Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Project

Bài học Unit 9 lớp 10 mới phần Project tạo cho các em không khí thoải mái để làm việc nhóm,  thực hành các từ vựng và ngữ pháp đã học về chủ đề "Bảo vệ môi trường", vận dụng nhuần nhuyễn các từ, cụm từ về chủ đề để rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước đám đông. 

Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Project

1. Task 1 Unit 9 lớp 10 Project

Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups. (Tưởng tượng một khu vực trong đó trường em nằm ở khu vực đó đã chịu ô nhiễm môi trường. Làm theo nhóm.)

Tạm dịch:

-   Thảo luận một loại ô nhiễm và nguyên nhân, và tác động của nó lên môi trường tự nhiên và sức khỏe của người dân địa phương.

-   Tìm vài bức tranh Ihình ảnh để minh họa uấn đề ô nhiễm.

-   Viết ra vài lời khuyên về cách giảm loại ô nhiễm này.

Guide to answer

Air pollution

Recently Hanoi has faced the worst air pollution in the last 10 decade. Gas emission from vehicles and factories creates the mini size dust that harm human health a lot. Many children have problems with their respriratory system. Residents are advised not to go outside. To protect the environment, trees should be added to the roads and public transports together with bike should be used instead of car and motorbike.

Tạm dịch

Ô nhiễm không khí

Gần đây, Hà Nội đã phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trong 10 thập kỷ qua. Khí thải từ xe cộ và nhà máy tạo ra bụi kích thước nhỏ gây hại cho sức khỏe con người rất nhiều. Nhiều trẻ em có vấn đề với hệ thống hô hấp của chúng. Cư dân được khuyên không nên ra ngoài. Để bảo vệ môi trường, cây xanh nên được thêm vào các con đường và phương tiện giao thông công cộng cùng với xe đạp nên được sử dụng thay vì ô tô và xe máy.

2. Task 2 Unit 9 lớp 10 Project

Prepare and give a presentation to your class. (Chuẩn bị và thuyết trình trước lớp)

Guide to answer

Hi everyone, today I am going to present you the air pollution in Ha Noi.

Recently Hanoi has faced the worst air pollution in the last 10 decade. Gas emission from vehicles and factories creates the mini size dust that harm human health a lot. Many children have problems with their respriratory system. Residents are advised not to go outside.

So what we can do to reduce it? Trees should be added to the roads and public transports together with bike should be used instead of car and motorbike.

What do you think about my ideas? 

Thanks for listening!

Tạm dịch

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày về tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội.

Gần đây Hà Nội phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trong 10 thập kỷ qua. Khí thải từ các phương tiện giao thông và nhà máy tạo ra các loại bụi kích thước nhỏ gây hại cho sức khỏe con người rất nhiều. Nhiều trẻ em gặp vấn đề với hệ thống hô hấp của chúng. Cư dân được khuyến cáo không ra ngoài.

Vậy chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nó? Cần bổ sung cây xanh cho các tuyến đường và sử dụng các phương tiện công cộng cùng với xe đạp thay cho ô tô, xe máy.

Các bạn nghĩ gì về ý tưởng của mình?

Cảm ơn vì đã lắng nghe!

3. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần tìm nguyên nhân và hậu quả của một loại ô nhiễm môi trường và đưa ra lời khuyên để khắc phục. Sau đó cùng với nhóm hoàn thành các ý và trình bày trước lớp.

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM