Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Project

Bài học Unit 6 lớp 10 mới phần Project gợi ý cho các em các câu hỏi để làm cuộc khảo sát về trường học. Qua bài học, các em sẽ thấy được sự bình đẳng giới trong trường được thể hiện như thế nào.

Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Project

1. Task 1 Unit 6 lớp 10 Project

Do a survey. Find out... (Làm một khảo sát. Tìm ra...)

1. How many boys and girls there are in your class and your schools?

(Có bao nhiêu học sinh nam nam và nữ ở trong lớp bạn và trường bạn?)

2. How many class monitors are boys and how many are girls in your school?

(Có bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ ở trường bạn?)

3. How many form teachers are male and how many are female in your school?

(Có bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nữ ở trường bạn?)

4. How many teachers of literature are male and how many are female in your school?

(Có bao nhiêu giáo viên văn là nữ và bao nhiêu giáo viên văn là nam?)

5. How many teachers of mathematics are male and how many are female?

(Có bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu là nữ?)

Guide to answer

1. 20 boys and 25 girls in my class and 130 boys and 300 girls in my school

(Có 20 bạn trai và 25 bạn gái ở trong lớp tôi và 130 bạn nam và 350 bạn nữ ở trường tôi)

2. 9 class monitors are boy and 3 class monitors are girls

(Có 9 lớp trưởng là nam và 3 lớp trưởng là nữ)

3. 8 form teachers are female and 4 form teachers are male

(Có 8 giáo viên chủ nhiệm là nữ và 4 giáo viên chủ nhiệm là nam)

4. 4 literature teachers are female and 1 literature teacher is male

(Có 4 giáo viên môn văn là nữ và 1 giáo viên môn văn là nam)

5. 4 mathematics teachers are male and 2 mathematics teacher is female

(Có 4 giáo viên môn toán là nam và 2 giáo viên môn toán là nữ)

2. Task 2 Unit 6 lớp 10 Project

Compare your findings with your partners. Present the final results with your comments to the class. (So sánh khám phá của em với bạn em. Trình bày tất cả những kết quả cuối cùng với bình luận cho lớp.)

Guide to answer

Hey guys, I have done a survey in the topic of "Gender Equality" and what I have found out may surprise all of you here.

Firstly, the number of girls in our class is higher than that of boys. Secondly, in our school, the girls are 220 more than boys. Besides, the number of girl monitors triple the number of boy-monitor because most of the teachers think that girls will be more careful than boys. Moreover, most of the form teachers are female, there are only 4 male form teachers. Finally, almost literature teachers are female while almost our mathematics teachers are male.

To summarize, in our school, the female gender seems to be more prominent than male gender though in some certain subjects, men are better than women.

Thanks for listening.

Tạm dịch

Chào mọi người, mình mới thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ về bình đẳng giới và những gì mình khám phá được có thể sẽ khiến các cậu bất ngờ.

Trước hết, số nữ trong lớp ta nhiều hơn số nam. Thứ hai, trong trường, thì số nữ nhiều hơn số nam là 220 bạn. Bên cạnh đó, số lớp trưởng là nữ gấp ba số lớp trưởng là nam vì hầu hết giáo viên nghĩ là con gái cẩn thận hơn con trai. Hơn thế nữa, hầu hết giáo viên chủ nhiệm là nữ giới, chỉ có 4 giáo viên chủ nhiệm là nam giới. Cuối cùng, hầu hết giáo viên văn là nữ trong khi đó hầu hết giáo viên toán là nam.

Nói tóm lại, ở trường chúng ta thì giới tính nữ giường như có ưu thế hơn so với giới tính nam mặc dù ở một số môn học nhất định.

Cảm ơn các cậu đã lắng nghe.

3. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần hoàn tất việc tìm câu trả lời cho các câu hỏi trong cuộc khảo sát, sau đó so sánh kết quả với bạn bên cạnh và tự tin trình bày trước lớp.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM