Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Listening

Bài học Unit 9 lớp 10 mới phần Listening hướng dẫn các em nghe, làm các bài tập liên quan đến chủ đề "Preserving the natural environment". Qua bài học, các em sẽ luyện tập kĩ năng nghe và biết được các hoạt động bảo tồn môi trường tự nhiên. Để hiểu rõ hơn, mời các em theo dõi bài.

Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Listening

Preserving the natural environment (Bảo tồn môi trường tự nhiên)

1. Task 1 Unit 9 lớp 10 Listening

Look at the photo and describe what you see. (Nhìn vào hình và miêu tả những gì em thấy.)

Guide to answer

People are planting a tree. (Người ta đang trồng cây)

2. Task 2 Unit 9 lớp 10 Listening

Listen to a student's talk. What is he talking about? Tick the correct box. (Nghe bài nói của học sinh. Cậu ấy đang nói về điều gì? Chọn câu đúng.)

Click to listen

Tạm dịch:

a. Làm thế nào để vượt qua thảm họa tự nhiên

b. Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên

c. Môi trường suy thoái

d. Phá rừng và các hiệu ứng của nó

Guide to answer

c. Environmental Degradation

Audio Script:

The environment is the natural world in which people, animals and plants live. The natural environment has been seriously affected and degraded by human activities through many decades. For instance, the burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution and resulted in acid rains, greenhouse effect and health problems.

We should do something immediately to protect our environment. For instance, we should control the burning of fossil fuels and encourage forestation to replace deforestation. In addition, there should be appropriate places to dump harmful rubbish and chemicals to reduce the rate of water pollution, a threat to human health and a danger to aquatic animals.

To minimize the rate of environmental degradation and to raise awareness of its threats, the preservation of the environment should be included in education and mass media. People should make every effort to preserve the environment for the next generation. 

Tạm dịch

Môi trường là thế giới tự nhiên, trong đó con người, động vật và thực vật sống. Môi trường tự nhiên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và suy thoái bởi các hoạt động của con người qua nhiều thập kỷ. Ví dụ, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch trong các nhà máy và phương tiện cơ giới đã dẫn đến ô nhiễm không khí và dẫn đến mưa axit, hiệu ứng nhà kính và các vấn đề sức khỏe.

Chúng ta nên làm điều gì đó ngay lập tức để bảo vệ môi trường của chúng ta. Ví dụ, chúng ta nên kiểm soát việc đốt các nhiên liệu hóa thạch và khuyến khích trồng rừng để khắc phục nạn phá rừng. Ngoài ra, cần có những nơi thích hợp để đổ rác và hóa chất độc hại để giảm tỷ lệ ô nhiễm nguồn nước, đe dọa đến sức khỏe con người và gây nguy hiểm cho động vật thủy sinh. 

Để giảm thiểu tốc độ suy thoái môi trường và nâng cao nhận thức về các mối đe dọa của nó, việc bảo tồn môi trường cần được đưa vào giáo dục và các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi người nên cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường cho thế hệ tiếp theo.

3. Task 3 Unit 9 lớp 10 Listening

Listen again. Tick the words you hear. Look up the meanings of unfamiliar words in a dictionary. (Nghe lại. Chọn từ mà em nghe. Tra nghĩa của những từ này trong từ điển.)

Click to listen

Guide to answer

1. degrade: lower in quality (giảm chất lượng)

2. resulted: caused an outcome (gây ra một kết quả) 

3. erosion: condition in which earth’s surface is worn away by the action of water and wind  

(tình trạng trong đó bề mặt trái đất bị hư hỏng do tác động của nước và gió, xói mòn) 

4. sewage: waste matter from home, carried away in a system of pipes 

(vấn đề rác từ hộ gia đình, được mang đi trong một hộ thống ống/chất thải) 

5. aquatic: of water or living in water (nước hoặc sống trong nước) 

6. awareness: knowledge of something (kiến thức về cái gì, sự nhận thức) 

4. Task 4 Unit 9 lớp 10 Listening

Listen again. Complete the sentences with one or two words from the talk. (Nghe lại. Hoàn thành các câu với một hay hai từ trong bài nói.) 

Click to listen

Guide to answer

1. affected                       

2. global warming        

3. ecosystem            

4. health problems          

5. control            

6. friendly materials

Tạm dịch:

1. Môi trường tự nhiên đã bị ảnh hưởng nghiôm trọng và bị phá hủy bởi những hoạt động của con người từ nhiều thập kỷ.

2. Đột nhiên liệu hóa thạch bởi nhà máy và xe cộ đã dẫn đến ô nhiễm không khí và dẫn đến kết quả mưa axít, hiệu ứng nhà kính và trái đất ấm dần lên.

3. Phá rừng để lấy đất sử dụng đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái và dẫn đến sự tuyệt chủng động vật quý hiếm, thức ăn và xói mòn đất.

4. Họ đã thay đổi và phá hủy môi trường tự nhiên và dẫn đến những vấn đề sức khỏe khác.

5. Chúng ta nên kiểm soát việc đốt nhiên liệu hóa thạch và khuyên khích việc trồng rừng để thay thế phá rừng.

6. Người ta nên làm ra những vật liệu thân thiện để bảo vệ môi trường cho thế hệ sau.

5. Task 5 Unit 9 lớp 10 Listening

Ask and answer the following questions. (Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

1. What is the definition of environment in the talk? (Định nghĩa của môi trường trong bài nói là gì?)

2. What has led to air pollution? (Điều gì dẫn đến ô nhiễm không khí?)

3. What has led to soil pollution? (Điều gì dẫn đến ô nhiễm đất?)

4. What has deforestation caused? (Phá rừng gây ra điều gì?)

5. What should we do to reduce water pollution? (Chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?)

6. What should we do to preserve the forests? (Chúng ta nên làm gì để bảo tồn rừng?)

7. What should people do to preserve the environment for the next generation?

(Con người nên làm gì để bảo tồn môi trường cho thế hệ sau?)

Guide to answer

1. The natural world in which people, animals and plants live.

(Thế giới tự nhiên mà con người, động vật và cây cối sống trong đó.)

2. The burning of fossil fuel by factories and motor vehicles.

(Đốt nhiên liệu hóa thạch từ nhà máy và phương tiện xe cộ.)

3. The use of harmful chemicals in agriculture.

(Việc sử dụng chất hóa học có hại trong nông nghiệp.)

4. The Extreme/serious flood and soil erosion, the extinction of rare animals.

(Sự tuyệt chủng của động vật quý hiếm, lũ lụt nhiều và xói mòn đất.)

5. We should dump harmful rubbish and chemicals at appropriate places.

(Chúng ta nên bỏ rác và chất hóa học có hại ở những nơi phù hợp.)

6. We should replace deforestation with forestation.

(Chúng ta nên thay thế việc phá rừng bằng việc trồng rừng.)

7. We should make every effort to preserve the environment for the next generation.

(Chúng ta nên nỗ lực để bảo tồn môi trường cho thế hệ sau.)

6. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 1: A. influence      B. depletion         C. protection        D. confusing

Question 2: A. chemical       B. destruction     C. editor                D. influence

Question 3: A. protect           B. preserve        C. polar                 D. effect

Question 4: A. vegetation     B. inorganic        C. preservation     D. historical

7. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: Tom is watching TV now. So_____________.

A. does Mary        B. Mary               C. is Mary          D. Mary does

Question 2: - Lisa: “Have you been able to reach Peter?” - Gina: “____________.”

A. That’s no approval      B. Yes, I’ve known him for years

C. No, the line is busy     D. It’s much too high

Question 3: Recycling is a good way of ___________ the environment

A. protecting          B. damaging       C. destroying      D. editing

Question 4: What about ___________ the solution together this afternoon?

A. find                    B. finding            C. to find             D. to finding

Question 5: If you had caught the bus, you _____ late for work.

A. wouldn't have been     B. would have been        C. wouldn’t be            D. would be

Để nắm bắt các từ vựng hỗ trợ tích cực cho việc nghe hiểu, mời các em cùng đến với phần trắc nghiệm Unit 9 Listening Tiếng Anh 10 mới ngay sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

9. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần luyện nghe và làm bài tập đầy đủ; đồng thời ghi nhớ các hoạt động giúp bảo tồn môi trường tự nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM