obtain an online degree from a prestigious university, you’ll boost your career with the speed of light. You will certainly become a better candidate for a job promotion, and your resume will look much better when you apply for new positions.

Question 1: Traditional system of education is costly and time-consuming.

Question 2: Online learning has to be the greatest revolution in contemporary education.

Question 3: Online students are not smart enough for a traditional college or university.

Question 4: Studying online is more comfortable than traditional one.

Question 5: Employers underestimate online degrees.

7. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Benefits of Technology in the Classroom

There's quite a bit of evidence that technology, when used in the right way, ________ (6) students learn. One study, for example, showed that a medical school class with iPads scored 23% ________ (7) on exams than classes without this device.

Technology, such as tablets, isn't only useful for ________ (8) knowledge; it helps with communication as well. Teachers and administrators use such devices to send materials and information ________ (9) students and parents. Students ________ (10) in homework and term papers online and can access educational applications and programs to further assist with learning.

Question 6: A. help             B. helps             C. helping          D. to help

Question 7: A. higher          B. high               C. highest          D. most high

Question 8: A. absorbing     B. having          C. sending         D. conveying

Question 9: A. for                 B. with              C. from               D. to

Question 10: A. arm             B. leg                C. foot                D. hand

Để rèn luyện kĩ năng đọc và hiểu sâu sắc về chủ đề "New Ways To Learn", mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 8 Reading Tiếng Anh 10 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

9. Conclusion

Qua bài học này các em cần đọc bài, làm bài tập đầy đủ và ghi nhớ các từ vựng sau:

  • instruction: hướng dẫn
  • effective: hiệu quả
  • voice recognition: nhận biết giọng nói
  • portable: dễ mang theo
  • media player: thiết bị đa phương tiện
  • application/app: ứng dụng
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM