Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải bài tập trang 4 VBT Toán 4 bài Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

1. Giải bài 1 trang 71 VBT Toán 4 tập 1

Tính nhẩm:

43 × 11 = ……                    86 × 11 = ……                     73 × 11 = ……

Phương pháp giải:

Áp dụng cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

Hướng dẫn giải:

43 × 11 = 473                   86 × 11 = 946                      73 × 11 = 803

2. Giải bài 2 trang 71 VBT Toán 4 tập 1

Khối lớp Ba xếp thành 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Bốn xếp thành 14 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Hỏi hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng ? (Giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cách 1:

- Muốn tính số học sinh của khối lớp Ba ta lấy số học sinh trong 1 hàng nhân với số hàng .

- Muốn tính số học sinh của khối lớp Bốn ta lấy số học sinh trong 1 hàng nhân với số hàng.

- Muốn tính số học sinh của cả hai khối ta lấy số học sinh của khối lớp Ba cộng với số học sinh của khối lớp Bốn.

Cách 2:

- Tìm tổng số hàng của cả hai khối lớp.

- Muốn tính số học sinh của cả hai khối ta lấy số học sinh trong 1 hàng nhân với tổng số hàng của cả hai khối lớp.

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

Khối lớp Ba có số học sinh là:

11 × 16 = 176 (học sinh)

Khối lớp Bốn có số học sinh là:

11 × 14 = 154 (học sinh)

Cả hai khối có số học sinh là:

176 + 154 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh.

Cách 2:

Cả hai khối xếp thành số hàng là:

16 + 14 = 30 (hàng)

Tổng số học sinh của hai khối là:

11 × 30  = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh.

3. Giải bài 3 trang 71 VBT Toán 4 tập 1

Tìm x:

a)  x : 11 = 35

b)  x : 11 = 87

Phương pháp giải:

x ở vị trí số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải:

a) x : 11 = 35

    x        = 35 × 11

    x        = 385

b) x : 11 = 87

    x         = 87 × 11

    x         = 957

4. Giải bài 4 trang 71 VBT Toán 4 tập 1

Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Phương pháp giải:

Chọn ý đúng là đáp án B.

Hướng dẫn giải:

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM