Unit 8 lớp 10: New Ways To Learn - Project

Bài học Unit 8 lớp 10 mới phần Project tạo cho các em không khí thoải mái để làm việc nhóm,  thực hành các từ vựng và ngữ pháp đã học về chủ đề "New ways to learn", vận dụng nhuần nhuyễn các từ, cụm từ về chủ đề để rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước đám đông. 

Unit 8 lớp 10: New Ways To Learn - Project

1. Task 1 Unit 8 lớp 10 Project

Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class - to use or not to use. To prepare for your group's presentation, discuss the following: (Lớp của em sẽ tổ chức một cuộc thảo luận vể một chủ để “Thiết bị điện tử cá nhân trong lớp học - dùng hay không dùng”. Chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm em, thảo luận những điều sau:)

1. Reasons for the use / ban of electronic devices in class; (Lí do cho dung/ cấm các thiết bị điện tử trong lớp)

2. List of possible rules of limiting the use of the electronic devices (if your group selects using the devices). (Danh sách những quy định giới hạn việc dùng thiết bị điện tử. (Nếu nhóm bạn chọn việc sử dụng những thiết bị).

Guide to answer

1. Reasons (Lí do)

* Reasons for using personal devices in class(Lí do nên dùng thiết bị điện tử trong lớp)

- download and store information or textbooks. (tải và lưu trữ thông tin hoặc sách giáo khoa.)

- look up new vocabulary (tra cứu từ mới)

- search for more information in the Internet. (tìm thêm thông tin trên mạng internet.)

- type and hand in assignments easily (đánh máy và nộp bài tập dễ dàng)

- learn English through websites and apps (học tiếng Anh thông qua các trang web và ứng dụng)

* Reasons for not using personal devices in class: (Lí do không nên dùng thiết bị cá nhân trong lớp)

-  distract the study (xao lãng việc học)

-  play game much (chơi game nhiều)

-  use them to cheat in exam (dùng chúng để gian lận trong bài kiểm tra)

2. Rules (Quy định)

- Only use electronic devices with teachers' permission (Chỉ sử dụng thiết bị điện tử khi giáo viên cho phép)

- No texting in class (Không nhắn tin trong giờ học)

- Don't play games in class (Không chơi trò chơi trong lớp)

- Don't use electronic devices too much (Không sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều)

- Use electronic devices for good purposes (Sử dụng thiết bị điện tử với mục đích tốt)

2. Task 2 Unit 8 lớp 10 Project

Present your group's ideas to the class. (Trình bày ý kiến của em trước lớp.)

Guide to answer

Hello everyone. I'm from group 4. I think that students should use electronic devices in class for some reasons. 

Firstly, students can download and store information or textbooks in the devices so they don't have to bring a heavy backpack. Secondly, they can use them to do their homework and search for information. Finally, electronic devices are useful for learning English because students can easily look up new words or improve their English skills through apps and websites. 

However, students shouldn't use them too much, except for their teacher's permission. They should not be allowed to use the devices to text or play games in class.

Thanks for your listening!

Tạm dịch

Xin chào mọi người. Mình đến từ nhóm 4. Mình nghĩ rằng học sinh nên sử dụng thiết bị điện tử trong lớp vì vài lí do.

Đầu tiên, học sinh có thể tải và lưu trữ thông tin hay sách giáo khoa trong các thiết bị này vì vậy họ sẽ không phải mang ba lô nặng. Thứ hai, họ có thể sử dụng chúng để làm bài tập về nhà hay tìm kiếm thông tin.Cuối cùng, thiết bị điện tử có ích cho việc học tiếng Anh vì học sinh có thể dễ dàng tra từ mới hoặc cải thiện các kỹ năng tiếng Anh thông qua các ứng học hoặc trang web.

Tuy nhiên, học sinh không nên sử dụng chúng quá nhiều, trừ khi được giáo viên cho phép. Họ cũng không nên được cho phép sử dụng các thiết bị này để nhắn tin hay chơi trò chơi trong lớp học.

Cảm ơn đã lắng nghe!

3. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần hoàn tất việc tìm các lí do nên và không nên cho học sinh dùng các thiết bị điện tử ở trường cũng như tìm các quy định để hạn chế việc dùng các thiết bị này. Tổng hợp ý kiến của cả nhóm và trình bày trước lớp để chia sẻ kết quả thảo luận.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM