Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Writing

Bài học Unit 9 lớp 10 mới phần Writing giới thiệu đến các em các lời khuyên về việc tiết kiệm điện, nước sinh hoạt và hướng dẫn các em viết một bài văn đưa ra lời khuyên về việc sử dụng một nguồn tài nguyên có giới hạn.

Unit 9 lớp 10: Preserving The Environment - Writing

Pratical advice on water and electricity consumption (Lời khuyên thực tiễn về tiêu thụ nước và điện)

1. Task 1 Unit 9 lớp 10 Writing

What do you see in the picture? What does the text in the picture mean? Do you turn off the tap while you are brushing your teeth? (Em thấy gì trong hình? Câu trong hình có nghĩa gì? Em có tắt vòi nước trong khi đánh răng không?)

Guide to answer

- A person is turning off the tap while brushing teeth. It means you should save water and use water appropriately. (Một người đang tắt vòi nước khi đang chải răng. Nó có nghĩa là bạn nên tiết kiệm nước và sử dụng nước hợp lý.)

- Yes, I do. (Vang, tôi có)

2. Task 2 Unit 9 lớp 10 Writing

The following paragraphs are extracts from a student's talk giving some practical advice on reducing water and electricity consumption at home. Quickly read the text and match the headings (a-d) with the paragraphs (1-4). (Các đoạn văn sau đây là phần phụ từ bài nói của học sinh về việc đưa ra lời khuyên thực tế đổ giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà. Đọc nhanh bài văn và nối những để mục (A - D) với các đoạn văn (1 - 4) cho phù hợp.)

Guide to answer

1 - D       2 - C       3 - B       4 - A

Tạm dịch:

1. Giới thiệu những vấn đề môi trường

Nước mát, sạch rất quan trọng với cuộc sông bởi vì không ai có thể sông mà không có nước. Nó là một trong những tài nguyên thiên nhiên có hạn và đáng lo ngại nhất trên hành tinh chúng ta. Nước giữ trái đất xanh và chúng ta có thể chuyển dòng nước chảy thành điện hoặc năng lượng. Thế giới hiện đại của chúng ta đã tiêu thụ nhiều nước và điện. Vì vậy, bạn có nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nước cạn kiệt? Lời khuyên sau có thề giúp bạn giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà.

2. Những hành động để giảm việc tiêu thụ điện

Khi bạn rời phòng hoặc nhà, rút phích cắm những thiết bị điện như ti vi, radio, máy tính là một cách dễ dàng đểvtiết kiệm điện bởi vì những thiết bị này vẫn tiêu thụ năng lượng mặc dù chúng đang tắt.

3. Những hành động giảm việc tiêu thụ nước

Khi bạn sử dụng nước, bạn cũng tiêu thụ năng lượng. Tắt vòi nước cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc chải răng và giặt quần áo đầy thùng thay vì số lượng ít hơn cũng có thể giúp bạn giảm việc tiệu thụ điện và nước.

4. Việc tham gia của bạn vào việc bảo tồn môi trường

Lời khuyên trên rất đơn giản và không mới. Tuy nhiên, nếu bạn theo ít nhất một trong nhưng bí quyết này, bạn có thể tự hào về việc tham gia vào bảo tồn nước, một trong những tài nguyôn thiên nhiên có giới hạn và rất quan trọng trên Trái đất.

3. Task 3 Unit 9 lớp 10 Writing

Match the following sentences with the paragraphs (1 - 4) in 2. (Nối những câu sau với các đoạn văn (1 - 4) trong mục 2.)

Guide to answer

a-3. Turn the tap off until you need water to rinse your hands or brush your teeth, and wash full loads of laundry instead of smaller ones.

(Tắt vòi cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc chải răng và giặt quần áo đầy thùng thay vĩ số lượng ít hơn.)

b-1. Water is one of the limited natural resources. It can run out.

(Nước là một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn. Nó có thể cạn kiệt.)

c-4. You can be proud of your participation in the preservation of water.

(Bạn có thể tự hào về việc tham gia bảo tồn môi trường.)

d-2. Unplug the electronic devices when you leave a room or your home.

(Rút phích cắm các thiết bị điộn khi bạn rời phòng hoặc nhà.)

4. Task 4 Unit 9 lớp 10 Writing

Choose one of the limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2: paragraph 1 to introduce the type of pollution, paragraph 2 to give some practical advice and paragraph 3 to conclude. (Chọn một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn để viết 3 đoạn văn tương tự trong mục 2: đoạn 1 giới thiệu loại ô nhiễm, đoạn 2 đưa ra lời khuyên thực tế và đoạn 3 kết luận.)   

Guide to answer

Forests play an important part of life on earth. They absorb CO2 and harmful gases produced during burning fossil fuels, which reduce air pollution, heat, flood and other disasters. They are also home of a wide variety of fauna and floral.

Nontheless, nowadays, jungles’ area is decreasing because of exploitation of woods and land. So what we can do to stop them from disappearing gradually? First, build plans carefully of land use for public facilities and cultivation. Furthermore, the land that trees were cut down needs to be replaced by new plants and be taken care properly. Last but not least, government must raise awareness on the importance of trees in education, and build tree-growing campaigns across the country.

To sum up, forests must be protected to maintain the life on earth and steps must be taken to prevent further consequences.

Tạm dịch

Rừng đóng một phần quan trọng của cuộc sống trên trái đất. Chúng hấp thụ CO2 và các khí độc hại được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, làm giảm ô nhiễm không khí, cái nóng, lũ lụt và các thảm hoạ khác. Chúng cũng là nhà nhiều động vật và thực vật phong phú.

Tuy nhiên, ngày nay, khu rừng rậm đang giảm do khai thác gỗ và đất. Vì vậy, chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn chúng từ biến mất dần dần? Đầu tiên, xây dựng kế hoạch cẩn thận về sử dụng đất cho các cơ sở công cộng và canh tác. Hơn nữa, đất đã bị chặt cây cần phải được thay thế bằng cây mới và được chăm sóc cẩn thận. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chính phủ phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cây xanh trong giáo dục và xây dựng các chiến dịch phát triển cây trồng trên phạm vi cả nước.

Tóm lại, rừng phải được bảo vệ để duy trì cuộc sống trên trái đất và phải thực hiện các bước để ngăn ngừa hậu quả xa hơn.

5. Practice Task 1

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: What/ most/ important/ volunteer activity/ our area?

A. What is most important volunteer activity in our area?

B. What is most important volunteer activity at our area?

C. What is the most important volunteer activity at our area?

D. What is the most important volunteer activity in our area?

Question 2: The second/ priority/ train/ young people/ job application skills.

A. The second priority is training young people for job application skills.

B. The second priority is to train young people for job application skills.

C. The second priority is train young people for job application skills.

D. The second priority is to training young people for job application skills.

Question 3: He/ see/ advertisement/ the Youth Newspaper/ February 22th.

A. He saw the advertisement in the Youth Newspaper in February 22th.

B. He saw advertisement in the Youth Newspaper in February 22th.

C. He saw advertisement in the Youth Newspaper on February 22th.

D. He saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22th.

Question 4: He/ be/ creative, patient/ and/ have/ great love/ children.

A. He is creative, patient and has great love on children.

B. He is creative, patient and has great love with children.

C. He is creative, patient and has great love of children.

D. He is creative, patient and has great love for children.

Question 5: I/ can/ send/ you/ references/ the Director of the Happy Mind Charity Centre.

A. I can send you the references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.

B. I can send you the references to the Director of the Happy Mind Charity Centre.

C. I can send you a references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.

D. I can send you a references to the Director of the Happy Mind Charity Centre.

6. Practice Task 2

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: late/go/now/home/should/you/ it’s/and

A. It’s you should go late and home now.

B. It’s late you and should go home now.

C. It’s late and you should go home now.

D. It’s should go home and you late now

Question 7: give/the present/tomorrow/we/him/will

A. Tomorrow we will give him the present.

B. We will tomorrow give hime present the.

C. Tomorrow we give will hime the present.

D. Tomorrow we will give the present him.

Question 8: have/at the station/her/we/just met

A. We just have met her at the station.

B. We have just met her at the station.

C. We have met just her at the station.

D. We have just her met at the station.

Question 9: he/unhealthy/was/last week/./he/in hospital/looks

A. He looks in hospital. He was unhealthy last week.

B. He unhealthy. He was looks in hospital last week.

C. He looks unhealthy. He was in hospital last week.

D. He looks unhealhy.He was hospital in last week.

Question 10: weeks/in France/spend/I/will/next year/my holiday/for two

A. Next year I spend will my holiday in France for 2 weeks.

B. Next year I will spend in France my holiday for 2 weeks.

C. Next year I will spend for 2 weeks my holiday in France.

D. Next year I will spend my holiday in France for 2 weeks.

Để biết cách chuyển đổi câu cũng như rèn luyện kĩ năng viết, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 9 Writing Tiếng Anh 10 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

8. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, sắp xếp các lời khuyên về tiết kiệm điện, nước vào đúng thứ tự của một bài văn và sau đó viết một bài văn hoàn chỉnh theo bố cục đã học về một tài nguyên thiên nhiên có giới hạn và đưa ra cách bảo tồn nguồn tài nguyên đó.

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM