Unit 7 lớp 10: Cultural Diversity - Speaking

Bài học Unit 7 lớp 10 mới phần Speaking giới thiệu cho các em các truyền thống và phong tục ở hai nước lớn: Anh và Nga. Sau đó, các em sẽ được luyện kĩ năng nói, nêu ra những đặc trưng văn hóa của Việt Nam.

Unit 7 lớp 10: Cultural Diversity - Speaking

Traditions around the world (Những truyền thống trên thế giới)

1. Task 1 Unit 7 lớp 10 Speaking

Do the quiz. Then read the information in and check your answers. (Giải câu đố. Sau đó đọc thông tin trong mục 2 và kiểm tra câu trả lời của em.)

1. The sandwich was invented in ...

a. Russia

b. The UK

2. People believe that black cats will bring bad luck in ...

a. Russia

b. The UK

3. In ... it is believed that the bride should wear ‘something borrowed, something blue, something old and something new’, for good luck.

a. Russia

b. The UK

4. People in ... believe that ‘money goes to money’.

a. Russia

b. The UK

Guide to answer

1.b       2.a        3.b       4.a

Tạm dịch

1. Bánh sandwich được phát minh ở Anh.

2. Ở Nga người ta tin rằng mèo đen sẽ mang lại điều không may.

3. Ở Anh, người ta tin rằng cô dâu nên mặc cái gì “được mượn, cái gì màu xanh, cái gì cũ và cái gì mới” để có được may mắn.

4. Người ở Nga tin rằng tiền sẽ trở về nơi nó được tạo ra.

2. Task 2 Unit 7 lớp 10 Speaking

Work in groups. Each group reads about one country, either the UK or Russia, noting down the most interesting things about that country. Share the information with other members of your group. (Làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm đọc về một quốc gia, hoặc Anh hoặc Nga, ghi chú những điều thú vị nhất về quốc gia đó. Chia sẻ thông tin với những thành viên khác của nhóm em.)

Example:

Student A: I think the most interesting thing about... is that...

Student B: Do you? I think ...is more interesting.

Student C: I agree with B. I find... the most interesting.        

Traditions and customs in...

The UK 

Britain is a tea-drinking nation. British people drink more than 160 million cups of tea every day. The traditional national food of England is fish and chips. The sandwich was invented in England in 1762.

The British usually pay a lot of attention to good table manners, and are expected to use knives, forks and spoons properly. The fork is held in the left hand and the knife in the right hand.

- Sports play an important part in British life, and many of the world’s sports originate in the UK. Football is the most popular sport.

- People believe that it is lucky to meet a black cat, touch wood or find a clover plant with four leaves. For good luck, the bride should wear ‘something borrowed, something blue, something old and something new’.

- It is believed that it is unlucky to walk under a ladder, break a mirror, see one magpie, or open an umbrella indoors.

Russia

- A very popular drink in Russia is tea, ideally served from a samovar. Traditional dishes include dumplings with meat fillings, and red soup made with beetroot. Russians use standard European table manners.

- Among the most popular sports in Russia are football, ice hockey, volleyball, figure skating and chess.

- People believe that broken mirrors, whistling indoors and black cats will bring bad luck. They will wait for someone else to pass the black cat and take the bad luck with them.

- Russians believe "that money goes to money" so they leave coins scattered around their homes in bags, cupboards and drawers.

Tạm dịch:

Truyền thống và phong tục ở...

Anh

- Anh Quốc là quốc gia uống trà. Người Anh uống hơn 160 triệu tách trà mỗi ngày, thức ăn truyền thống là cá và khoai tây. Bánh sanwich được phát minh ở Anh vào năm 1762.

- Người Anh thường chú ý nhiều đến cách bày bàn ăn đẹp và thường sử dụng dao, nĩa và muỗng. Nĩa để bên trái và dao để bên phải.

- Thể thao đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống người Anh và nhiều môn thể thao trên thế giới xuất phát từ Anh. Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất.

- Người ta tin rằng thật may mắn khi gặp một con mèo đen, chạm vào gỗ hoặc tìm được cỏ may mắn với 4 lá. Để có được vận may, cô dâu nên mặc thứ gì “được mượn, màu xanh, cũ và thứ gì đó mới.”

- Người ta tin rằng thật không may khi đi dưới một cái thang, làm bể gương, thấy một con chim ác là hoặc mở một cây dù trong nhà.

Nga

- Một thức uống rất phổ biến ở Nga là trà, được rót từ ấm đun trà xamovar. Món ăn truyền thống bao gồm bánh bao (bánh Pelmeni hay bánh hạnh phúc) với nhân thịt và súp đỏ với củ cải đường. Người Nga bài trí bàn ăn theo tieu chuẩn châu Âu.

- Những môn thể thao phổ biến nhất ở Nga là bóng đá, hockey trên băng, bóng chuyền, trượt băng nghệ thuật và cờ.

- Người ta tin rằng làm bể gương, huýt sáo trong nhà và mèo đen sẽ mang lại điều không may. Họ sẽ chờ ai đó khác đổ đi qua mèo đen và xua đi vận xui.

- Người Nga tin rằng tiền trở về nơi nó sinh ra vì vậy họ để lại những đồng xu rải rác quanh nhà trong những cái túi, tủ chén và ngăn kéo.

Guide to answer

A: I think the most interesting thing about UK is that football originate in UK.

(Tới nghĩ điều thú vị nhất về nước Anh là bóng đá được ra đời ở Anh.)

B: Do you? I think that sandwich was invented in England in 1762 is more interesting.

(Phải không? Mình nghĩ rằng sandwich được phát minh ở Anh vào năm 1762 thì thú vị hơn.)

C: I agree with A. I find the origin of football is the most interesting.

 (Mình đồng ý với A. Mình thấy rằng nguồn gốc của bóng đá là thú vị nhất.)

A: I think the most interesting thing about Russia is they believe that 'money goes to money'

(Tớ nghĩ rằng điều thú vị nhất đó là người Nga tin rằng tiền sẽ trở về nơi nó sinh là thú vị nhất)

B: Do you? I think that “when meeting a black cat, they will wait for someone else to pass the black cat and take the bad luck with them” are more interesting.

(Cậu nghĩ vậy à? Còn tớ thấy việc khi người Nga gặp mèo đen, họ sẽ đợi người khác đi qua con mèo đen và đem sự không may kia theo cùng thì thú vị hơn)

C: I agree with you B. This shows that Russian people is quite supertisious.

(Tớ đồng ý với B. Điều này cho thấy người Nga thật mê tín)

3. Task 3 Unit 7 lớp 10 Speaking

Work with a partner from a different group. Share with each other what you have learnt about traditions and customs of either the UK or Russia. (Làm việc với một người bạn từ một nhóm khác. Chia sẻ với nhau những gì bạn học được từ những truyền thống và phong tục của Anh hoặc Nga.)

Guide to answer

Student A: I read about UK. What I find interesting about British is that football and sandwich originated in UK. In addition, the most strangest thing is they believe that meeting a black cat is luck.

Student B: Sound interesting. I read about Russia. I like about their tradition and customs. They drink a lot of tea. And they believe that black cat is the bad luck.

Tạm dịch

Học sinh A: Mình đọc về nước Anh. Điều mình thấy thú vị về nước Anh là bóng đá và sandwich phát sinh từ Anh. Ngoài ra, điều lạ lùng nhất là họ tin rằng việc gặp mèo đen là điều may mắn.

Học sinh B: Nghe thú vị đấy. Mình đọc về nước Nga. Mình thích truyền thống và phong tục của họ. Họ uống nhiều trà. Và họ tin rằng mèo đen là điều xui xẻo không may.

4. Task 4 Unit 7 lớp 10 Speaking

Work in groups. Each group makes a list of popular foods and drinks, popular sports, and festivals in Viet Nam. Rank them in the order of popularity and present them to the whole class. (Làm theo nhóm. Mỗi nhóm làm một danh sách về những thức ăn và thức uống phổ biến, môn thể thao phổ biến và lễ hội phổ biến ở Việt Nam. Đánh giá chúng theo thứ tự phổ biến và trình bày chúng cho cả lớp.)

Suggested ideas:

Foods: Chung cake (square sticky rice cake), Pho (rice noodles), Nem (spring rolls)

Drinks: tea, coffee, soft drinks, fruit juice

Sports: football, volleyball, table tennis, tennis, wrestling

Festivals: Tet holiday, Christmas, Mid-autumn festival

Example:

Student A: I think the most popular food for Vietnamese people is Pho. It tastes better than any other food.

Student B: Oh really? For me, Nem (spring rolls) is the best.

Student C: I don’t really think so. Chung cake is more popular than Nem.

Tạm dịch:

Học sinh A: Mình nghĩ món ăn phổ biến nhất ở Việt Nam là phở. Nó ngon hơn những món ăn khác.

Học sinh B: Thật à? Theo mình, chả giò là món ngon nhất.

Học sinh C: Mình không nghĩ thế. Bánh chưng phổ biến hơn chả giò.

5. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. bride          B. assign         C. diverse           D. complicate

Question 2: A. decent       B. export          C. funeral            D. legend

Question 3: A. status        B. alert             C. Libra                D. majority

Question 4: A. legend       B. garter           C. Gemini             D. engage

Question 5: A. contrast     B. export          C. complicated     D. object

6. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 1: A. fortune        B. alert                C. export             D. engage

Question 2: A. ancestor     B. complicate      C. assignment     D. favorite

Question 3: A. diversity      B. favourable      C. fortunately       D. ceremony

Question 4: A. reception     B. prestigious     C. protester          D. honeymoon

Question 5: A. import          B. altar               C. contrast            D. honey

Question 6: A. majority       B. necessary      C. presentation     D. facility

Để biết cách nhấn âm và phát âm giúp các bài nói lưu loát và hiệu quả hơn, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 7 Speaking Tiếng Anh 10 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

8. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần làm bài tập đầy đủ và rèn luyện kĩ năng nói; đọc hiểu về truyền thống và phong tục ở Anh quốc và Nga, sau đó những đặc trưng văn hóa của Việt Nam.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM