Unit 7 lớp 10: Cultural Diversity - Getting Started

Bài học Unit 7 lớp 10 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề "Cultural Diversity". Thông qua các dạng bài tập khác nhau, các em sẽ được tìm hiểu về đám cưới ở Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các em theo dõi bài học.

Unit 7 lớp 10: Cultural Diversity - Getting Started

Wedding in Viet Nam (Đám cưới ở Việt Nam)

1. Task 1 Unit 7 lớp 10 Getting Started 

Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Click to listen

Maria: Hi Kevin! What are you reading?

Kevin: Hello Maria! I'm reading a book about Vietnamese weddings. 

Maria: I see. Do you need the information for a school assignment?

Kevin: Yes. I'm preparing for my presentation about the similarities and differences between a traditional Vietnamese wedding and a modern one. 

Maria: That's interesting! So what are the similarities? 

Kevin: Both weddings include the proposal ceremony, the engagement ceremony and the wedding ceremony.

Maria: And the differences?

Kevin: The ceremonies are less complicated in modern weddings.  

Maria: Sounds better. I guess the bride and groom will be much happier if they don't have to waste money on unnecessary things.

Kevin: Well. in fact, wedding expenses these days are much greater than in the past.

Maria: Why's that? What's the biggest cost?

Kevin: The reception is the most expensive, especially if it is held in a big hotel.

Maria: I guess the couples get support from their families.

Kevin: Yes. of course. Some parents cover most expenses of the wedding. The bride and groom also get money as presents from the guests.

Maria: Sounds good. They're surely the happiest people on their wedding day no matter what the costs are!

Kevin: That's true.

Maria: Well, I have to go now. Good luck with your presentation!

Kevin: Goodbye!

Tạm dịch:

Kevin: Chào Maria! Mình đang đọc một quyển sách về đám cưới của người Việt Nam.

Maria: Mình biết. Bạn cần thông tin cho bài tập được giao ở trường à?

Kevin: Đúng vậy. Mình đang chuẩn bị một bài thuyết trình về sự giống và khác nhau giữa một đám cưới của người Việt Nam truyền thống và hiện đại.

Maria: Nghe thú vị đấy. Vậy điểm giống nhau là gì?

Kevin: Cả hai đều bao gồm lễ cầu hôn (lễ chạm ngõ hay còn gọi là lễ xem mặt, lễ dạm ngõ), lễ đính hôn (lễ ăn hỏi) và lễ cưới.

Maria: Và sự khác nhau?

Kevin: Những buổi lễ sẽ ít phức tạp hơn trong đám cưới hiện đại.

Maria: Nghe hay hơn đấy. Mình đoán cô dâu và chú rể sẽ vui hơn nếu họ không phải tốn nhiều tiền cho những thứ không cần thiết.

Kevin: À, thực ra, chi phí đám cưới ngày nay lại nhiều hơn so với trong quá khứ.

Maria: Tại sao vậy? Cái nào tốn nhất?

Kevin: Tiệc chiêu đãi là tốn kém nhất đặc biệt nếu nó được tổ chức trong một khách sạn.

Maria: Mình đoán các cặp đôi nhận được sự hỗ trợ từ gia đình.

Kevin: Dĩ nhiên là có. Vài phụ huynh chi trả hầu hết cho các đám cưới. Cô dâu và chú rể cũng nhận được tiền như là quà từ khách.

Maria: Nghe hay đấy. Họ chắc chắn là những người hạnh phúc nhất trong ngày cưới của mình dù cho tốn bao nhiêu!

Kevin: Đúng vậy!

Maria: À, bây giờ mình phải đi rồi. Chúc cậu thuyết trình may mắn!

Kevin: Tạm biệt!

2. Task 2 Unit 7 lớp 10 Getting Started 

What is the conversation about? (Bài hội thoại nói về gì?)

a. The Vietnamese weddings (đám cưới của người Việt)

b. The Vietnamese superstitions (sự mê tín của người Việt)

c. The Vietnamese idea of success (quan điểm của người Việt về sự thành công)

Guide to answer

a. The Vietnamese weddings 

3. Task 3 Unit 7 lớp 10 Getting Started 

Read the conversation again and answer the questions. (Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi.) 

1. Why is Kevin reading a book about Vietnamese weddings? (Tại sao Kevin đọc sách về đám cưới của người Việt)

2. What are the similarities between a traditional Vietnamese wedding and a modern one? (Đâu là sự giống nhau giữa đám cưới truyền thống và hiện đại của người Việt)

3. How have wedding ceremonies changed? (Các buổi lễ thay đổi như thế nào?)

4. Do the couples get any kind of support? (Cặp đôi có nhận được sự hỗ trợ nào không?)

5. What do you think about these changes? (Bạn nghĩ gì về sự thay đổi này)

Guide to answer

1. Because he is preparing for his presentation about similarities and differences between a traditional Vietnamese wedding and a modern one. (Bởi vì cậu ấy đang chuẩn bị cho bài thuyết trình về sự giống và khác nhau của đám cưới truyền thống và hiện đại của người Việt.)

2.Both weddings include the proposal ceremony, the engagement ceremony and the wedding ceremony. (Cả hai đám cưới đều có lễ dạm ngõ, lễ đính hôn và đám cưới)

3. The modern wedding are less complicated. (Lễ cưới hiện đại ít phức tạp hơn.)

4. Yes, they get support from their parents and guests (Có họ nhận được hỗ trợ từ cha mẹ và khách mời)

5. They make the ceremonies more interesting. (Chúng làm cho những buổi lễ thêm hay hơn.)

4. Task 4 Unit 7 lớp 10 Getting Started 

Prepare a short talk about weddings in Viet Nam and report to the whole class. (Chuẩn bị một bài nói ngắn về đám cưới ở Việt Nam và tường trình với cả lớp.)

Guide to answer

Hey guys, I am Lan.Today I want to share with you some points about the traditional Vietnamese weddings.

First of all, the symbol of Vietnam wedding is two doves shaping the heart. Secondly, the weddings always include the proposal ceremony, the engagement and the wedding. On the engagement, the bride and grooms usually choose Ao dai - Vietnamese traditional clothes. Its colour is deserve such as: red, yellow, white. A special feature is, on the the engagement, the groom's family would make a trip to the bride's home with a gift of betel nuts to officially ask permission to receive the bride. On the wedding day, most of brides and grooms wear western white dress and suit.

Tạm dịch

Chào các bạn, tôi là Lan, Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một số điểm về đám cưới truyền thống của Việt Nam.

Trước hết, biểu tượng của đám cưới Việt Nam là hai chú chim bồ câu tạo hình trái tim. Thứ hai, đám cưới luôn bao gồm lễ cầu hôn, lễ đính hôn và đám cưới. Trong lễ đính hôn, cô dâu chú rể thường chọn áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam. Màu sắc của nó là xứng đáng như: đỏ, vàng, trắng. Điểm đặc biệt là trong lễ đính hôn, nhà trai sẽ làm lễ vật đến nhà gái với lễ vật là trầu cau để chính thức xin phép rước dâu. Trong ngày cưới, hầu hết các cô dâu, chú rể đều mặc trang phục áo dài trắng kiểu Tây.

5. Practice

5.1. Choose the best answers

Question 1: Our prices are _______ with those in other shops.

A. comparison     B. comparative     C. comparable     D. comparably

Question 2: He is in a much _______ mood than usual.

A. well                 B. good                 C. better              D. best

Question 3: Nowadays, Viet Nam doesn’t import many oil products ________ other countries.

A. in                    B. to                      C. from                D. with

Question 4: Her explanation certainly sounded _______.

A. belief              B. believe              C. believer          D. believable

Question 5: Someone had _______ left a window open.

A. care                B. careless            C. carelessness     D. carelessly

Question 6: Tell me ...................... you want and I will try to help you.

A. that                B. what                   C. who                D. which

Question 7: I find the origin of football is the most _________.

A. interest          B. interesting          C. interested       D. interestingly

Question 8: Though _______, they are good friends.

A. their sometimes quarrel                 B. to have a quarrel sometimes

C. they sometimes have a quarrel     D. of having a quarrel sometimes

Question 9: “Would you like another cup of coffee?" "I wouldn't _______ no."

A. say                B. tell                      C. speak               D. talk

Question 10: You should stop working too hard you’ll get sick.

A. or else           B. if                        C. in case              D. whereas

Để biết thêm các từ vựng và làm quen với chủ đề "Cultural Diversity", mời các em cùng đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 7 Getting Started Tiếng Anh 10 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

6. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần đọc bài và trả lời các câu hỏi về đám cưới ở nước ta; đồng thời ghi nhớ các từ vựng sau:

  • wedding ceremony /ˈwedɪŋˈserəməni/ (np): lễ cưới
  • proposal /prəˈpəʊzl/ (n): sự cầu hôn
  • complicated (adj): phức tạp
  • ceremony (N): lễ kỉ niệm
  • bride /braɪd/ (n): cô dâu
  • groom /ɡruːm/(n): chú rể 
  • superstition /ˌsuːpəˈstɪʃn/(n): sự tín ngưỡng, mê tín
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM