Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Writing

Bài học Unit 6 lớp 10 mới phần Writing hướng dẫn các em cách lập dàn ý và viết bài viết liên quan đến chủ đề "Những bà mẹ đi làm". Để hiểu rõ hơn, mời các em theo dõi bài học.

Unit 6 lớp 10: Gender Equality - Writing

Working Mothers (Các bà mẹ đi làm) 

1. Task 1 Unit 6 lớp 10 Writing

The following text about the advantages of — 3. being a working mother is missing the detailed explanations. Put the explanations (a-c) in the yellow box in the appropriate blanks (1-3). (Bài văn sau nói về những thuận lợi của việc là một người mẹ đi làm mà đang thiếu những giải thích chi tiết. Đặt những giải thích (a - c) trong khung màu vàng vào trong khoảng trống thích hợp (1 - 3).)

Advantages of being a working mother

Mothers should be greatly encouraged to work outside the home.

First, working mothers contribute to household income.

1. __________________

Second, working mothers are good educators for their children.

2. __________________

Finally, working mothers set good examples for their children.

3. __________________

Clearly, mothers should be strongly supported to work outside the home.

a. When children see how their parents work hard to support the families and share domestic responsibilities they will learn from them. Such family values as hard work, responsibilities and love are likely to pass down from generation to generation.

b. They help their husbands pay household expenses and satisfy their children's growing needs. Life is getting more and more expensive, so women's salaries are becoming important to their household budgets.

c. Experiences at work widen their knowledge and gradually mature them. Through working they discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and can find good ways to educate their children.

Guide to answer

1.b     2.c     3. a

Tạm dịch:

Thuận lợi của việc là một người mẹ đi làm

Những người mẹ nên được khuyến khích nhiều để đi làm việc bên ngoài. Đầu tiên, những người mẹ đi làm đóng góp cho thu nhập gia đình. Họ giúp chồng mình trả chi phí gia đình và thỏa mãn nhu cầu đang tăng lên của đứa trẻ. Cuộc sông ngày càng đắt đỏ vì vậy lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng trong ngân sách gia đình của họ.

Thứ hai, những người mẹ đi làm là những người giáo dục tốt cho con trẻ. Kinh nghiệm làm việc mở rộng kiên thức của họ và dần dần làm họ trưởng thành. Qua công việc, họ khám phá điểm mạnh và điểm yếu của họ, trở nên hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách hay để giáo dục con cái. 

Cuối cùng, những người mẹ đi làm là ví dụ tốt cho con cái của họ. Khi bọn trẻ thấy cha mẹ chúng làm việc vất vả như thế nào để chu cấp cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học từ họ. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu có thể truyền từ thê hệ này sang thế hệ khác.

Rõ ràng, những người mẹ nên được hỗ trợ mạnh mẽ để làm việc bên ngoài.

2. Task 2 Unit 6 lớp 10 Writing

Read the text in 1 again. Complete the following outline. (Đọc bài văn trong phần 1 lần nữa. Hoàn thành dàn bài sau.)

Topic sentence: Mothers should be greatly encouraged to work outside the home.

A. Supporting idea 1: Working mothers contribute to household income.

Explanations:

1. They help pay household expenses and satisfy children's growing needs.

2. ______________

B. Supporting idea 2: Working mothers are good educators for their children.

Explanations:

1. Experiences at work widen their knowledge and mature them.

2. ____________________

C. Supporting idea 3: Working mothers set good examples for their children.

Explanations:

1. __________

2. Such family values as hard work, responsibilities and love pass down.

Concluding sentence: Clearly, mothers should be strongly supported to work outside the home.

Guide to answer

A. 2. Life is getting expensive, so women’s salaries are becoming important to their household budgets.

B. 2. They discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and look for good ways to educate children.

C. 1. Children see parents work hard and share domestic responsibilities and they learn from them.

Tạm dịch:

Câu chủ đề: Những người mẹ nên được khuyến khích nhiều để đi làm bên ngoài.

A. Ý kiến hỗ trợ 1. Những người mẹ đi làm đóng góp cho thu nhập gia đình.

Giải thích: 

1. Họ giúp trả chi phí gia đình và thỏa mãn nhu cầu đang tăng lên của trẻ con.

2. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ vì vậy lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng trong ngân sách gia dinh của họ.

B. Ý kiến hỗ trợ 2. Những người mẹ đi làm là những người giáo dục tôt cho con trẻ.

Giải thích: 

1. Kinh nghiệm làm việc mở rộng kiến thức của họ và dần dần làm họ trưởng thành.

2. Họ khám phá điểm mạnh và điểm yếu của họ, trở nên hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách hay để giáo dục con cái.

C. Ý kiến hỗ trợ 3. Những người mẹ đi làm là ví dụ tốt cho con cái của họ.

Giải thích:

1. Bọn trẻ thấy cha mẹ chúng làm việc vất vả như thế nào dể chu cấp cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học từ họ.

2. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chì, trách nhiệm và tình yêu có thể truyền thế hệ này sang thế hệ khác.

3. Task 3 Unit 6 lớp 10 Writing

Discuss with a partner how the following words are used in the text in 2. (Thảo luận với một người bạn em, những từ sau được dùng như thế nào trong bài văn trong mục 2.)

Guide to answer

"First, secondly, finally, clearly" are used to connect or sequence the ideas in writing.

("First, secondly, finally, clearly" được dùng để liên kết hoặc duy trì những ý trong bài viết.)

4. Task 4 Unit 6 lớp 10 Writing

Write a similar text about the disadvantages of being a working mother. (Viết một bài tương tự về bất lợi của người mẹ đi làm. )

Disadvantages of being a working mother

A. having traditional roles: housewives, housekeepers; doing housework, looking after husbands and children; caregivers for elderly people

B. not having enough time: men work at office, women work at office and at home; after work, do chores, take care of families, no time to relax

C. not being good workers: tiring household chores affect work, cannot concentrate or work effectively; worry about kids and housework

Tạm dịch

Bất lợi của những bà mẹ đi làm

A. có các vai trò truyền thống: nội trợ, quản gia; làm việc nhà, chăm sóc chồng con; người chăm sóc người già

B. không có đủ thời gian: nam làm việc tại văn phòng, nữ làm việc tại văn phòng và tại nhà; sau giờ làm việc, chăm sóc gia đình, không có thời gian để thư giãn

C. không phải là người lao động giỏi: làm việc nhà mệt mỏi ảnh hưởng đến công việc, không thể tập trung hoặc làm việc hiệu quả; lo lắng về con cái và việc nhà

Guide to answer

Mothers should be strongly discouraged from working outside the home

First, women have traditional roles as housewives and housekeepers. They should stay home, doing housework and looking after their husbands and children. In extendec I families where more than two generations live together, women are also the main care­givers for elderly people.

Secondly, working mothers do not have enough time. Men’s work finish at the office, bu: women’s work is extended to their households. After an eight-hour working day, these exhausted women have to do household chores, take care of their husbands and children without having time to relax.

Finally, working mothers can not be good workers. Tiring and boring chores at home negatively affect women’s tasks in their working place. They can not concentrate or work effectively as those who do not have to worry about taking kids to school, picking them up after school and doing housework.

Clearly, mothers should not be encouraged to work outside the home. 

Tạm dịch:

Những người mẹ không nên được khuyến khích đi làm việc bên ngoài.

Đầu tiên, phụ nữ có vai trò truyền thống như là nội trợ và quản gia. Họ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng và con cái của họ. Ở những gia đình lớn mà có hơn 2 thế hệ sống cùng nhau, phụ nữ củng là người chăm sóc chính cho những người lớn hơn.

Thứ hai, những người mẹ đi làm không có đủ thời gian. Công việc của đàn ông hoàn thành ở văn phòng, nhưng công việc của phụ nữ kéo dài dến nhà của họ. Sau một ngày làm việc 8 tiếng, những người phụ nữ mệt mỏi này phải làm những việc nhà, chăm sóc chồng và con cái của họ mà không có thời gian để thư giãn.

Cuối cùng, những người phụ nữ đi làm không thể là những nhân viên tốt. Việc nhà chán và mệt mỏi ảnh hưởng tiêu cực dến nhiệm vụ của phụ nữ ở nơi làm việc. Họ không thể tập trung hoặc làm việc hiệu quả như những người không phải lo lắng về việc đưa con cái đến trường, đón chúng sau giờ học và làm việc nhà.

Rõ ràng, những người mẹ không nên được khuyến khích làm việc bên ngoài.

5. Practice Task 1

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 1: It’s boring and tiring to do housework.

A. Doing housework is boring and tiring.

B. It’s interesting doing housework.

C. Don’t do housework.

D. Boring and tiring is housework.

Question 2: We should promote female’s right to vote.

A. Female’s right to vote should be promoted.

B. Right female’s vote should promote.

C. Promoting female’s right to vote is important.

D. We won’t want females to vote.

Question 3: Women spend more time on unpaid domestic work in comparison with men.

A. Some women’s work is unpaid.

B. Women have to do more housework than men.

C. In comparison, men spend more time on unpaid domestic work.

D. Women should spend more time on unpaid domestic work

Question 4: It is necessary to have policies that were inclusive for women and vulnerable groups.

A. We don’t need to have policies that were inclusive for women and vulnerable groups.

B. Policies that were inclusive for women and vulnerable groups need to be passed.

C. Necessarily, having policies that were inclusive for women and vulnerable groups.

D. Women and vulnerable groups should be protected.

Question 5: Obesity may be considered a serious health problem.

A. We shouldn’t be obese.

B. Serious health problem is considered.

C. We think obesity is a serious health problem.

D. Being obese is good for health.

6. Practice Task 2

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: I/ not/ married/ pursue/ think/ should/ a/ not/ career.

A. I think married women should not pursue a career.

B. I think not married women should pursue a career.

C. I think women married should not pursue a career.

D. I think a married women should not pursue career.

Question 7: adolescent/ UNICEF/ girls’ health/ helps/ and/ adolescent/ wellbeing/ countries/ advance.

A. UNICEF helps advance countries adolescent girls’ health and wellbeing.

B. UNICEF helps countries advance girls’ health and adolescent wellbeing.

C. UNICEF helps advance countries and adolescent girls’ health wellbeing.

D. UNICEF helps countries advance adolescent girls’ health and wellbeing.

Question 8: Girls/ of/ and/ women/ negative/ of/ suffer/ gender/ most/ norms/ the/ and/ impacts/ rigid/ roles.

A. Girls and women suffer the most of rigid impact of negative gender norms and roles.

B. Girls and most of women suffer the negative rigid impact of gender norms and roles.

C. Girls and women suffer most of the negative impact of rigid gender norms and roles.

D. Girls and women suffer most of the negative norms and roles impact of rigid gender.

Question 9: against/ may/ a/ Employers/ female/ employee/ not/ based/ discriminate/ on/ a/ pregnancy.

A. Employers may discriminate not against a female employee based on a pregnancy.

B. Employers may not discriminate against a based on female employee a pregnancy.

C. Employers may not discriminate against a female employee based on a pregnancy.

D. Employers not may discriminate against a female employee based on a pregnancy.

Question 10: Women/ to/ are/ be/ less/ receive/ and/ likely/ promoted/ than/ be men

A. Women are less likely than men to receive training and be promoted.

B. Women be less likely than men to receive training and are promoted.

C. Women are less likely than men receive to training and be promoted.

D. Women are less likely than men receive training and to be promoted.

Để rèn luyện kĩ năng viết câu và chuyển đổi câu sao cho nghĩa không đổi, mời các em đến với phần trắc nghiệm Unit 6 Writing Tiếng Anh 10 mới sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

8. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, biết cách lập dàn ý, viết một đoạn văn về bất lợi của những bà mẹ đi làm và ghi nhớ các từ vựng hỗ trợ cho quá trình viết:

  • gender preference: ưu tiên giới tính
  • limitation (n): sự hạn chế
  •  pursue (v); theo đuổi
  • domestic responsibilities: cộng việc nội trợ
  • pass down: truyền xuống
  • expenses (n): chi tiêu
  • concentrate (v): tập trung
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM