Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai lần số đó

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai lần số đó bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải các bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai lần số đó

1. Giải bài 1 trang 43 VBT Toán 4 tập 1

Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 42. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (Giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cách 1:

- Số tuổi của con = (số tuổi của mẹ và con - 30) : 2.

- Số tuổi của mẹ = số tuổi của con + 30.

Cách 2:

- Số tuổi của mẹ = (số tuổi của mẹ và con + 30) : 2.

- Số tuổi của con = số tuổi của mẹ - 30.

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

Tuổi của con là:

(42 - 30) : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: Tuổi mẹ : 36 tuổi

              Tuổi con : 6 tuổi.

Cách 2:

Tuổi của mẹ là:

(42 + 30) : 2 = 36 (tuổi)

Tuổi của con là:

36 - 30 = 6 (tuổi)

Đáp số : Tuổi mẹ : 36 tuổi

              Tuổi con : 6 tuổi.

2. Giải bài 2 trang 43 VBT Toán 4 tập 1

Có 30 học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Hỏi có bao nhiêu em đã biết bơi, bao nhiêu em chưa biết bơi ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có 30 học sinh đang tập bơi

Chưa biết bơi ít hơn biết bơi 6 em

Biết bơi có: ….. em?

- Số học sinh biết bơi = (số học sinh đang tập bơi - 6) : 2.

- Số học sinh chưa biết bơi = Số học sinh biết bơi + 6

Hướng dẫn giải:

Số học sinh đã biết bơi là:

(30 - 6) : 2 = 12 ( học sinh)

Số học sinh chưa biết bơi :

12 + 6 = 18 (học sinh)

Đáp số: Học sinh biết bơi : 12 em

             Học sinh chưa biết bơi : 18 em.

3. Giải bài 3 trang 43 VBT Toán 4 tập 1

Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách học thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu sách giáo khoa ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Thư viện có: 1800 cuốn sách

Sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm 1 000 cuốn

Sách giáo khoa:….cuốn?

- Số sách giáo khoa trong thư viện = (tổng số sách trong thư viện - số sách học thêm) : 2.

Hướng dẫn giải:

Trong thư viện có số cuốn sách giáo khoa là :

(1800 + 1000) : 2 = 1400 (cuốn)

Đáp số: 1400 cuốn. 

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM