Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Reading

Bài học Unit 6 lớp 10 mới phần Reading hướng dẫn các em xây dựng từ vựng, đọc hiểu và trả lời về chủ đề "Sự bình đẳng giới trong việc làm". Thông qua các dạng bài tập khác nhau, các em sẽ hiểu rõ hơn về chủ đề này. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Reading

Gender equality in employment (Bình đẳng giới trong việc làm)

1. Task 1 Unit 6 lớp 10 Reading

Look at the symbols. What do they stand for? (Nhìn vào những ký hiệu. Chúng thay thế cho cái gì?)

Guide to answer

They are the symbols of genders, gender equality and gender discrimination. 

(Chúng là những ký hiệu của giới tính, bình đẳng giới và phân biệt giới tính.)

2. Task 2 Unit 6 lớp 10 Reading

Match each of the words with its meaning. Use a dictionary if necessary. (Nối mỗi từ với nghĩa của nó. Sử dụng từ điển nếu cần.)

Guide to answer

1 - c  

2 - e 

3 - d

4 - b 

5 - a

Tạm dịch

1. ưu tiên, ưu đãi, sở thích 

2. kiện 

3. theo đuổi 

4. cô đơn 

5. giới hạn 

a. hành động kiểm soát cái gì, một hạn chế

b. tình trạng cảm thấy buồn và cô đơn

c. một sự quan tâm lớn hơn về ai đó/cái gì đó hơn ai đó/ cải gì đó khác

d. theo một khóa học hoặc nỗ lực trong một hoạt động để đạt cái gì đó

e. mang ai đó ra tòa bởi vì họ làm gì đó mà gây hại cho bạn

3. Task 3 Unit 6 lớp 10 Reading

Quickly read the text. Choose the best title for it. (Đọc nhanh bài đọc. Chọn tựa hay nhất cho nó.) 

a. Brenda Berkman's Childhood (thời thơ ấu của Brenda Berkman)

b. A Woman Who Did a ‘Man's Job’ (Người phụ nữ làm công việc của đàn ông)

c. Gender Equality in Employment (Bình đẳng giới trong tuyển dụng)

As a young girl, Brenda Berkman always dreamt of becoming a firefighter, although she was aware of gender preference in favour of boys. In 1977, she applied for a firefighter’s position at the New York City Fire Department (FDNY).

Even though she was a marathon runner, she failed the physical test. But Brenda didn’t give up. She sued New York City and the FDNY for gender discrimination and won. A new ‘fairer’ test was created, so she and 40 other women passed. Brenda's dream of becoming a firefighter came true.

However, she and other female firefighters became the targets of laughter and anger from the co-workers and local people. They were unwelcomed at meals, faced loneliness and even violence.  

There weren't any limitations on women’s service at FDNY. The women firefighters had to do exactly the same jobs as their male workers. To pursue a ‘man's job’ Brenda Berkman and other women had to work very hard. They paid a heavy price to win equality. They were successful and even became the subjects of a documentary called Taking the Heat in 2006.

Brenda Berkman’s story shows that gender differences cannot prevent a person from pursuing a job. Success comes to those who have enough courage and will. 

Guide to answer

b. A woman who did a “Man’s job” 

Tạm dịch:

Người phụ nữ làm công việc của đàn ông

Khi là một cô gái trẻ, Brenda Berkman luôn mơ về việc trở thành một lính cứu hỏa, mặc dù cô ấy nhận thức về ưu tiên giới tính dành cho nam. Vào năm 1977, cô ấy nộp đơn vào vị trí lính cứu hỏa ở ban cứu hỏa thành phố New York (FDNY).

Mặc dù cô ấy là một vận động viên marathon, nhưng cô ấy lại rớt bài kiểm tra thể lực. Nhưng Brenda không từ bỏ. Cô ấy kiện Thành phố New York và FDNY vì phân biệt giới tính và đã thắng. Một bài kiểm tra công bằng hơn được tạo ra, vì vậy cô ấy và người phụ nữ 40 tuổi nữa đã đậu. Giấc mơ của Brenda trở thành lính cứu hỏa đã thành hiện thực. 

Tuy nhiên, cô và những lính cứu hỏa nữ khác trở thành mục tiêu cười đùa và sự nổi giận từ những đồng nghiệp và người dân địa phương. Họ không được chào mừng ở các bữa ăn, đối mặt với sự cô đơn và thậm chí bạo lực.

Không có bất kỳ giới hạn nào về dịch vụ của nữ ở FDNY. Lính cứu hỏa nữ phải làm các những công việc giống của đồng nghiệp nam. Để theo đuổi công việc đàn ông Brenda và những người phụ nữ khác đã phải làm việc rất chăm chỉ. Họ đã trả giá cao để giành được sự công bằng. Họ đã thành công, bà thậm chí trở thành chủ đề của tài liệu được gọi tên là: Taking the Heat vào năm 2006.

Câu chuyện của Brenda Berkman cho thấy rằng khác biệt giới tính không thể ngăn ai đó khỏi việc theo đuổi một công việc. Thành công đến với những người có đủ dũng khí và ý chí.

4. Task 4 Unit 6 lớp 10 Reading

Read the statements. Decide if they are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes. (Đọc các câu. Quyết định chúng đúng (T), sai (F) hay không được đề cập (NG). Chọn vào khung.)

Guide to answer

1.F     2.NG     3.F     4.T     5.T     6.F

Tạm dịch:

1. Brenda Berkman không bao giờ nhận thức được sự Ưu tiên về giới tính nam. 

2. Brenda Berkman đã đậu bài kiểm tra viết. 

3. Sau khi rớt bài kiểm tra thể lực, Brenda Berkman giữ im lặng và bỏ đi.

4. Cô ấy và những lính cứu hỏa nữ khác trở thành mục tiêu của tiếng cười và cơn giảr từ những đồng nghiệp và người dân địa phương. 

5. Họ đã trả một giá đắt để giành được công bằng. 

6. Brenda Berkman đã dạy ở FDNY. 

5. Task 5 Unit 6 lớp 10 Reading

Read the text again. Answer the questions. (Đọc bài văn lần nữa. Trả lời những câu hỏi sau.)

1. What job did Brenda Berkman want to do as a young girl?

(Khi còn trẻ Brenda Berkman muốn làm nghề gì?)

2. What did she do after she failed the physical test?

(Cô làm gì sau khi trượt bài kiểm tra thể chất?)

3. How were she and other female firefighters treated?

(Cô và những người phụ nữ khác bị đối xử như thế nào?)

4. What jobs did they do at FDNY?

(Họ đã làm gì ở FDNY?)

5. What is Taking the Heat?

(Taking the Heat là gì?)

6. What does Brenda Berkman's story show?

(Câu truyện của Brenda Berkman cho thấy điều gì?)

Guide to answer

1. She dreamt of becoming a firefighter

(Cô mơ ước trở thành lính cứu hỏa)

2. She sued New York City and the FDNY gender discrimination and won.

(Cô ấy kiện Thành phố New York và FDNY vì phân biệt giới tính và đã thắng kiện.)

3. They became the targets of laughter and anger from the co-worker and local people. They were unwelcomed at meals, faced loneliness and even violence.

(Họ trở thành mục tiêu của sự chế giễu và tức giận của đồng nghiệp và người dân. Họ không được chào đón ở các bữa ăn và phải đối mặt với sự cô đơn thâm chí là bạo lực)

4. They had to do exactly the same jobs as all other male firefighters.

(Họ phải làm chính xác những công việc giống của đồng nghiệp nam.)

5. It is a documentary made in 2006 in which Brenda Berkman and other female firefighters were the subjects.

(Nó là một phim, tài liệu được làm vào năm 2006 mà trong đó Brenda Berkman và những nữ lính cửu hỏa khác là chủ đề.)

6. It shows that gender differences can not prevent a person from pursuing a job.

(Câu chuyện của Brenda Berkman cho thấy sự khác biệt giới tính không thể ngăn cản người ta theo đuổi một công việc nào đó.)

6. Task 6 Unit 6 lớp 10 Reading

Discuss the following with a partner.  (Thảo luận những câu sau với bạn bên cạnh.)

Should a woman do a ‘man's job’? Why/Why not? (Một phụ nữ có nên làm việc của đàn ông không? Tại sao có? Tại sao không?)

Guide to answer

=> I think that women should do man’s work to express the power and the equality in  employment. (Tôi nghĩ rằng phụ nữ nên làm việc của đàn ông để thể hiện sức mạnh và sự công bằng trong công việc.)

7. Practice Task 1

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world. Unfortunately, at the current time, 1 in 5 women and girls between the ages of 15-49 have reported experiencing physical or sexual violence by an intimate partner within a 12-month period and 49 countries currently have no laws protecting women from domestic violence. Progress is occurring regarding harmful practices such as child marriage and FGM (Female Genital Mutilation), which has declined by 30% in the past decade, but there is still much work to be done to complete eliminate such practices.

Providing women and girls with equal access to education, health care, decent work, and representation in political and economic decision-making processes will fuel sustainable economies and benefit societies and humanity at large. Implementing new legal frameworks regarding female equality in the workplace and the eradication of harmful practices targeted at women is crucial to ending the gender-based discrimination prevalent in many countries around the world.

Question 1: Gender equality is a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.

Question 2: One in five girl or women put up with domestic violence within one-year period.

Question 3: Child marriage is not a consequence of domestic violence.

Question 4: It’s essential to provide women and girls with equal access to social issues.

Question 5: New legal framework regarding female equality is important.

8. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

When people think of domestic abuse, they often focus __________ (6) domestic violence. But domestic abuse includes any attempt by one person in __________ (7) intimate relationship or marriage to dominate and control the other. Domestic violence and abuse are used for one purpose and one purpose only: __________ (8) and maintain total control over you. An abuser doesn’t “play fair.” Abusers use fear, guilt, shame, and intimidation to wear you down and keep you under __________ (9) thumb.

__________ (10) violence and abuse can happen to anyone; it does not discriminate. Abuse happens within heterosexual relationships and in same-sex partnerships. It __________ (11) within all age ranges, ethnic backgrounds, and economic levels. And __________ (12) women are more often victimized, men also experience abuse—especially verbal and emotional. The bottom line is that abusive behavior is never __________ (13), whether from a man, woman, teenager, or an older adult. You deserve to feel valued, respected, and safe.

Domestic abuse often escalates __________ (14) threats and verbal assault to violence. And while physical injury may pose the most obvious danger, the emotional and psychological consequences of domestic abuse are also severe. Emotionally abusive relationships can destroy your self-worth, __________ (15) to anxiety and depression, and make you feel helpless and alone. No one should have to endure this kind of pain—and your first step to breaking free is recognizing that your relationship is abusive.

Question 6: A. in                 B. on                  C. at                      D. for

Question 7: A. a                  B. an                  C. the                     D. x

Question 8: A. to gain          B. gain               C. gaining              D. gained

Question 9: A. your              B. his                C. her                     D. their

Question 10: A. Domestic     B. Effective      C. Intimidate           D. Local

Question 11: A. occur           B. occurring      C. occurs               D. occurred

Question 12: A. when           B. what              C. while                 D. that

Question 13: A. accept         B. acceptable    C. unacceptable     D. accepting

Question 14: A. from            B. on                  C. with                   D. at

Question 15: A. cause          B. result            C. come                 D. lead

Để rèn luyện kĩ năng đọc và hiểu chi tiết về chủ đề "Gender Equality", mời các em đến với phần trắc nghiệm Unit 6 Reading Tiếng Anh 10 mới sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

10. Conclusion

Qua bài học này các em cần đọc bài, làm bài tập đầy đủ và ghi nhớ các từ vựng sau:

  • sue /suː/ (v):  kiện
  • pursue/pəˈsjuː/  (v): theo đuổi
  • loneliness /ˈləʊnlinəs/  (n): sự cô đơn
  • limitation/ˌlɪmɪˈteɪʃn/ (n):hạn chế, giới hạn
  • opportunity/ˌɒpəˈtjuːnəti/ (n):cơ hội 
  • equality  /iˈkwɒləti/(n):ngang bằng, bình đẳng
  • gender /ˈdʒendə(r)/  (n):  giới, giới tính
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM