Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Getting Started

Bài học Unit 6 lớp 10 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề "Gender Equality". Thông qua các dạng bài tập khác nhau, các em sẽ được làm quen với nội dung cơ hội bình đẳng trong giáo dục. Để hiểu rõ hơn, mời các em theo dõi bài học.

Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Getting Started

Equal opportunities in education (Cơ hội bình đẳng trong giáo dục)

1. Task 1 Unit 6 lớp 10 Getting Started 

Listen and read.  (Lắng nghe và đọc.)

Click to listen

Tạm dịch: 

Lan: Chúng ta có thể bắt đầu làm dự “Cơ hội bình đẳng trong giáo dục” chưa?

Quang: Được, chúng ta hãy xem những thông tin mà chúng ta tìm được cho chủ đề của mình.

Minh: Hãy nói đi Quang.

Quang: À, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, vùng hạ Sahara châu Phi chỉ có 82 nữ trong 100 nam học ở trường cấp 2 vào năm 2010. Tôi cho là đây là ví dụ của việc phân biệt giới tính trong giáo dục.

Lan: Đúng, mình đồng ý. Không phải tất cả nữ đều có thể đến trường. Mình đoán họ có lẽ bị giữ ở nhà để làm việc nhà.

Quang: Chắc vậy. Ở những khu vực nông thôn, những cô gái có thể bị bắt làm việc ở nhà và ở đồng ruộng.

Minh: Vài người nói rằng những cô gái học tệ hơn con trai ở trường, vì vậy họ không được phép đến trường.

Quang: Mình e là mình không đồng ý. Mình nghĩ nữ học giỏi hơn nam ở trường và càng có nhiều phụ nữ có bằng đại học hơn nam. 

Lan: Chính xác. Ớ Việt Nam, nam nhiều hơn nữ ở trường cấp 1 và cấp 2, nhưng càng có nhiều phụ nữ hơn đàn ông có được bằng đại học.

Minh: Tôi tin rằng phân biệt giới tính trong giáo dục bắt đầu ở ngay tại gia đình bởi vì ba mẹ đối xử với con trai và con gái khác nhau.

Quang: Tôi đồng ý. Phân biệt giới tính nên được xóa bỏ đi để mà mọi người có cùng cơ hội bằng nhau trong giáo dục. 

2. Task 2 Unit 6 lớp 10 Getting Started 

Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes. (Đọc bài đàm thoại lần nữa. Quyết định nếu những câu sau là đúng (T), sai (F) hoặc không cho (NG). Đánh dấu vào đúng ô.) 

Guide to answer

1.F Lan, Quang and Minh are working on the class project ‘Equal opportunities in Employment”.

2.F Quang is talking about the enrolment rate in secondary school in sub-Saharan Africa in 2003.

3.T Lan thinks girls may be kept home to do housework.

4.NG In general, girls do better than boys at all levels ò education.

5.T Minh believes gender discrimination in education starts at home because parents treat boys and girls differently.

Tạm dịch

1. Lan, Quang và Minh đang làm dự án lớp “Những cơ hội bình đẳng trong công việc”.

2. Quang đang nói về tỷ lệ đăng ký học cấp 2 ở vùng hạ Sahara châu Phi vào năm 2013.

3. Lan nghĩ rằng con gái có thể bị giữ ở nhà để làm việc nhà.

4. Nói chung, con gái làm tốt hơn con trai ở tất cả các bậc giáo dục.

5. Minh tin rằng phân biệt giới tính bắt đầu ở nhà bởi vì ba mẹ đối xử với con trai và con gái khác nhau.

3. Task 3 Unit 6 lớp 10 Getting Started 

Read the conversation again and answer the questions. (Đọc đoạn hội thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)  

1. What was the enrolment rate in sub-Saharan African in 2010? (Tỷ lệ đến trường ở vùng hạ Sahara châu phi năm 2010 là bao nhiêu?)

2. Why can't girls go to school according to Quang? (Theo Quang tại sao con gái không thể đi học được)

3. What is the enrolment rate in schools in Viet Nam? (Tỷ lệ đi học ở Việt Nam là bao nhiêu?)

4. Who earns more college degrees in Viet Nam? (Ai là người có nhiều bằng dại học hơn ở Việt Nam)

5. Why should gender discrimination be eliminated ? (Tại sao phân biệt giới tính nên bị loại bỏ?)

Guide to answer

1. Only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school. (Chỉ 82 nữ trên 100 nam học ở trường cấp 2.)

2. Because they might be forced to work at home and in the fields. (Bởi vì họ bị bắt làm việc ở nhà và trên đồng.)

3. There are slightly more boys than girls in both primary and secondary school. (Có nhiều nam hơn nữ một chút đăng kỷ học ở trường cấp 1 và cấp 2.)

4. Women (Phụ nữ)

5. Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education. (Phân biệt giới tính phải được loại bỏ để mà mọi người có những cơ hội bình đẳng trong giáo dục.)

4. Practice

4.1. Choose the best answers

Question 1: Don’t you think my jeans need _______?

A. clean                B. to clean              C. cleaning              D. cleans

Question 2: They will never forget _______ the Prince.

A. see                  B. to see                  C. seeing                 D. will see

Question 3: This exit door can __________ in case of emergency.

A. be opened       B. open                    C. to open               D. is opened

Question 4: More progress in gender equality will be made ___________ the Vietnamese government.

A. in                      B. for                       C. by                       D. of

Question 5: His teacher regrets _______ him that his application for the job has been turned down.

A. tell                    B. to tell                  C. telling                  D. tells

Question 6: Earl was one of the first American artists ………………… landscapes.

A. painting            B. painted               C. for painting         D. to paint

Question 7: Total weight of all the ants in the world is much greater than .................

A. to all human beings            B. all human beings is that

C. that of all human beings     D. is of all human beings

Question 8: Each mediocre book we read means one less great book that we would otherwise have a chance ____________.

A. to read them        B. read                  C. reading               D. to read

Question 9: ____________his illness, he had to cancel the appointment.

A. However              B. Despite             C. If                        D. Because of

Question 10: I don’t think that men are ________ leaders than women.

A. good                    B. gooder              C. better                 D. well

Để làm quen với chủ đề "Gender Equality", mời các em cùng đến với phần trắc nghiệm Unit 6 Getting Started Tiếng Anh 10 mới sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần đọc bài và trả lời các câu hỏi; đồng thời ghi nhớ các từ vựng sau:

  • equal opportunity: cơ hội bình đẳng 
  • enroll (v): theo học
  • gender discrimination: phân biệt giới tính
  • be forced to do: bị bắt buộc làm gì
  • college degree: bằng đại học
  • slightly (adv): nhẹ 
  • treat (v): đối xử
  • eliminate (v): loại bỏ
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM