Unit 7 lớp 10: Cultural Diversity - Listening

Bài học Unit 7 lớp 10 mới phần Listening hướng dẫn các em nghe, làm các bài tập liên quan đến chủ đề "Sự đa dạng văn hóa". Qua bài học, các em rút ra những điều học được từ phong tục đám cưới người Amish.

Unit 7 lớp 10: Cultural Diversity - Listening

Cultural diversity (Sự đa dạng văn hóa)

1. Task 1 Unit 7 lớp 10 Listening

You are going to listen to a talk about the wedding traditions of the Amish community living in Pennsylvania, the USA. Make your own predictions about them by deciding whether the following statements are true (T) or false (F). (Bạn sẽ nghe một bài nói về đám cưới truyền thống của cộng đồng người Amish sống ở Pennysylvania, Mỹ. Tự đoán về họ bằng cách quyết định những câu sau đây đúng (T) hay sai (F).) 

Click to listen

Guide to answer

1.F     2.F     3.T     4.T     5.T

Tạm dịch

1. Đám cưới của người Amish diễn ra vào mùa xuân

2. Cha mẹ người Amish chọn bạn đời cho con họ

3. Tiệc đám cưới được tổ chức ở nhà của ba mẹ cô dâu.

4. Cặp đôi dành đêm đầu tiên tại nhà cô dâu

5. Sau khi kết hôn, người đàn ông bắt đầu nuôi râu

2. Task 2 Unit 7 lớp 10 Listening

Listen to the talk and check your answers in 1. (Nghe bài nói chuyện và kiểm tra câu trả lời trong mục 1.)

Click to listen

Audio Script:

Today, I will talk about the Amish weddings. Most Pennylvania Amish weddings take place from late October through December. Traditionally, they are help on Tuesdays and Thursdays, so there is time in between to get ready for and clean up after each. Even so, it can get pretty busy during the ‘wedding season’, with some Amish going to two or three weddings in one day! 

While parents do not select who their children will marry, approval must be given. The couple planning to marry are announced at a church service. The wedding service itself help in the home of the bride’s parents. After the service, the benches are put together to form tables for the wedding meal for about 200 — 300 guests. In the afternoon, the younr people enjoy singing, and after that those who have stayed through the day join the evening meal.

After spending the night at the bride’s home, the next day the newly-weds help with the clean-up from the day before. The couple then spends upcoming weekends visiting relatives, sometimes stopping at five or six houses between a Friday and Sunday night. Wedding gifts are usually given to them at this time. By the next spring, the couple is usually ready to move into a home of their own, and the groom will begin growing his beard. This is an Amish tradition that signifies a man is married.

Tạm dịch

Hôm nay, tôi sẽ nói về đám cưới của người Amish. Hầu hết các đám cưới Pennylvania Amish diễn ra từ cuối tháng Mười đến tháng Mười Hai. Theo truyền thống, họ được giúp đỡ vào thứ Ba hàng tuần, vì vậy có thời gian để chuẩn bị và dọn dẹp sau mỗi ngày. Mặc dù vậy, có thể trở nên khá bận rộn trong 'mùa cưới', với một số Amish sẽ đến hai hoặc đám cưới trong một ngày! 

Trong khi cha mẹ không chọn người con cái của họ sẽ kết hôn, phải chấp thuận. Các cặp vợ chồng có kế hoạch kết hôn được công bố tại một dịch vụ tổ chức tại nhà thờ. Các dịch vụ đám cưới tự giúp đỡ trong nhà của cha mẹ của cô dâu. Sau đó, các băng ghế được đặt cùng nhau hình thành các bàn tiệc cho bữa ăn cưới cho khoảng 200 - 300 khách. Vào buổi chiều, những người trẻ thích hát, và sau đó những người đã ở lại suốt cả ngày tham gia bữa ăn tối.

Sau khi qua đêm tại nhà của cô dâu, ngày hôm sau những người vợ mới cưới giúp dọn dẹp từ ngày hôm trước. Các cặp vợ chồng sau đó dành cuối tuần sắp tới thăm thân nhân, đôi khi dừng lại ở năm hoặc sáu ngôi nhà giữa một đêm thứ sáu và chủ nhật. Quà tặng đám cưới thường được trao cho họ vào lúc này. Vào mùa xuân năm sau, cặp đôi thường sẵn sàng dọn vào nhà riêng của họ, và chú rể sẽ bắt đầu để râu. Đây là một truyền thống Amish có nghĩa là một người đàn ông đã kết hôn.

3. Task 3 Unit 7 lớp 10 Listening

Listen to the talk again and complete the missing information, using no more than three words. (Nghe bài nói lần nữa và hoàn thành thông tin còn thiếu, sử dụng không hơn 3 từ.)

Click to listen

Most Pennsylvania Amish weddings take place from late October through (1) December on Tuesdays and Thursdays. During the wedding season, some Amish go to (2) two or three weddings in one day.

Amish parents don’t select who their children will marry, but (3) approval must be given. After the wedding service at the house of the bride’s parents, benches are put together to form tables for the (4) wedding meal for about 200 to 300 guests. After spending the night at the bride’s home, the newly-weds help with the clean-up from the day before. The couple then spends the following weekends (5) visiting relatives, sometimes stopping at five or six houses between Friday and Sunday night. Wedding gifts are usually given to them at this time.

Tạm dịch:

Hầu hết các đám cưới người Amish ở Pennysylvania diễn ra từ cuối tháng 10 cho đến tháng 12. Vào những ngày thứ ba và thứ năm. Trong mùa cưới, một số người Amish đi dự từ 2 - 3 lễ cưới trong một ngày.

Cha mẹ người Amish không chọn người mà con họ kết hôn, nhưng sự chấp nhận phải dược đưa ra. Sau đám cưới ở nhà cha mẹ cô dâu, những băng ghế sẽ được ghép lại để tạo thành bàn cho bữa tiệc cưới cho khoảng 200 - 300 khách. Sau khi dành một đêm ở nhà cô dâu, những người mới cưới giúp việc lau dọn từ ngày hôm trước. Các cặp đôi dành ra cuối tuần để thăm họ hàng, thỉnh thoảng dừng chân ở 5 hoặc 6 nhà giữa ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Quà cưới thường được tặng cho họ lúc đó. 

4. Task 4 Unit 7 lớp 10 Listening

Work in pairs. Name three things you have learnt about the Amish wedding customs. Did you find anything unusual or interesting? Tell your partner. (Làm theo cặp. Đánh tên 3 thứ mà bạn học được về đám cưới người Amish. Em có thấy điểu gì bất thường hoặc thú vị không? Kể cho bạn em nghe.)

Guide to answer

Three things about the Amish wedding customs: (3 thứ mà bạn học được về đám cưới người Amish)

- The children choose their partners. (Bọn trẻ được chọn bạn đời.)

- The couple spends the first night in bride’s home. (Cặp đôi dành đêm đầu tiên ở nhà cô dâu.)

- The most unusual is that they use the benches to form the table for wedding. (Điều bất thường nhất là họ sử dụng băng ghế để làm bàn cho lễ cưới.)

5. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. legend       B. garter       C. Gemini            D. engage

Question 2: A. contrast     B. export      C. complicated     D. object

Question 3: A. partner      B. magpie     C. handkerchief   D. ancestor

Question 4: A. cancer      B. mystery     C. present           D. protest

6. Practice Task 2

Choose the best answer

Question 1: She is ....... singer I've ever met.

A. worse            B. bad                C. the worst           D. badly

Question 2: Mary is ....... responsible as Peter.

A. more             B. the most         C. much                 D. as

Question 3: It is ....... in the city than it is in the country.

A. noisily          B. more noisier     C. noisier              D. noisy

Question 4: She sings ........... among the singers I have known.

A. the most beautiful            B. the more beautiful

C. the most beautifully         D. the more beautifully

Question 5: She is ....... student in my class.

A. most hard-working           B. more hard-working

C. the most hard-working     D. as hard-working

Để biết thêm nhiều từ vựng giúp việc nghe hiểu dễ dàng hơn, mời các em cùng đến với phần trắc nghiệm Unit 7 Listening Tiếng Anh 10 mới ngay sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

8. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến bài nghe, đồng thời kể ra những điều các em học được từ phong tục đám cưới người Amish.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM