Unit 8 lớp 10: New Ways To Learn - Speaking

Bài học Unit 8 lớp 10 mới phần Speaking giới thiệu cho các em tác dụng của việc dùng thiết bị điện tử trong học tập. Sau đó, các em sẽ được luyện kĩ năng nói, nêu ra những sự giúp ích của các thiết bị điện tử đối với bản thân các em.

Unit 8 lớp 10: New Ways To Learn - Speaking

Go digital (Tiến tới số hóa)

1. Task 1 Unit 8 lớp 10 Speaking

Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanations a-d.  (Nhìn vào vài tranh luận về việc sử dụng thiết bị điện tử để học tập. Nối những tranh luận 1-4 với phần giải thích a - d.)

Guide to answer

1 - d      2 - b       3 - c        4 - a

Tạm dịch:

1.  Các thiết bị điện tử làm cho cuộc sống ở trường tôi dễ dàng hơn và vui hơn.

Tôi không thích bài tập về nhà, nhưng tôi vui khi làm nó trên máy tính bảng. Chữ tôi xấu, vì thế đánh máy làm cho tôi và giáo viên dễ dàng hơn bởi vì tôi có thể thay đối bất kỳ cái gì và giáo viên của tôi có thế đọc những gì tôi viết.

2. Điện tử làm cho việc học và dạy nhanh hơn, dễ dàng hơn và tốt hơn.

Những thiết bị điện tử giúp học sinh tra cứu thông tin, ghi chú, viết bài và nộp chúng cho giáo viên. Chúng cho phép giáo viên chuẩn bị bài học và chấm bài.

3. Học sinh có thể thư giãn trong giờ giải lao bằng cách nghe nhạc, nhắn tin, trò chuyện hay chơi trò chơi trên điện thoại di động.

Những khảo sát cho thấy rằng 90% người nghe nhạc trước khi viết bài luận hay dự án có kết quả tốt hơn.

4.  Các thiết bị điện tử làm cho ba lô học sinh nhẹ hơn.

Học sinh có thể thay thế cân nặng của vở và sách giáo khoa với một máy tính bảng mà có ghi chú và bài tập và cho phép truy cập vào sách giáo khoa.

2. Task 2 Unit 8 lớp 10 Speaking

Work in pairs. Read the arguments and explanations in again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explain why.  (Làm theo cặp. Đọc lại những tranh luận và giải thích trong phần 1. Quyết định hai cách hiệu quả nhất để sử dụng thiết bị điện tử. Giải thích tại sao.)

Guide to answer

1. The two most effective ways of using electronics are typing and preparing the lesson because students can change anything in their writing and teachers can prepare the lessons and grade, papers.

(Hai cách sử dụng điện tử hữu ích nhất là đánh máy và chuẩn bị bài học bởi vì học sinh có thể thay đổi bất kỳ cái gì trong bài viết và giáo viên có thể chuẩn bị bài học và chấm bài.)

2. We think/believe listening to music is an effective way of using electronic devices because listening to music before working on essays and projects help people, have better results.

(Chúng tôi nghĩ rằng nghe nhạc là một cách hiệu quả khi sử dụng thiết bị điện tử bởi vì nghe nhạc trước khi làm bài tiểu luận hoặc dự án giúp người ta có kết quả tốt hơn.)

3.  In my opinion, electronics make students’ backpack lighter.

(Theo ý kiến tôi, các thiết bị điện tử làm cho ba lô của học sinh nhẹ hơn.)

3. Task 3 Unit 8 lớp 10 Speaking

Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using the arguments in 1. (Làm theo cặp. Thảo luận xem những thiết bị điện tử hữu ích như thế nào trong việc học, sử dụng tranh luận trong phần 1.)

Example

Student A: I think electronics make school life easier and more enjoyable.

Student B: Exactly. Students who hate homework can have fun doing it on tablets.

Student A: And when they type on tablets they can change or add more things any time they want.

Tạm dịch:

Học sinh A: Tôi nghĩ rằng các thiết bị điện tử làm cho cuộc sống trong trường học dễ dàng hơn và vui hơn.

Học sinh B: Chính xác. Những học sinh ghét bài tập về nhà có thể vui khi làm bài tập trên máy tính bảng.

Học sinh A: Và khi họ đánh máy trên máy tính bảng, họ có thể thay đổi hoặc thêm nhiều thứ bất kỳ khi nào họ muốn.

Guide to answer

Student A: Yes. Besides, surveys show that 90 % of people that listen to music before working have better results.

Student B: How amazing! And those devices also make our backpacks lighter. 

Student A: Of course. Instead of bringing lots of books and pens, we just need one tablet with one digital pen

Tạm dịch

Học sinh A: Đúng vậy. Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho thấy 90% người nghe nhạc trước khi làm việc sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Học sinh B: Thật kì diệu! Và những thiết bị đó cxung giúp ba lô của chúng ta nhẹ hơn

Học sinh A: Đương nhiên rồi, thay vì đem nhiều sách và bút bây giờ chúng ta chỉ cần một chiếc máy tính bảng và bút kĩ thuật thôi

4. Task 4 Unit 8 lớp 10 Speaking

Work in groups. Answer the following questions. Note down your partners' answers and report them to the class. (Làm theo nhóm. Trả lời những câu hỏi sau. Ghi chú câu trả lời của bạn em và báo cáo cho lớp.)

Tạm dịch

1. Bạn có thiết bị điện tử nào?

2. Bạn thường mang đến trường như thế nào?

3. Nó hữu ích như thế nào cho việc học của bạn?

Guide to answer

1. Lan has a laptop (Lan có một chiếc máy tính xách tay)

2. She just uses it t home (Bạn ấy chỉ dùng nó ở nhà)

3. She can use it to look up new words, information on the Internet. She can type her homework and listen to English listening assignment.

(Bạn ấy có thế sử dụng nó để tra cứu từ mới, thông tin trên Internet. Bạn ấy có thể đánh máy bài tập về nhà và nghe bài tập nghe tiếng Anh.)

5. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: Do you know the girl .......................... Tom is talking to?

A. whom         B. what            C. which           D. whose

Question 2: If I could speak Spanish, I _____ next year studying in Mexico.

A. will spend          B. had spent

C. would spend     D. would have spent

Question 3: Where is the picture ............................ was on the wall?

A. when          B. where          C. which            D. who

Question 4: I think electronics make school life__________.

A. easier and more enjoyable     B. more easy and enjoyable

C. more easy and enjoyabler      D. easier and enjoyabler

Question 5: A shop assistant is talking to a customer.

Shop assistant: “...........”

Customer: “Ok, thanks. I am just looking.”

A. Can I help you? We’ve got some new shoes.

B. Which tie do you want, the blue one or the pink one?

C. Why don’t you like this type of T shirt?

D. Do you want to have a look?

6. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 1: A. access      B. finger            C. improve         D. apply

Question 2: A. digital        B. educate        C. syllable          D. develop

Question 3: A. portable     B. recognize     C. identify          D. fingertip

Question 4: A. software     B. improve        C. access          D. effect

Question 5: A. native         B. software       C. device           D. hardware

Để biết cách nhấn âm và phát âm ở các từ khác nhau hỗ trợ trong quá trình nói, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 8 Speaking Tiếng Anh 10 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

8. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần làm bài tập đầy đủ và rèn luyện kĩ năng nói; đưa ra quan điểm của mình về những cách hiệu quả nhất của việc dùng thiết bị điện tử để học.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM