Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Speaking

Bài học Unit 6 lớp 10 mới phần Speaking hướng dẫn các em cách bày tỏ sự đồng tình và không đồng tình về các cơ hội việc làm cho nam và nữ. Qua đó, các em sẽ được luyện kĩ năng nói và trình bày quan điểm của mình.

Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Speaking

Equal job opportunities (Cơ hội việc làm bình đẳng)

1. Task 1 Unit 6 lớp 10 Speaking

Read the following phrases and sentences. Write A if it expresses an agreement and write D if it expresses a disagreement. Add two more expressions / sentences. (Đọc những cụm từ và câu sau. Viết A nếu nó thể hiện đổng ý và viết D nếu nó hiện sự không đổng ý. Thêm 3 cụm từ hoặc câu.)

Guide to answer

1. D - I don’t think that... (Tôi không nghĩ rằng...)

2. A - I agree that... (Tôi đồng ý rằng...)

3. D - Yes, but... ( Có, nhưng...)

4. A - That’s true. ( Đúng vậy.)

5. A - I guess so. (Tôi đoán.)

6. D - Actually, I think... ( Thật sự tôi nghĩ...)

7. D - Sure, but... ( Chắc chắn nhưng…)

8. A - Exactly. /I couldn’t agree more. (Chính xác. / Tôi đồng ý )

2. Task 2 Unit 6 lớp 10 Speaking

Work in pairs. Do you agree or disagree with the following statements? Tell your partner, using the phrases and sentences in 1. (Làm theo cặp. Em có đồng ý hoặc không đồng ý những câu sau? Nói cho bạn em, sử dụng những cụm từ và câu trong mục 1.)

1.  Men are better leaders than women.

(Đàn ông làm lãnh đạo tốt hơn phụ nữ)

2. Women's natural roles are care-givers and housewives.

(Vai trò tự nhiên của phụ nữ làm trông nom và nội trợ)

3. Men are traditional decision-makers and bread-winners.

(Đàn ông là người đưa ra quyết định và là trụ cột)

4. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

(Phụ nữ làm việc chăm chỉ hơn đàn ông du họ yếu hơn về thể chất)

5. Women may become trouble-makers because they are too talkative.

(Phụ nữ có thể trở thanh những kẻ gây rối vì họ quá nhiều chuyện)

6. Men are not as good with children as women

(Đàn ông không giỏi chăm con như phụ nữ)

Example

1. I don’t think that men are better leaders than women

(Tôi không nghĩ đàn ông làm nhà lãnh đạo tốt hơn phụ nữ.)

Guide to answer

2. I don’t think that women's natural roles are care-givers and housewives

(Tôi không nghĩ vai trò tự nhiên của phụ nữ là người trông nom nhà và nội trợ.)

3. That’s true. Men are traditional decision-makers and bread-winners.

(Thật vậy. Đàn ông là người quyết định truyền thống và là Lao động chính trong gia đình.)

4. That’s for sure. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

(Chắc chắn rồi. Phụ nữ chăm chỉ hơn đàn ông mặc dù họ yếu hơn về thể lực.)

5. I don’t think women may become trouble-makers because they are too talkative

(Tôi không nghĩ phụ nữ là người gây rắc rối vì họ quá nhiều chuyện.)

6. Exactly. Men are not as good with children as women. 

(Chính xác. Đàn ông không tốt với trẻ em bằng phụ nữ. )

3. Task 3 Unit 6 lớp 10 Speaking

a. Work in groups. Discuss if you agree or disagree with the statement 'Married women should not pursue a career , using sentences 1 -6 as reasons for your agreemer or disagreement. (Làm nhóm. Thảo luận em có đồng ý hay không đồng ý với câu “Phụ nữ kết hôn không nên theo đuổi sự nghiệp”, sử dụng câu 1-6 như là lý do cho việc đồng ý hoặc không đồng ý của em.)

1. Women should stay at home, doing housework and looking after their husbands and children.

(Phụ nữ nên ở nhà làm việc nhà và chăm sóc chồng con)

2. It is boring and tiring to do housework

(Thật buồn chán và mệt mỏi khi phải làm việc nhà)

3. Women often become passive and dependent on their husbands.

(Phụ nữ thường trở nên bị động và phụ thuộc vào chồng họ)

4. Women will be exhausted if they have to do two jobs: at work and at home.

(Phụ nữ sẽ bị mệt nếu họ có 2 công việc ở nơi làm và ở nhà)

5. Women usually get less pay than men for doing the same job.

(Phụ nữ thường được trả lương ít hơn nam giới)

6. Men should share household tasks with their wives.

(Đàn ông nên chia sẻ việc nhà với vợ mình)

Example:

Student A: I think married women should not pursue a career. 

Student B: I agree. I believe they should stay at home, doing housework and look after their husbands and children.

Student C: Actually, I think they should continue pursuing a career. It is boring and tiring doing housework.

Tạm dịch

Học sinh A: Tôi nghĩ phụ nữ đã kết hôn không nên theo đuổi nghề nghiệp

Học sinh B: Tôi đồng ý. Tôi tin là họ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng con.

Học sinh C: Thực sự tôi nghĩ nên tiếp tục công việc. Rất chán và mệt khi cứ phải làm việc nhà.

Guide to answer

Student A: I think married women should not pursue a career. 

Student B: I agree. Women will be exhausted if they have to do two jobs: at work and at home.

Student C: Actually, I think they should continue pursuing a career. Men should share household tasks with their wives.

Tạm dịch

Học sinh A: Tôi nghĩ phụ nữ đã kết hôn không nên theo đuổi nghề nghiệp

Học sinh B: Tôi đồng ý. Phụ nữ sẽ bị mệt nếu họ có 2 công việc ở nơi làm và ở nhà

Học sinh C: Thực sự tôi nghĩ nên tiếp tục công việc. Đàn ông nên chia sẻ việc nhà với vợ mình

b. Note down your group's discussion. Report the results to the class. (Viết lại thảo luận của nhóm em. Báo cáo kết quả trước cả lớp.)

Hi everyone,

Now I am going to tell all of you about some of our views whether married women should pursue a career or not. Most of us say yes. It is boring and tiring to do housework. Men should share housework tasks with their wives. Women should have a job although women usually get less pay than men for doing the same job. However, there are also some students think that married women shouln’t go to work . They suppose that women are the one who will make the home, so they should focus on doing housework and taking care of children. The men should the one who shoulder the burden of the family. 

Thanks for listening.

Tạm dịch:

Xin chào mọi người,

Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một vài quan điểm của chúng tôi về việc phụ nữ đã lập gia đình có nên theo đuổi sự nghiệp hay không. Hầu hết chúng tôi đều nói có. Thật chán và mệt mỏi khi làm việc nhà. Đàn ông nên chia sẻ việc này với vợ của họ. Phụ nữ nên có một công việc mặc dù phụ nữ thường nhận lương ít hơn đàn ông khi làm cùng một việc. Tuy nhiên, cũng có một vài học sinh cho là phụ nữ đã cưới không nên đi làm. Họ cho rằng phụ nữ là người sẽ lo việc nhà cửa, vì vậy họ nên tập trung vào việc nhà và chăm sóc con cái. Đàn ông nên là người gánh vác gia đình. 

Cảm ơn đã lắng nghe.

4. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. gender           B. address        C. affect               D. challenge

Question 2: A. enroll              B. income         C. government     D. comfortable

Question 3: A. right                B. limitation      C. equality            D. loneliness

Question 4: A. treatment        B. heal             C. earbud             D. meat

Question 5: A. remarkable      B. wage           C. limitation          D. eliminate

5. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 1: A. equality        B. limitation     C. remarkable     D. discriminate

Question 2: A. enroll            B. gender        C. equal              D. lonely

Question 3: A. workforce     B. progress     C. limit                 D. effect

Question 4: A. challenge     B. address       C. treatment        D. person

Để biết cách nhấn âm và phát âm ở các từ khác nhau giúp ích hiệu quả cho bài nói, mời các em đến với phần trắc nghiệm Unit 6 Speaking Tiếng Anh 10 mới sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

7. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần làm bài tập đầy đủ và rèn luyện kĩ năng nói; thảo luận và đưa ra ý kiến liệu rằng phụ nữ đã lập gia đình có nên tiếp tục đi làm hay không.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM