Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Reading

Bài học Unit 9 lớp 10 mới phần Reading hướng dẫn các em xây dựng từ vựng, đọc hiểu và trả lời về chủ đề "Bảo vệ môi trường". Thông qua các dạng bài tập khác nhau, các em sẽ hiểu rõ hơn về chủ đề này. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Reading

1. Task 1 Unit 9 lớp 10 Reading

What do you think the environmental impact in each photo is? Read the text quickly and check your answers.  (Em nghĩ tác động gì ảnh hưởng đến môi trường trong mỗi bức hình? Đọc nhanh bài đọc và kiểm tra câu hỏi.)

Guide to answer

1. noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)

2. water pollution (ô nhiễm nước)

3. air pollution (ô nhiễm không khí)

4. soil pollution (ô nhiễm đất)

2. Task 2 Unit 9 lớp 10 Reading

Quickly read the text and select the best title.  (Đọc nhanh bài văn và chọn đề tựa hay nhất.) 

Tạm dịch:

Ô nhiễm môi trường là một trong những tác động của hoạt động con người vào trái đất: Nó cũng là một trong những vấn đề lớn nhất của thế giới ngày nay. Ô nhiễm môi trường là nguyên nhân của vài bệnh mà hầu hết con người không hề biết. Có 4 loại ô nhiễm: ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn.

Hầu hết ô nhiễm không khí là do việc đốt nhiên liệu hóa thạch, từ phương tiện xe cộ, nhà máy, máy bay và tên lửa. Điều này có thể gây ra mưa axít mà gây hại cho nước, đất và cây cỏ. Ô nhiễm không khí cũng gây hiệu ứng nhà kính mà dẫn đến việc Trái Đất nóng dần lên, tan băng ở cực, mực nước biển dâng cao và thiếu đất.

Ô nhiễm đất là kết quả của việc vứt các chất nhựa hoặc rác vô cơ khác xuống đất và sử dụng quá nhiều phân bón hóa học trong nông nghiệp. Những ảnh hưởng lâu dài của ô nhiễm đất là cây cỏ bị ô nhiễm và giảm độ màu mỡ của đất.

Ô nhiễm nguồn nước là kết quả của việc vứt các chất gây ô nhiễm như chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, dầu và chất hóa học khác xuống sông, mà làm cho nguồn nước bị bẩn hoặc bị ô nhiễm. Việc tắc nghẽn rác trên sông cũng có thể gây ra ô nhiễm. Những ảnh hưởng của ô nhiễm nước bao gồm việc phá hủy hệ thống sinh thái sông, hồ và ô nhiễm nước ngầm, mặt nước và nước biển.

Ô nhiễm tiếng ồn do âm thanh khó chịu và lớn của xe cộ, đường xe lửa, máy bay và động cơ phản lực, máy móc, nhà máy và nhạc cụ. Nó có thể gây căng thẳng và những vấn đề tâm lý và sức khỏe cho con người như tăng tỉ lệ bệnh tim và gây hại cho khả năng nghe. 

Ô nhiễm môi trường đang trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng hoặc là mối đe dọa mà cần được quan tâm càng sớm càng tốt không chỉ cho mục đích môi trường, mà còn cho những người đang sống trong đó.

a. Natural Resource Depletion (tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt)

b. The Long-term Damage of Soil (tàn phá đất)

c. Environmental Pollution (ô nhiễm môi trường)

d. The Destruction of Ecosystem (hủy hoại hệ sinh thái)

Guide to answer

c. Environmental Pollution 

3. Task 3 Unit 9 lớp 10 Reading

Match each highlighted word in the text with its definition below. (Nối từ được đánh dấu trong bài với định nghĩa đúng bên dưới.)

Guide to answer

1. ecosystem

2. pesticides

3. inorganic

4. vegetation

5. fertilizer

6. pollutants

Tạm dịch:

1. hệ sinh thái: một phức hợp những mối quan hệ phức tạp giữa những nguồn sống, môi trường sống và nơi ở của một khu vực. Nó bao gồm những cây, động vật, cá, chim...

2. thuốc trừ sâu: chất hóa học được cùng dể giết côn trùng

3. vô cơ: không liên quan đến động vật, cây cối

4. thực vât: cây cối nói chung

5. phân bón: phân bón hoặc chất mà hỗ trợ cây phát triển

6. chất gây ô nhiễm: những thứ mà làm cho không khí, nước và đất bị bẩn và ô nhiễm

4. Task 4 Unit 9 lớp 10 Reading

Are the sentences true (T) or false (F)? Correct the false sentences. (Những câu này đúng (T) hay sai (F)? Sửa câu sai.) 

Guide to answer

1-F.  Environmental pollution results from natural disasters. (Ô nhiễm môi trường là do thiên tai.)

2-F. The greenhouse effect is a result of water pollution.(Hiệu ứng nhà kính là kết quả của ô nhiễm nước.)

3-T. Using a lot of fertilizers can reduce soil fertility. (Sử dụng nhiều phân bón có thể làm giảm độ màu mỡ của đất. )

4-T. Water pollutants are things such as detergents, pesticides, oil, other chemicals and rubbish blockages in rivers that make water contaminated. (Chất gây ô nhiễm nước là những thứ như chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, dầu, những hóa chất khác và nghẽn rác ở sông mà làm cho nước bị ô nhiễm. ) 

5-T. Noise pollution can increase heart rate and damage hearing. (Ô nhiễm tiếng ồn có thể làm tăng bệnh tim và gây hại đến khả năng nghe. )

6-T. Environmental pollution needs to be taken care for the sake of the environment and the people that live in it. ( Ô nhiễm môi trường cần được quan tâm cho mục đích môi trường và người sống trong nó. )

5. Task 5 Unit 9 lớp 10 Reading

Work in groups. Discuss the types of pollution in your neighbourhood and their consequences. (Làm theo nhóm. Thảo luận những loại ô nhiễm trong khu vực và kết quả của chúng.) 

Guide to answer

There is soil pollution in my neighbourhood. People throw much garbage on the ground, which makes the soil contaminated. This also creates/causes the decrease of soil fertility and the production of rice is getting more and more difficult. Besides, water pollution is also a big problem. People throw garbage into the rivers and lakes, factories nearby release waste water including poisonous chemicals. Water pollution results in some dead disease like cancer or food poisoning. Fresh water becomes rare and more expensive so some low-income families can’t afford it.

Tạm dịch:

Xóm tôi bị ô nhiễm đất. Người ta ném rất nhiều rác trên mặt đất, làm cho đất bị ô nhiễm. Điều này cũng làm giảm đi độ màu mỡ của đất và việc sản xuất lúa gặp trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, ô nhiễm nước cũng là một vấn đề lớn. Mọi người thải rác ra sông hồ, nhà máy thì thải các nước thải gồm nhiều hóa chất độc hại. Ô nhiễm nước đã gây ra nhiều căn bệnh chết người như ung thư hay là ngộ độc thực phẩm. Nước sạch trở nên hiếm và đắt hơn nên một vài hộ có thu nhập thấp không thể mua được nó.

6. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Nature gave us all necessary resources to live and prosper. Now it is in danger and needs our help. What else we can do to protect environment? First of all this decisions must be made on governmental level and provide legal limitations for industries that emit a lot of greenhouse gases. We must unite together in order to protect the place we live in. People are an integral part of nature, we are dependent of it as we cannot imagine our life without nature. So why to destroy environment and bite the hand that feeds you? We must stop deforestation and plant trees on cut down areas. Trees are natural filter of air that absorb carbon dioxide and produce oxygen. Cutting down trees we deprive animals of their natural environment and the soil begin to grow in erosion. Planting trees will save birds and other animals.

We often make forced choices that are advertised on TV. Manufacturers try to rise their profits and sell more products. Sometimes we have so many unnecessary things we do not use. Imagine that you are moving your house, what are the necessary items you may need to live, only several bags. In reality the matter is opposite. There are a lot of things we do not use. People have to reconsider their views of life and promote healthy and ecologically friendly lifestyle. It is up to us to change situation for better and leave good legacy for generations to come.

Question 1: What is in danger and need our help?

A. people            B. water            C. nature             D. weather

Question 2: Are we dependent on nature?

A. Yes we are     B. No, we’re not

Question 3: Why should we plant trees?

A. To save animals     B. To sell woods     C. To deforest     D. To prevent flood

Question 4: What do the writer take moving house as an example for?

A. We move house so many times.

B. We have so many unnecessary things we do not use.

C. We waste money so much.

D. We use all the thing that we buy.

Question 5: What do people have to reconsider?

A. their views of life                 

B. promote healthy lifestyle.

C. promote ecologically friendly lifestyle.

D. all are correct

7. Practice Task 2

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Sometimes people forget how we depend __________ (6) nature and environment surrounding us. We spend mindlessly __________ (7) resources given by nature and believe that they are unlimited. Over the last millennia the population on the planet grew immensely and our needs increase with every year. We achieved great breakthrough in industry __________ (8) other fields of production. But this growth resulted in poor environmental conditions. It seems that every achievement and advancement only __________ (9) damage to nature.

We __________ (10) natural resources thoughtlessly for many years. Once we exhausted one resource we started to use up another alternative. Have you ever thought what our life will be when coal and oil will come to the end? Plug-in hybrid vehicles are good solutions for the fuel crisis to come.

Question 6: A. in           B. on               C. for              D. with

Question 7: A. the         B. a                 C. x                D. an

Question 8: A. so          B. but              C. and             D. or

Question 9: A. make     B. have           C. get              D. do

Question 10: A. use      B. used           C. are using     D. have been using

Để biết thêm các từ vựng và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu với chủ đề "Preserving The Environment", mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 9 Reading Tiếng Anh 10 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

9. Conclusion

Qua bài học này các em cần đọc bài, làm bài tập đầy đủ và ghi nhớ các từ vựng sau:

  • ecosystem: hệ sinh thái
  • pesticides: thuốc trừ sâu
  • inorganic: vô cơ
  • vegetation: thực vật
  • fertilizer: phân bón
  • pollutants: chất gây ô nhiễm
Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM